Intel predstavil tablet s procesorom Atom Medfield

Spo­loč­nosť In­tel pred­sta­vi­la na po­du­ja­tí In­tel De­ve­lo­per Fo­rum v San Fran­cis­cu pro­to­typ tab­le­tu, kto­rý po­há­ňa no­vý typ pro­ce­so­ra Atom s kó­do­vým ozna­če­ním Med­field. Pred­sta­ve­ný tab­let bež­al na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 3.0 s kó­do­vým ozna­če­ním Ho­ney­comb a vy­zna­čo­val sa aj 8,9-mi­li­met­ro­vou hrúb­kou a 10,1-pal­co­vou ob­ra­zov­kou.

Tablet_Honeycomb.jpg

In­tel ve­no­val znač­né úsi­lie ma­naž­men­tu spot­re­by v po­ho­to­vos­tnom re­ži­me, pri­čom spot­re­ba v ak­tív­nom re­ži­me bu­de pris­pô­so­be­ná kon­krét­ne vy­ko­ná­va­nej ap­li­ká­cii.

Tablet_Honeycomb2.jpg

V roz­me­dzí ro­kov 2011 a 2012 chce In­tel pred­sta­viť čip s kó­do­vým ozna­če­ním Saltwell a v ro­ku 2014 by to mal byť čip Atom s kó­do­vým ozna­če­ním Air­mont, kto­rý sa bu­de vy­rá­bať na bá­ze 14 nm tech­no­ló­gie.

Tablet_Honeycomb3.jpg

Zdroj: com­pu­terworld.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter