ČR: Americká zdravotnícka organizácia Gila River Health Care získava ocenenie InterSystems za prevratnú aplikáciu

INTERSYSTEMS.JPG GRHC vy­uží­vá software pro pod­ni­ko­vou in­te­li­gen­ci Inter­Sys­tems Deep­See a přiná­ší pro­myš­lenější pos­tu­py do léč­by pa­cientů s di­abe­tem

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých softwaro­vých tech­no­lo­gií, ozná­mi­la, že or­ga­ni­za­ce Gi­la Ri­ver Health Ca­re (GRHC), kte­rá je sou­čás­tí fe­de­rál­ní­ho zdra­vot­nic­ké­ho prog­ra­mu pro ame­ric­ké In­diá­ny a do­mo­ro­dé oby­va­te­le Al­jaš­ky (In­dian Health Servic­e), obdr­že­la ce­nu Inter­Sys­tems pro přev­rat­né ap­li­ka­ce (Inter­Sys­tems Award for Breakthrough Ap­pli­ca­tions). GRHC zís­ka­la to­to ocenění za software pro pod­po­ru léč­by di­abe­tu ­- Di­abe­tic Ana­ly­sis Ma­na­ge­ment Sys­tem (DAMS).

Ta­to ino­va­tiv­ní ap­li­ka­ce vy­uží­vá tech­no­lo­gie pro pod­ni­ko­vou in­te­li­gen­ci (BI) Inter­Sys­tems Deep­See a zpřís­tup­ňu­je klí­čo­vé in­for­ma­ce o pa­cien­tech všem, kdo se po­dí­le­jí na léčbě di­abe­tu. Snad­ný a rych­lý přís­tup k datům, kte­rý DAMS za­jiš­ťu­je, umož­ňu­je pos­ky­to­va­telům pri­már­ní pé­če v GRHC, aby pod­le potřeby měni­li za­ve­de­né pos­tu­py a op­ti­ma­li­zo­va­li pé­či o pa­cien­ty.

Zpřís­tupnění dat přiná­ší pro­myš­lenější pé­či
Sys­tém DAMS byl vy­vi­nut v rám­ci pi­lot­ní­ho prog­ra­mu, je­hož se účas­tni­lo 200 pa­cientů s di­abe­tem. Dí­ky spo­lup­rá­ci s im­ple­men­tač­ním par­tne­rem Inter­Sys­tems, fir­mou Pie­ran Health Tech­no­lo­gies, má GRHC ny­ní hlad­ký přís­tup k in­for­ma­cím o pa­cien­tech, kte­ré jsou ulo­že­ny ve zdra­vot­nic­kém in­for­mač­ním sys­té­mu fun­gu­jí­cím na vy­so­ce vý­kon­né ob­jek­to­vé da­ta­bá­zi Ca­ché. S Deep­See se im­ple­men­tač­ní­mu tý­mu ze spo­leč­nos­ti Pie­ran po­dařilo vy­tvořit pod­rob­ný da­to­vý mo­del a vy­vi­nout kni­hov­nu pro zob­ra­zo­va­cí fun­kce, kte­rá pos­ky­tu­je kom­pli­ko­va­né ana­ly­tic­ké in­for­ma­ce o řadě údajů tý­ka­jí­cích se pa­cien­ta, např. in­for­ma­ce o krev­ním tla­ku, cho­les­te­ro­lu ne­bo vý­sled­ky testů zá­vis­los­ti na ni­ko­ti­nu.

Pos­ky­to­va­te­lé zdra­vot­ní pé­če vy­uží­va­jí ty­to in­for­ma­ce ke sle­do­vá­ní zá­klad­ních pa­ra­metrů důle­ži­tých při te­ra­pii di­abe­tu - he­mog­lo­bi­nu A1C, krev­ní­ho tla­ku, LDC cho­les­te­ro­lu a kouření. „To, že ošetřova­tel­ský tým pro di­abe­tes bu­de mít k dis­po­zi­ci ak­tuál­ní úda­je, nám do bu­douc­na umož­ní kon­tro­lo­vat hod­no­ty v 60-70 %. V sou­čas­nos­ti je mož­ná kon­tro­la jen ome­zeně," vy­světlu­je si­tua­ci dr. Leo­nard San­ders, ředi­tel prog­ra­mu léč­by di­abe­tu a instruk­tá­že pa­cientů v GHCR.

„Sku­teč­ná přev­rat­ná ap­li­ka­ce přiná­ší uži­va­telům no­vé způso­by prá­ce, kte­ré do­sud ne­by­ly mož­né," říká Paul Grabscheid, vice­pre­zi­dent Inter­Sys­tems pro stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní. „V GHCR vy­tvoři­li přesně ta­ko­vý sys­tém tím, že uvol­ni­li in­for­ma­ce o pa­cien­tech z da­ta­bá­ze zdra­vot­nic­ké­ho in­for­mač­ní­ho sys­té­mu, aby je moh­li vy­užít pro roz­ho­do­vá­ní při léčbě. Spo­leč­nost Inter­Sys­tems je rá­da, že může oce­nit ten­to úspěch."

„Vel­mi nás těší, že jsme zís­ka­li to­to ocenění," do­dá­vá dr. San­ders.

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter