OmniTouch – nová forma dotykového ovládania

omnitouch.JPG Mic­ro­soft na kon­fe­ren­cii v San­ta Bar­ba­re pre­zen­to­val tech­no­ló­giu do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia Om­ni­Touch. Tá­to tech­no­ló­gia za­uj­me svo­jím pris­pô­so­be­ním aké­mu­koľ­vek povr­chu. Ste­na, pa­pier a do­kon­ca aj va­ša ko­ža mô­že pos­lú­žiť ako pod­lož­ka ale­bo dis­plej, na kto­rom sa zob­ra­zí pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Cie­ľom Om­ni­Touchu bo­lo vy­uži­tie množ­stva plo­chy, kto­rú pos­ky­tu­je pries­tor oko­lo nás. Tech­no­ló­gia kom­bi­nu­je la­se­ro­vý pro­jek­tor a ka­me­ru, kto­rá mô­že čias­toč­ne pri­po­mí­nať sen­zor Ki­nect pre kon­zo­lu Xbox 360. Na roz­diel od Ki­nec­tu je ka­me­ra v Om­ni­Touch op­ti­ma­li­zo­va­ná tak, aby fun­go­va­la na krát­ku vzdia­le­nosť. Vy­uži­tie tech­no­ló­gie Om­ni­Touch je za­tiaľ pre­zen­to­va­né iba na rôz­nych tech­no­lo­gic­kých de­mách - tie si mô­že­te po­zrieť v pril­ože­nom vi­deu.

Po­čas vý­vo­ja no­vé­ho do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia mu­sia auto­ri rie­šiť via­ce­ro prob­lé­mov, či už to je správ­ne roz­poz­na­nie pr­stov a do­ty­kov na plo­che, kto­rá neob­sa­hu­je žiad­ne do­ty­ko­vé sen­zo­ry, ale­bo nep­rak­tic­ký tvar ce­lé­ho za­ria­de­nia.

Video:


Zdroj: news.cnet.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter