Microsoft si pre Skype patentoval odpočúvaciu technológiu

skype.png No­vo pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft umož­ňu­jú­ca sle­do­vať a za­zna­me­ná­vať ho­vo­ry ve­de­né cez Sky­pe vy­vo­lá­va oba­vy u ochran­cov súk­ro­mia.

Žia­dosť o pa­ten­to­va­nie tech­no­ló­gie naz­va­nej Le­gal Inter­cept si Mic­ro­soft po­dal už v ro­ku 2009, te­da dl­ho pred­tým, než sa za 8,5 mi­liar­dy do­lá­rov roz­ho­dol kú­piť spo­loč­nosť Sky­pe. Pa­tent mu bol ude­le­ný v mi­nu­lom týž­dni.

Pod­ľa to­ho, ako Mic­ro­soft Le­gal Inter­cept opi­su­je v pa­ten­to­vej prih­láš­ke, to vy­ze­rá, že ide o tech­no­ló­giu po­dob­nú tým, kto­ré pou­ží­va­jú ame­ric­ké te­le­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti a vý­rob­co­via za­ria­de­ní v sú­la­de s po­žia­dav­kou ta­moj­šej vlá­dy na od­po­čú­va­nie a sle­do­va­nie ho­vo­rov. Mic­ro­soft v prih­láš­ke kon­krét­ne uvá­dza, že je Le­gal Inter­cept navr­hnu­tý tak, aby bol schop­ný ti­cho za­zna­me­ná­vať ho­vo­ry ve­de­né pros­tred­níc­tvom VoIP sie­tí, akou je nap­rík­lad prá­ve Sky­pe.

"Dá­ta sú­vi­sia­ce s po­žia­dav­kou na nad­via­za­nie spo­je­nia sú mo­di­fi­ko­va­né tak, aby spo­je­nie pre­beh­lo cez zá­zna­mo­vé­ho agen­ta," pí­še Mic­ro­soft. "Úpra­vou sa ro­zu­mie pri­da­nie ďal­ších dát ale­bo úp­ra­va či zma­za­nie tých exis­tu­jú­cich." Pod­ľa Mic­ro­sof­tu vy­ni­ká Le­gal Inter­cept tam, kde za­os­tá­va­jú sú­čas­né mo­ni­to­ro­va­cie nás­tro­je pou­ží­va­né na od­po­čú­va­nie zá­klad­nej te­le­fón­nej služ­by Plain Old Te­lep­ho­ne Servic­e (POTS). "Pri VoIP a ďal­ších no­vých ko­mu­ni­kač­ných nás­tro­joch od­po­čú­va­cí mo­del pou­ží­va­ný u POTS ne­fun­gu­je," poz­na­me­ná­va Mic­ro­soft.

Pod­ľa Mi­chae­la Froom­ki­na, pro­fe­so­ra prá­va, to pod­ľa po­pi­su tech­no­ló­gie vy­ze­rá, že cie­ľom Mic­ro­sof­tu je vy­ho­vieť zá­ko­nu CA­LE, kto­rý te­le­ko­mu­ni­kač­ným spo­loč­nos­tiam pri­ka­zu­je spo­lup­ra­co­vať so štát­ny­mi zlož­ka­mi. Pod­ľa Froom­ki­na je to ale eš­te hor­šie než ako to na pr­vý poh­ľad vy­ze­rá. Ak si tech­no­ló­gia ro­zu­mie nap­rík­lad s FBI, po­tom si bu­de dob­re ro­zu­mieť aj s di­ktá­tor­ský­mi re­ži­ma­mi. Na­vy­še mô­že ísť o aké­si za­dné vrát­ka pre inter­ne­to­vých útoč­ní­kov. Aké sú sku­toč­né úmys­ly Mic­ro­sof­tu sa ale hneď tak ne­doz­vie­me. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti to­tiž od­mie­tol tech­no­ló­giu ko­men­to­vať.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter