Ultrabooky s podporou NFC platieb

ultrabook_nfc_1411.jpg Pla­te­nie kre­dit­ný­mi kar­ta­mi po­mo­cou po­čí­ta­ča sa mož­no s prí­cho­dom bu­dú­co­roč­ných mo­de­lov ultra­boo­kov zme­ní. Cie­ľom spo­loč­nej ini­cia­tí­vy In­te­lu a Mas­ter­Card je nah­ra­diť bež­né vy­pi­so­va­nie 16-ci­fer­né­ho čís­la jed­no­duch­ším a bez­peč­nej­ším pril­ože­ním a po­ťap­ka­ním in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu ale­bo kre­dit­nej kar­ty s pod­po­rou fun­kcie Pay­Pass k ultra­boo­ku.

Pla­te­nie tým­to spô­so­bom fun­gu­je veľ­mi in­tui­tív­ne - po ťap­nu­tí na in­te­li­gent­ný te­le­fón s NFC ale­bo za­ria­de­nie s Pay­Pas­som vy­ge­ne­ru­je ultra­book 6-ci­fer­ný kód, kto­rý slú­ži na ove­re­nie tran­sak­cie s cie­ľo­vou inter­ne­to­vou strán­kou. V tej­to sú­vis­los­ti tre­ba spo­me­núť, že ultra­boo­ky bu­dú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou In­tel Iden­ti­ty Pro­tec­tion, kto­rá bu­de mať vlas­tnú auten­ti­fi­ká­ciu a za­bez­pe­če­nie. Cie­ľom je vy­tvo­riť bez­peč­ný a pre pou­ží­va­te­ľa veľ­mi in­tui­tív­ny sys­tém pla­te­nia.

Služ­ba Goog­le Wallet by ma­la byť me­dzi pr­vý­mi, kto­ré bu­dú no­vý spô­sob pla­te­nia pod­po­ro­vať. Oča­ká­va sa, že pos­tup­ne sa bu­de tá­to for­ma roz­ši­ro­vať, s čím bu­de sú­vi­sieť aj pos­tup­ná pe­net­rá­cia tech­no­ló­gie NFC na tr­hu. Po­čet te­le­fó­nov s in­teg­ro­va­ným či­pom NFC je mo­men­tál­ne dosť ob­me­dze­ný, z naj­nov­ších mo­de­lov spo­meň­me napr. Ga­laxy Nexus ale­bo Goog­le Nexus S od Sam­sun­gu, resp. no­vé mo­de­ly te­le­fó­nov Blac­kBerry. Plat­by NFC by sa ma­li v bu­dúc­nos­ti ob­ja­viť aj v iných po­čí­ta­čoch vy­uží­va­jú­cich pro­ce­so­ry od In­te­lu, v rám­ci pro­pa­gá­cie ultra­boo­kov však prá­ve tie dos­ta­nú tú­to vlas­tnosť ako pr­vé.

Zdroj: en­gad­get.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter