Prvý český 3D film V perine videli prví Slováci!

3D_Vperine.JPG Prib­liž­ne dves­to po­zva­ných hos­tí a zá­stup­co­via slo­ven­ských mé­dií sa ako pr­ví na Slo­ven­sku ocit­li v troj­roz­mer­nej pe­ri­ne. Za prí­tom­nos­ti naj­väč­ších če­ských fil­mo­vých hviezd – Lu­cie Bí­lej a F. A. Brab­ca – sa v Bra­tis­la­ve us­ku­toč­ni­la sláv­nos­tná pre­mié­ra vô­bec pr­vé­ho čes­ké­ho 3D fil­mu v de­ji­nách čes­kej ki­ne­ma­tog­ra­fie – hu­dob­nej ko­mé­die V pe­ri­ne.

Di­vá­ci vi­de­li po­čas 103 mi­nút tr­va­nia fil­mu všet­ky veľ­ké lá­kad­lá, kto­ré no­vá ko­mé­dia pri­ná­ša: 3D for­mát a pl­ných 20 mi­nút ná­roč­ných tri­kov, kto­ré sa od­oh­rá­va­jú v ma­gic­kom sve­te snov uk­ry­tých v pe­ri­nách. Svet v pe­ri­ne vzni­kal kom­plet­ne v po­čí­ta­či, všet­ky he­rec­ké ak­cie sa na­tá­ča­li pred ze­le­ným po­za­dím.

„Na­tá­ča­lo sa vo for­má­te 3D. Ze­le­né po­za­die sa ne­vy­mie­ňa­lo iba za „štan­dar­dnú“ ta­pe­tu, ako to bý­va zvy­čaj­ne, ale za ce­lý troj­roz­mer­ný pries­tor, kto­rý má svo­ju hĺbku a per­spek­tí­vu. To je šty­rik­rát, mož­no až päť­krát ná­roč­nej­šie než pri dvoj­roz­mer­nom na­tá­ča­ní, vy­svet­ľu­je Mar­tin Pa­le­ček, šéf tri­ko­vé­ho štú­dia ACE, kto­ré sa sta­lo aj kop­ro­du­cen­tom fil­mu.

No­vá mu­zi­ká­lo­vá ko­mé­dia V pe­ri­ne má všet­ky am­bí­cie stať sa ki­no hi­tom toh­to le­ta už za­čiat­kom jú­na. Re­ži­sér F. A. Bra­bec do hlav­ných úloh ob­sa­dil tých naj­lep­ších z čes­kej fil­mo­vej a hu­dob­nej scé­ny - v hlav­ných úlo­hách sa pred­sta­ví Lu­cie Bí­lá a Ka­rel Ro­den, Bo­lek Po­lív­ka a z mlad­šej he­rec­kej ge­ne­rá­cie nap­rík­lad po­pu­lár­ny Jir­ka Mádl.

V pe­ri­ne za­znie až 22 pô­vod­ných skla­dieb, za kto­rý­mi sto­jí hu­dob­ník Re­né Ry­par z kul­to­vej čes­kej ka­pe­ly Sup­port Les­bians, skla­da­teľ­skú zos­ta­vu dopl­ni­lo i nie­koľ­ko uni­kát­nych hos­tí. Exklu­zív­ne me­ló­die zlo­že­né špe­ciál­ne pre ko­mé­diu V pe­ri­ne po­chád­za­jú od zos­nu­lé­ho hu­dob­né­ho gé­nia Kar­la Svo­bo­du, je­ho tvor­be vo fil­me kon­tru­je sku­pi­na Ka­bát, kto­rá pred­sta­ví dve svo­je vlas­tné sklad­by.

Zdroj: Continental FilmOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter