Priesvitné solárne panely by mohli dobíjať prenosné zariadenia

solar panel.jpg Ten­ké so­lár­ne pa­ne­ly spo­loč­nos­ti 3M mož­no ap­li­ko­vať na ok­ná ale­bo dis­ple­je bez to­ho, aby bol ako­koľ­vek na­ru­še­ný ich účel.

K pred­sta­ve­niu so­lár­ne­ho fil­mu doš­lo na ja­pon­skom veľtr­hu CEA­TEC s tým, že do bež­né­ho pre­da­ja sa dos­ta­nú nie­ke­dy v bu­dú­com ro­ku. Spo­loč­nosť 3M, je­ho vý­rob­ca, sí­ce dú­fa, že no­vú so­lár­nu tech­no­ló­giu bu­dú chcieť pre svo­je bu­do­vy vy­užiť pre­dov­šet­kým veľ­ké fir­my a vlád­ne in­šti­tú­cie, ta­ký­to pro­dukt by však ur­či­te mo­hol náj­sť up­lat­ne­nie aj pri pre­nos­ných za­ria­de­niach, ako sú tab­le­ty ale­bo in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny.

Nap­rík­lad na na­bi­tie iP­ho­nu by bol pot­reb­ný štvor­co­vý me­ter so­lár­ne­ho fil­mu. Sa­moz­rej­me, za pred­pok­la­du pl­né­ho sl­neč­né­ho svi­tu. Štvor­co­vý me­ter fil­mu to­tiž do­ká­že vy­pro­du­ko­vať vý­stup­né na­pä­tie 5 vol­tov pri vý­ko­ne 7 wat­tov a do­ká­že pra­co­vať aj pri ta­kom prí­su­ne sl­neč­né­ho svi­tu, pri kto­rom bež­né fo­to­vol­tic­ké pa­ne­ly stag­nu­jú.

Pro­dukt v sú­čas­nos­ti do­ká­že vy­ge­ne­ro­vať asi len pä­ti­nu to­ho, čo tra­dič­né kre­mí­ko­vé so­lár­ne pa­ne­ly. Do­kon­ca bu­de stáť asi o po­lo­vi­cu viac, ho­ci ko­neč­ná ce­na za­tiaľ ne­bo­la sta­no­ve­ná. Na dru­hej stra­ne však mož­no oča­ká­vať, že s tým, ako bu­de rásť pro­duk­cia, kles­ne ob­sta­rá­va­cia ce­na na pri­ja­teľ­nej­šiu úro­veň. Veľ­ká vý­ho­da no­vej tech­no­ló­gie je na­vy­še jej jed­no­du­chá in­šta­lá­cia a mi­ni­mál­ny pries­tor vy­ža­do­va­ný na jej ap­li­ká­ciu.

„Bež­ný pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho prí­de do ob­cho­du, kú­pi si pro­dukt, prí­de do­mov a sám vy­ko­ná je­ho in­šta­lá­ciu," ho­vo­rí Yasu­hi­ro Aoyagi, se­nior ma­na­žér z vý­vo­jo­vej di­ví­zie 3M. Ten tiež prez­ra­dil, že film je vy­ro­be­ný z or­ga­nic­ké­ho fo­to­vol­tic­ké­ho ma­te­riá­lu, kto­rý je vy­tla­če­ný na lis­ty. Film blo­ku­je či ab­sor­bu­je až 80 % vi­di­teľ­né­ho a oko­lo 90 % infra­čer­ve­né­ho svet­la, tak­že sa zá­ro­veň sprá­va ako sl­neč­ná clo­na. Pri de­monštrá­cii pro­duk­tu na CEA­TEC bol pa­nel pri­pev­ne­ný k jed­né­mu ok­nu. Vo vzdia­le­nos­ti 8 cen­ti­met­rov od vnú­tor­nej stra­ny ok­na bol na­me­ra­ný tep­lot­ný roz­diel 10 °C.

Úvod­né fo­to: © Ele­nat­hewise - Fo­to­lia.com

Zdroj: Computerworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter