Ako sa robil 3D film V perine

Toshiba-shows-off-8-inch-3D-display-no-glasses-required.jpg Fil­mo­vým hi­tem sou­čas­nos­ti jsou fil­my ve 3D. Lec­kdo srov­ná­vá je­jich nás­tup s příc­ho­dem zvu­ko­vé­ho ne­bo ba­rev­né­ho fil­mu, hollywood­ská stu­dia in­ves­tu­jí do je­jich vzni­ku a ki­na po­dstu­pu­jí nák­lad­né úp­ra­vy, aby je moh­la pro­mí­tat. Tím průkop­nic­kým fil­mem u nás, kte­rý se pus­til do 3D dob­rod­ruž­ství a kte­rý na špič­ko­vé úrov­ni ob­je­vu­je no­vé ces­ty, je hu­deb­ní ko­me­die V peřině. Film V peřině je vůbec pr­vním čes­kým fil­mem, kte­rý byl od za­čát­ku do kon­ce na­tá­čen ve 3D a na špič­ko­vé úrov­ni, srov­na­tel­né s tec­hno­lo­gií, ja­kou se na­tá­čel napřík­lad sní­mek Ava­tar. Proč se re­ži­sér F. A. Bra­bec roz­hodl pro ten­to vel­ko­le­pý tec­hno­lo­gic­ký po­sun op­ro­ti svým dřívějším filmům? „Jed­ním z důvodů je, že scé­nář sa­mot­ný se k to­mu na­bí­zel. Příběh V peřině nás za­ve­de do zčás­ti ne­reál­né­ho svě­ta, pro­pa­dá­me se v něm do neexis­tu­jí­cí­ho pros­to­ru,“ vy­světlu­je Bra­bec. „A za dru­hé, žá­dný tvůrce nec­hce před­časně zes­tár­nout a vy­hý­bat se no­vým tec­hno­lo­giím. Tak­že když se mi do ru­kou dos­tal pro­jekt, kte­rý to­mu­to zá­měru vy­ho­vo­val, okam­žitě jsem po 3D vy­star­to­val.“

Ces­ty ke 3D
Řada 3D filmů dos­tá­vá svůj tře­tí rozměr až v po­čí­ta­či – buď jsou ani­mo­va­né, ne­bo na­tá­če­né kla­sic­ky a zpětně jsou do 3D převádě­ny. Je­nom část z nich vzni­ká ve 3D for­má­tu už od sa­mé­ho po­čát­ku a jsou sní­má­ny ste­reos­ko­pic­ky na spe­ciál­ní 3D ka­me­ru. Dříve tak vzni­ka­ly po­uze do­ku­men­ty pro ki­na IMAX, na kte­rých se ma­gii tří rozměrů učil Ja­mes Ca­me­ron. Do­kon­ce i tvůrci no­vé­ho dí­lu Pi­rátů z Ka­ri­bi­ku zdůraz­ňo­va­li, že je­jich 3D pi­rá­ti jsou je­di­neč­ní tím, že vzni­ka­li pros­to­rově už přímo na pla­ce. Ta­ko­vý způsob je to­tiž slo­žitější a tec­hno­lo­gic­ky ná­ročnější a od­měnou je pak nes­rov­na­telně lep­ší ob­raz a hloub­ka 3D efektů.

Nem­lá­tit di­vá­ky po hlavě
Roz­ver­ná hu­deb­ní ko­me­die V peřině se vy­da­la právě tou­to ces­tou, kdy film zís­ká­vá svůj tře­tí rozměr hned během na­tá­če­ní. Kromě tec­hno­lo­gic­ké­ho po­stu­pu přiz­ná­vá F. A. Bra­bec ještě jed­nu důle­ži­tou in­spi­ra­ci me­ga­hi­tem Ava­tar. A to je po­je­tí 3D. „Po­je­tí třetí­ho rozměru bý­vá ve většině 3D filmů příliš ag­re­siv­ní. Po­řád na di­vá­ka někdo úto­čí, sa­há po něm z plát­na, chce šo­ko­vat. Lí­bi­lo se mi ale, jak s tec­hno­lo­gií 3D pra­co­val Ja­mes Ca­me­ron. Všimněte si, že s ní nem­lá­tí di­vá­ky po hlavě, „jen“ uka­zu­je hloub­ku a krá­su to­ho­to fan­tas­tic­ké­ho svě­ta, třpy­tí­cí se smít­ka v ov­zdu­ší i pros­tor na kte­rý si chce­te sáh­nout.“

Když pro­to F. A. Bra­bec uva­žo­val o po­je­tí 3D ve svém vlas­tním fil­mu, roz­hodl se pro po­dob­ný přís­tup: „Nej­de nám o plas­tič­nost za kaž­dou ce­nu. Když ma­min­ka na­lé­vá po­lév­ku, ne­mu­sí přitom po­lé­vat pr­vní dvě ne­bo tři řady. Když po sobě dě­ti há­ze­jí po­lštářky, ne­mu­se­jí je há­zet i po di­vá­cích.“ 3D for­mát tak měl předev­ším dát vy­nik­nout nád­her­ným, ba­rev­ným sce­né­riím v reál­ném světě i ve sno­vém světě V peřině. Vděčné 3D efek­ty, kte­ré „jdou“ až me­zi di­vá­ky, V peřině sa­mozřejmě jsou, ale jsou po­uži­ty s mí­rou a tam, kde ma­jí smysl.

„Pro nás ve střižně to zna­me­ná 3D for­mát předev­ším in­ten­zivněji sle­do­vat pros­tor a přita­ho­vat di­vá­ka do pros­to­ru ne­bo jít za ním do to­ho pros­to­ru. Tře­tí di­men­ze dá­vám tvůrcům šan­ci vtáh­nout di­vá­ka do fil­mu ještě víc a udělat ho sou­čás­tí příběhu. Ta­ko­vá je ales­poň na­še am­bi­ce,“ říká střihač fil­mu V peřině Jan Mat­tlach.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter