Cloud computing: Perfektné riešenie pre stredne veľké firmy

CloudComputing.jpg Ber­nard Gol­den, vý­kon­ný ria­di­teľ a kon­zul­tant pre cloud com­pu­ting v spo­loč­nos­ti Hyper­Stra­tus, pred­sta­vu­je svoj poh­ľad na fe­no­mén cloud com­pu­tin­gu.

Čas­to po­čú­vam dis­ku­sie o tom, kto vy­uží­va cloud com­pu­ting – naj­mä va­riant IaaS (infra­štruk­tú­ra ako služ­ba). Ne­raz som za­re­gis­tro­val tvr­de­nie, že cloud com­pu­ting vy­uží­va­jú väč­ši­nou ma­lé a stred­ne veľ­ké fir­my. Iní vy­hla­su­jú, že cloud com­pu­ting za­zna­me­ná sku­toč­ný roz­mach, až ho za­čnú na­sa­dzo­vať nao­zaj veľ­ké fir­my.

Ne­súh­la­sím s obo­ma tý­mi­to poh­ľad­mi. Ve­rím, že po­čas naj­bliž­ších pár ro­kov to bu­dú pre­dov­šet­kým stred­ne veľ­ké fir­my, kto­ré sku­toč­ne vy­uži­jú cloud com­pu­ting v po­do­be IaaS.

Pre­čo by to tak ma­lo byť? Mys­lím, že je nespl­ni­teľ­ný sen, aby tie úpl­ne ma­lé fir­my sku­toč­ne na­sa­dzo­va­li ne­ja­kú pok­ro­či­lú for­mu cloud com­pu­tin­gu. Hlav­ný dô­vod je ten, že tie­to spo­loč­nos­ti ma­jú veľ­ký ne­dos­ta­tok tech­nic­ky zdat­né­ho per­so­ná­lu. Oby­čaj­ne ma­jú nie­koľ­ko pre­ťa­že­ných skve­lých správ­cov sys­té­mu, kto­rí ha­sia kaž­do­den­né po­žia­re a ne­ma­jú ab­so­lút­ne žiad­ny čas na zís­ka­va­nie no­vých ve­do­mos­tí.

A nič si ne­na­ho­vá­raj­me, cloud com­pu­ting vy­ža­du­je roz­ší­re­nie zna­los­tí. Exis­tu­je prie­past­ný roz­diel me­dzi vy­uži­tím jed­nej in­štan­cie pre­vádz­ko­va­nej na Ama­zo­ne a im­ple­men­tá­ciou pruž­nej ap­li­ká­cie, ob­klo­pe­nej pot­reb­ný­mi služ­ba­mi pod­po­ry, ako je mo­ni­to­ring a sprá­va. Sys­té­mo­vá ad­mi­nis­trá­tor­ka jed­nej ma­lej fir­my mi dis­krét­ne po­ve­da­la (bo­lo to len pred pár rok­mi), že sa obá­va­la up­gra­du jed­nej z dô­le­ži­tých ap­li­ká­cií, pre­to­že no­vá ver­zia vy­ža­do­va­la da­ta­bá­zy SQL.

Ne­vi­dím mož­nosť, že by ma­lé fir­my sku­toč­ne na­sa­dzo­va­li IaaS. Mno­ho ľu­dí si všim­lo, že níz­ke nák­la­dy na cloud com­pu­ting by sa ho­di­li ma­lým spo­loč­nos­tiam, a pred­pok­la­da­jú, že pre­to bu­dú pred­sta­vo­vať trh prip­ra­ve­ný na cloud. Je prav­da, že ma­lé fir­my tiež ma­jú priškr­te­né roz­poč­ty a hľa­da­jú ces­ty, ako v ob­las­ti IT ušet­riť kaž­dú ko­ru­nu.

Z toh­to dô­vo­du sa bu­de v ma­lých fir­mách vo veľ­kom na­sa­dzo­vať rie­še­nie SaaS. To sa to­tiž pre ma­lé sub­jek­ty ho­dí per­fek­tne – zís­ka­jú vý­ho­dy infra­štruk­tú­ry naj­vyš­šej trie­dy a fun­kcie pod­ni­ko­vej trie­dy bez ka­pi­tá­lo­vých in­ves­tí­cií. Veľ­mi by som sa ču­do­val, ke­by sa trh ma­lých a stred­ne veľ­kých fi­riem ne­po­su­nul do sek­to­ra, kde prev­lá­da SaaS.

Ak sa po­zrie­me na veľ­ké spo­loč­nos­ti, ba­rié­ry cloud com­pu­tin­gu net­vo­rí ne­dos­ta­tok tech­nic­kej zdat­nos­ti ale­bo ne­dos­ta­tok fi­nan­čné­ho ka­pi­tá­lu. Nao­pak. Veľ­ké kor­po­rá­cie sú sub­jek­ty, kto­ré bo­li schop­né vy­bu­do­vať si vlas­tné dá­to­vé cen­trá a dopl­niť ich pl­ne kom­pe­ten­tným tech­nic­kým per­so­ná­lom. Veľ­ké fir­my v is­tom zmys­le od­rá­dza­jú ich vlas­tné ús­pe­chy s pred­chá­dza­jú­cou ge­ne­rá­ciou vý­poč­to­vej tech­ni­ky. Pre­to­že in­ves­to­va­li do sta­ré­ho mo­de­lu, ma­jú te­raz nain­šta­lo­va­nú zá­klad­ňu har­dvé­ru a ma­jú po­ru­ke pr­vo­tried­ny a po­čet­ný tech­nic­ký per­so­nál.

Tie­to fir­my sú pod tla­kom os­pra­vedl­niť zma­re­nie in­ves­tí­cií do svo­jej har­dvé­ro­vej infra­štruk­tú­ry, tak­že sme­ru­jú skôr k pri­vát­ne­mu cloud com­pu­tin­gu. Mno­ho ta­len­to­va­ných a tech­no­lo­gic­ky zdat­ných čle­nov per­so­ná­lu vní­ma ve­rej­ný cloud com­pu­ting ako hroz­bu pre svo­je za­mes­tna­nie, tak­že je pri­ro­dze­nou ten­den­ciou usu­dzo­vať, že to vy­ža­du­je ďal­šie štú­dium a vy­hod­no­te­nie a že tre­ba pre­dísť unáh­le­né­mu ko­na­niu. Mno­ho z tých­to spo­loč­nos­tí reali­zu­je päť­roč­né plá­ny, kto­ré sa už roz­beh­li, tak­že mož­nosť na­ru­še­nia ak­tuál­ne­ho plá­nu aj s cie­ľom zvá­žiť nie­čo veľ­mi at­rak­tív­ne sa ba­ga­te­li­zu­je.

Stred­ne veľ­ké fir­my by však moh­li byť sľub­ným seg­men­tom cloud com­pu­tin­gu. Tie­to spo­loč­nos­ti zvy­čaj­ne má­va­jú nas­le­du­jú­ce vlas­tnos­ti:
• Za­mes­tná­va­jú tech­nic­ký per­so­nál, ale sna­žia sa pri­tom o vy­so­kú efek­ti­vi­tu. Žiad­ne zby­toč­nos­ti – tech­no­lo­gic­ky zdat­ný per­so­nál je veľ­mi vy­ťa­že­ný a ne­bý­va ho dos­ta­tok. Ak mu­sí naj­ať nie­koľ­ko sku­toč­ne schop­ných za­mes­tnan­cov na prá­cu s tech­no­ló­gia­mi, chcú oso­by za­me­ra­né na ob­las­ti sú­vi­sia­ce s pred­me­tom pod­ni­ka­nia (t. j. na ap­li­ká­cie), a nie špič­ko­vých od­bor­ní­kov schop­ných pre­vádz­ko­vať infra­štruk­tú­ru.
• Ma­jú ob­me­dze­ný ka­pi­tál. Nie je ta­jom­stvo, že fi­nan­čná krí­za zní­ži­la dos­tup­nosť pô­ži­čiek a to­to ob­me­dzenie do­ľah­lo na men­šie fir­my vý­raz­nej­šie. Stred­ne veľ­ké spo­loč­nos­ti chcú za­me­rať svo­je in­ves­tí­cie do ob­las­tí, kto­ré pri­ná­ša­jú zme­ny pre zá­kaz­ní­kov, nie do zvy­šo­va­nia ré­žie.
• Mô­žu rých­lo rásť. Ak nie sú vo fá­ze ras­tu, po­kú­ša­jú sa ob­me­dzo­vať nák­la­dy. Kaž­do­pád­ne je pre ne veľ­mi lá­ka­vé vy­uži­tie vý­poč­to­vej tech­ni­ky umož­ňu­jú­cej pria­mo nad­via­zať vy­uži­tie zdro­jov na pod­ni­ka­teľ­ské ak­ti­vi­ty s eli­mi­ná­ciou veľ­kých po­čia­toč­ných nák­la­dov.
• Ne­dis­po­nu­jú ilú­ziou znač­ky. Veľ­ké fir­my čas­to pra­cu­jú s pred­sta­vou, že zá­kaz­ní­ci poč­ka­jú, s čím prí­du oh­ľa­dom roz­vo­ja tr­hu, pre­to­že sú na tr­hu líd­rom. Stred­ne veľ­ké sub­jek­ty si uve­do­mu­jú, že ten­to luxus ne­ma­jú – mu­sia pruž­ne, rých­lo a dos­ta­toč­ne rea­go­vať. Cloud com­pu­ting im umož­ňu­je rých­lo rea­go­vať na zme­ny tr­hu a na po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov. Kaž­dý deň, keď do­ká­žu včas za­rea­go­vať na tr­ho­vé zme­ny a pod­ni­ka­teľ­ské príl­eži­tos­ti, im dá­va lep­šiu príl­eži­tosť us­pieť.
• Če­lia rých­lo sa me­nia­cim tr­hom a pot­re­bu­jú sa vy­va­ro­vať zvia­za­nos­ti s ka­pi­tá­lo­vý­mi in­ves­tí­cia­mi ale­bo s ne­ja­kým kon­krét­nym re­ži­mom pre­vádz­ky. Mož­nos­ti rep­re­zen­to­va­né cloud com­pu­tin­gom – schop­nosť bez prob­lé­mu zvlád­nuť bu­dú­ce zme­ny – sú pre stred­ne veľ­ké sub­jek­ty dô­le­ži­té pri ich sna­he us­pieť vo sve­te gi­gan­tic­kých kon­ku­ren­tov a neus­tá­lych zmien.

Z uve­de­ných dô­vo­dov som pres­ved­če­ný, že stred­ne veľ­ké spo­loč­nos­ti sa mô­žu stať zla­tou ba­ňou cloud com­pu­tin­gu. Kaž­dá stred­ne veľ­ká fir­ma má, sa­moz­rej­me, in­di­vi­duál­ne pot­re­by a niek­to­ré z nich mô­žu skres­liť do­jem pri­jí­ma­nia ar­chi­tek­tú­ry SaaS seg­men­tom men­ších pod­ni­kov, ale iné spo­loč­nos­ti, naj­mä z tech­no­lo­gic­kej ob­las­ti, sa mô­žu viac po­do­bať svo­jim väč­ším sú­ro­den­com z hľa­dis­ka pred­chá­dza­jú­cich ka­pi­tá­lo­vých in­ves­tí­cií, a pre­to sme­ro­vať k pri­vát­ne­mu cloud com­pu­tin­gu .

Na­priek to­mu je však vy­so­ká prav­de­po­dob­nosť, že stred­ne veľ­ké spo­loč­nos­ti zis­tia vy­so­kú vý­hod­nosť cloud com­pu­tin­gu pre svo­je za­me­ra­nie, pre­vádz­ko­vé po­žia­dav­ky a schop­nos­ti in­ves­tí­cií.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter