Intel uviedol procesory Pentium s architektúrou Sandy Bridge

Intel_Celeron_B870.jpg Spo­loč­nosť In­tel uvied­la pod­ľa oča­ká­va­nia od­ľah­če­né va­rian­ty svo­jich des­kto­po­vých pro­ce­so­rov pos­ta­ve­ných na ar­chi­tek­tú­re San­dy Brid­ge, ozna­čo­va­né ako Pen­tium. Tie ma­jú byť lac­nej­ším, ale aj me­nej vý­kon­ným va­rian­tom k už skôr pred­sta­ve­ným či­pom Co­re i3, Co­re i5 a Co­re i7 dru­hej ge­ne­rá­cie a sú ta­kis­to ur­če­né pre Soc­ket LGA 1155. Uve­de­né bo­li kon­krét­ne dvoj­jad­ro­vé mo­de­ly Pen­tium G620T s frek­ven­ciou 2,2 GHz a TDP 35 wat­tov, ďa­lej po­tom Pen­tium G620, G840 a G850 s frek­ven­ciou 2,6 GHz, 2,8 GHz a 2,9 GHz a zhod­ným TDP 65 wat­tov. Ce­na sa po­hy­bu­je od 64 do­lá­rov za naj­lac­nej­ší mo­del do 86 do­lá­rov za naj­vý­kon­nej­ší.

No­vé pro­ce­so­ry In­te­lu nie sú na roz­diel od naj­vyš­šie­ho ra­du Co­re vy­ba­ve­né fun­kciou tur­bo, umož­ňu­jú­cou pre­tak­to­va­nie v prí­pa­de pot­re­by, dis­po­nu­jú 3 MB zdie­ľa­nej L3 ca­che, ma­jú in­teg­ro­va­ný dvoj­jad­ro­vý ra­dič DDR3a aj po­mal­ší HD gra­fic­ký čip ra­du 2000.

Mo­de­ly lac­ných pro­ce­so­rov In­te­lu s ar­chi­tek­tú­rou San­dy Brid­ge ma­jú dopl­niť aj Ce­le­ro­ny G440, G530 a G540 s 2 MB L3 ca­che, pri­čom 35-wat­to­vý mo­del G440 s frek­ven­ciou 1,6 GHz bu­de dis­po­no­vať len jed­ným jad­rom, zvyš­né dva 65-wat­to­vé mo­de­ly bu­dú dvoj­jad­ro­vé a po­be­žia na frek­ven­ciách 2,4 GHz, res­pek­tí­ve 2,5 GHz. Slab­ší bu­de aj gra­fic­ký vý­kon, nao­pak, zos­ta­ne pl­ná har­dvé­ro­vá pod­po­ra vir­tua­li­zá­cie. Pro­ce­so­ry In­tel Ce­le­ron s ar­chi­tek­tú­rou San­dy Brid­ge však bu­dú vy­da­né prav­de­po­dob­ne až v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka.

Zdroj: http://com­pu­terworld.cz/hardware/in­tel-uvedl-pro­ce­so­ry-pen­tium-s-ar­chi­tek­tu­rou-san­dy-brid­ge-43358

Zdroj: Computerworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter