Apple má patent na odomkýnanie zariadení s dotykovým displejom

apple_patent.jpg Ten­to týž­deň zís­ka­la spo­loč­nosť vy­rá­ba­jú­ca iP­ho­ne v USA pa­tent na spô­sob od­om­ký­na­nia za­ria­de­ní s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, kto­rý mo­men­tál­ne vy­uží­va via­ce­ro tab­le­tov a smar­tfó­nov rôz­nych zna­čiek. V pa­ten­te sa uvá­dza:

"Za­ria­de­nie s do­ty­ko­vým dis­ple­jom je mož­né od­om­knúť po­mo­cou ťa­hov na do­ty­ko­vom dis­ple­ji. Za­ria­de­nie je od­om­knu­té, ak kon­takt s dis­ple­jom sa zho­du­je s pred­de­fi­no­va­ným ťa­hom ur­če­ným na od­om­knu­tie za­ria­de­nia."

Pod­ľa ďal­ších de­fi­ní­cií pa­ten­tu však mu­sí ísť o do­tyk ne­ja­ké­ho gra­fic­ké­ho (inter­ak­tív­ne­ho) ob­jek­tu na dis­ple­ji, kto­rý pou­ží­va­teľ sú­vis­lým ťa­hom pre­su­nie na ne­ja­ké pred­de­fi­no­va­né mies­to, čím za­ria­de­nie od­om­kne.

Is­tý spô­sob, ako ne­po­ru­šo­vať ten­to pa­tent je, že by vý­rob­co­via im­ple­men­to­va­li od­om­ký­na­nie za­ria­de­ní spô­so­bom, akým je rie­še­né nap­rík­lad otá­ča­nie ob­ráz­kov do­ty­kom na do­ty­ko­vých za­ria­de­niach. To zna­me­ná dvo­ma-tro­ma pr­sta­mi oto­čiť (ne­ja­ký gra­fic­ký ob­jekt) buď do­ľa­va ale­bo dop­ra­va. Mož­nos­tí je sa­moz­rej­me viac.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.ukOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter