Veda: Okolo Zeme sa nachádza prstenec z antihmoty

zem.jpg Me­dzi­ná­rod­né­mu tí­mu ved­cov sa vô­bec po pr­vý raz po­da­ri­lo ob­ja­viť ten­kú vrstvu anti­hmo­ty, tvo­ria­cu pr­ste­nec oko­lo Ze­me. Potvr­di­la sa tak teória, že mag­ne­tic­ké po­le Ze­me do­ká­že za­chy­tiť anti­hmo­tu po­dob­ne, ako to ro­bia ved­ci v la­bo­ra­tó­riách po­mo­cou mag­ne­tov.

Anti­hmo­tu, kon­krét­ne anti­pro­tó­ny, ob­ja­vil ves­mír­ny mo­dul PA­ME­LA (Pay­load for Anti­mat­ter Mat­ter Explo­ra­tion and Light-nuc­lei As­trop­hy­sics), pri­pev­ne­ný na rus­kom sa­te­li­te Re­surs-DK1 vo Van Alle­no­vých ra­diač­ných pá­soch. Ide o ob­las­ti od vý­šky prib­liž­ne 400 km nad zem­ským povr­chom až do vzdia­le­nos­ti 50-ti­síc ki­lo­met­rov, kde sú za­chy­te­né čas­ti­ce sl­neč­né­ho vet­ra. Anti­pro­tó­ny sú tam za­chy­te­né spo­lu s čas­ti­ca­mi „nor­mál­nej" hmo­ty. Pod­ľa ved­cov mô­že ob­jav anti­pro­tó­nov vo Van Alle­no­vých ra­diač­ných pá­soch zna­me­nať, že v bu­dúc­nos­ti by moh­li ves­mír­ne sta­ni­ce tan­ko­vať anti­hmo­tu pria­mo na or­bi­te.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter