Perzeidy: Na nočnej oblohe budeme pozorovať padajúce hviezdy

prezeidy.jpg Na let­nej ob­lo­he bu­de­me môcť ten­to týž­deň v no­ci z 12. na 13. augus­ta vi­dieť množ­stvo pa­da­jú­cich hviezd. V tú­to noc to­tiž nas­ta­ne maximum me­teo­ric­ké­ho ro­ja Per­zeíd. Do na­šej at­mos­fé­ry vte­dy vlie­ta­jú ti­síc­ky úlom­kov ves­mír­nych te­lies, kto­ré mô­že­me po­zo­ro­vať voľ­ným okom ako me­teo­ri­ty.

Naj­vi­di­teľ­nej­šie bu­dú me­teo­ri­ty o 4. ho­di­ne rá­no v so­bo­tu 13. augus­ta. Me­siac však v tom ča­se bu­de v spl­ne a pre je­ho jas bu­de mož­né vi­dieť len tie naj­jas­nej­šie me­teo­ry. „Tých ne­mu­sí byť má­lo, pre­to­že rých­losť Per­zeíd je pred vstu­pom do at­mos­fé­ry Ze­me až 59 km/s, vďa­ka čo­mu sú me­teo­ry jas­né a čas­to za se­bou za­ne­chá­va­jú žia­ria­cu sto­pu," uvied­la pre agen­tú­ru SI­TA Zu­za­na Ka­ňu­cho­vá z As­tro­no­mic­ké­ho ús­ta­vu SAV v Tat­ran­skej Lom­ni­ci. Me­teo­ric­ký roj je čin­ný od 27. jú­la do 24. augus­ta, pri­čom je­ho ak­ti­vi­ta pos­tup­ne na­ras­tá. „Vhod­né pod­mien­ky na je­ho po­zo­ro­va­nie vzhľa­dom na svit Me­sia­ca bu­dú po­čas pr­vých de­sia­tich augus­to­vých no­cí, pres­nej­šie od pol­no­ci do ús­vi­tu. Za dob­rých po­zo­ro­va­cích pod­mie­nok - pod bez­ob­lač­ným ne­bom a mi­mo pou­lič­né­ho os­vet­le­nia - mož­né spo­zo­ro­vať v prie­me­re je­den me­teor kaž­dú jed­nu až dve mi­nú­ty," do­da­la Ka­ňu­cho­vá.

V let­ných me­sia­coch na noč­nej ob­lo­he mož­no vi­dieť om­no­ho viac „pa­da­jú­cich hviezd" než ino­ke­dy. Spô­so­bu­je to ak­ti­vi­ta nie­koľ­kých me­teo­ric­kých ro­jov, z kto­rých naj­hoj­nej­ším je roj Per­zeíd. Maximum čin­nos­ti ro­ja nas­tá­va kaž­do­roč­ne oko­lo sviat­ku svä­té­ho Vav­rin­ca, mu­če­ní­ka upá­le­né­ho v Rí­me 10. augus­ta v ro­ku 258. Pre­to sa Per­zei­dám v mi­nu­los­ti ho­vo­ri­lo sl­zy svä­té­ho Vav­rin­ca. Me­teo­ri­ty, ma­lé te­lies­ka Sl­neč­nej sús­ta­vy, vle­tia do at­mos­fé­ry Ze­me veľ­kou rých­los­ťou, sil­ne sa za­hrie­va­jú a pos­tup­ne sa ta­via. Nás­led­ný­mi pro­ces­mi ioni­zá­cie a exci­tá­cie do­chá­dza k ich žia­re­niu a po­zo­ru­je­me úkaz na­zý­va­ný me­teor. Pri pre­le­te veľ­mi jas­ných me­teo­rov, bo­li­dov, do­kon­ca mož­no po­čuť de­to­ná­ciu. Ak sa Zem na svo­jej drá­he oko­lo Sl­nka stre­tá­va s hus­tej­ším prú­dom me­teo­ri­tov, kto­ré ma­jú rov­na­ký pô­vod a po­dob­né drá­hy, ho­vo­rí­me o čin­nos­ti me­teo­ric­ké­ho ro­ja. Roj Per­zeíd je tvo­re­ný po­zos­tat­ka­mi pos­tup­ne sa roz­pa­da­jú­cej ko­mé­ty 109P/Swift-Tutt­le a je jed­ným z naj­ak­tív­nej­ších me­teo­ric­kých ro­jov už dl­hé stá­ro­čia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter