Fujitsu a Riken vypracovali najvýkonnejší počítač na svete

Fujitsu.jpg Spo­loč­nos­ti Ri­ken a Fu­jit­su vy­pra­co­va­li naj­vý­kon­nej­ší po­čí­tač na sve­te – su­per­po­čí­tač K ob­sa­dil pr­vé mies­to v reb­ríč­ku TOP500, kto­rý bol zve­rej­ne­ný na 26. me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii su­per­po­čí­ta­čov (ISC'11), ko­na­nej v ne­mec­kom Ham­bur­gu. To­to umies­tne­nie bo­lo do­siah­nu­té na zá­kla­de me­ra­nia vý­ko­nu su­per­po­čí­ta­ča K, kto­rý tie­to dve fir­my spo­loč­ne vy­ví­ja­jú.

Po­čí­ta­čo­vý sys­tém K, kto­rý za­bo­do­val v reb­ríč­ku TOP500, je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze kon­fi­gu­rá­cie. Skla­dá sa zo 672 po­čí­ta­čo­vých jed­no­tiek (rac­kov), vy­ba­ve­ných do­ved­na 68 544 pro­ce­sor­mi. Ten­to za­tiaľ ne­do­kon­če­ný sys­tém si svo­je mies­to na če­le reb­ríč­ka TOP500 vy­slú­žil tým, že v po­rov­ná­va­com tes­te LIN­PACK do­sia­hol s hod­no­tou 8162 pe­taf­lops (kvad­ri­lió­nov ope­rá­cií v plá­va­jú­cej de­sa­tin­nej čiar­ke za se­kun­du) naj­vyš­ší vý­kon na sve­te. Ok­rem to­ho sa ten­to sys­tém vy­zna­me­nal vy­so­kým štan­dar­dom vý­poč­to­vej účin­nos­ti s hod­no­tou 93,0 %. Sta­lo sa tak pr­výk­rát od jú­na 2004, keď pr­vé mies­to v reb­ríč­ku TOP500 ob­sa­dil ja­pon­ský su­per­po­čí­tač zva­ný Earth Si­mu­la­tor.

Spo­loč­nos­ti Ri­ken a Fu­jit­su spo­lup­ra­cu­jú na vý­vo­ji su­per­po­čí­ta­ča K s cie­ľom sprís­tup­niť ho pou­ží­va­te­ľom do no­vem­bra 2012 v rám­ci ini­cia­tí­vy High-Per­for­man­ce Com­pu­ting Infra­struc­tu­re (HPCI), ve­de­nej ja­pon­ským mi­nis­ter­stvom škol­stva, kul­tú­ry, špor­tu, ve­dy a tech­ni­ky (MEXT). Su­per­po­čí­tač K bu­de tvo­riť viac než 800 po­čí­ta­čo­vých jed­no­tiek, z kto­rých kaž­dá bu­de vy­ba­ve­ná extrém­ne rých­ly­mi a ener­ge­tic­ky ús­por­ný­mi pro­ce­sor­mi, kto­ré vy­uží­va­jú sieť schop­nú oh­rom­né­ho poč­tu vzá­jom­ných pre­po­je­ní.

V po­rov­ná­va­com tes­te LIN­PACK spus­te­nom na čas­ti sys­té­mu, kto­rý v kon­fi­gu­ro­va­nom su­per­po­čí­ta­či K za­mes­tná­va 68 544 pro­ce­so­rov, do­sia­hol sys­tém naj­vyš­ší vý­kon na sve­te – 8162 pe­taf­lops. Len čo bu­de v ro­ku 2012 do­kon­če­ná kon­fi­gu­rá­cia su­per­po­čí­ta­ča K, mal by v tes­te LIN­PACK do­siah­nuť vý­kon 10 pe­taf­lops.

Reb­rí­ček TOP500 bol pr­výk­rát zos­ta­ve­ný v ro­ku 1993 a v sú­čas­nos­ti je ak­tua­li­zo­va­ný dvak­rát roč­ne - v jú­ni a no­vem­bri.

Zdroj: Fujitsu Technology Solutions Česká republikaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter