NFC: Okrem platieb sa objavili už aj bezdrôtové zámky

Tech­no­ló­gia NFC, kto­rá vy­uží­va bez­drô­to­vý pre­nos dát me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi do vzdia­le­nos­ti 10 cm, sa dnes už skrý­va v ne­jed­nom smar­tfó­ne. NFC sa sta­lo tren­dom, kto­rý sa roz­ví­ja veľ­kou rých­los­ťou. Tá­to tech­no­ló­gia sa pou­ží­va hlav­ne na bez­kon­tak­tnú plat­bu po­mo­cou za­ria­de­ní s či­pom NFC, me­dzi kto­ré pat­rí aj množ­stvo an­droi­do­vých za­ria­de­ní. Ok­rem to­ho, že by váš An­droid mo­hol nah­ra­diť pe­ňa­žen­ku, mô­že po­núk­nuť ove­ľa viac. Mô­že nah­ra­diť aj zvä­zok kľú­čov, kto­ré no­sí­te den­ne vo vrec­ku. Ako je to mož­né?

NFC_technology.jpg

Spo­loč­nosť Ya­le pred­sta­vi­la na CE­DIA Expo rad mo­to­ri­zo­va­ných dve­ro­vých zá­mok s ozna­če­ním Real Li­ving Li­ne, kto­ré pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu NFC. To zna­me­ná, že ok­rem pla­tieb si bu­de­te môcť te­le­fó­nom ot­vo­riť aj dom či byt. No­vý rad zá­mkov je kom­pa­ti­bil­ný aj so Zig­Bee a Z-Wave Sys­tems (do­má­ci­mi auto­ma­ti­zač­ný­mi sys­té­ma­mi) a po­nú­ka aj kom­pa­ti­bi­li­tu pre exis­tu­jú­ce mo­bil­né kľú­če As­sa Ab­loy, kto­ré umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom bez­peč­ne uk­la­dať ich di­gi­tál­ne hes­lá v te­le­fó­ne. Fun­go­va­nie tých­to zá­mkov si mô­že­te po­zrieť na nas­le­du­jú­com vi­deu.

No­vé zá­mky NFC sú len ďal­ším zna­me­ním to­ho, že tech­no­ló­gia NFC je prip­ra­ve­ná ohú­riť trh s elek­tro­ni­kou, a tak aj zme­niť váš an­droi­do­vý te­le­fón na pe­ňa­žen­ku či di­gi­tál­ny kľúč. Čo si o NFC mys­lí­te vy? Aké bu­de ďal­šie vy­uži­tie tej­to tech­no­ló­gie?

Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter