Objav: Nanoštruktúry dokážu proti infekčným chorobám bojovať účinnejšie ako antibiotiká

Revolucny_sposob_liecby.JPG Vý­skum­ní pra­cov­ní­ci spo­loč­nos­ti IBM a In­šti­tú­tu ge­ne­tic­ké­ho in­ži­nier­stva a na­no­tec­hno­ló­gií ob­ja­vi­li pre­lo­mo­vý typ na­no­lieč­by. No­vé dru­hy po­ly­mé­rov do­ká­žu fy­zic­ky ob­ja­viť a ni­čiť bak­té­rie re­zis­ten­tné pro­ti anti­bio­ti­kám a lie­čiť tak oc­ho­re­nia spô­so­be­né kme­ňom zla­té­ho sta­fy­lo­ko­ka zná­me­ho ako MR­SA (met­hi­ci­lin-re­zis­tent­ný Stap­hy­lo­coc­cus aureus).

Pri ob­ja­ve ved­ci vy­uži­li prin­cí­py po­uží­va­né vo vý­ro­be po­lo­vo­di­čov. Tie­to na­noš­truk­tú­ry sú fy­zic­ky pri­ťa­ho­va­né in­fi­ko­va­ný­mi bun­ka­mi ako mag­net. To im umož­ňu­je se­lek­tív­ne lik­vi­do­vať ťaž­ko lie­či­teľ­né bak­té­rie bez to­ho, aby doš­lo k po­ško­de­niu zdra­vých bu­niek. Ta­kis­to za­bra­ňu­jú, aby sa u bak­té­rií vy­vi­nu­la re­zis­ten­cia pro­ti lie­kom. No­vý liek do­ká­že pre­lo­miť bun­ko­vú ste­nu bak­té­rie a mem­brá­nu, čo je úpl­ne od­liš­ný spô­sob úto­ku na bak­té­rie, ako po­nú­ka­jú tra­dič­né anti­bio­ti­ká.

MR­SA pat­rí k ne­bez­peč­ným bak­té­riám. Nac­hád­za sa bež­ne na po­kož­ke a ľah­ko s ňou mo­že­te prísť do sty­ku na mies­tach, kde doc­hád­za k pria­me­mu kon­tak­tu ľu­dí, nap­rík­lad v ško­lách ale­bo ne­moc­ni­ciach. V ro­ku 2005 MR­SA spô­so­bi­la v Spo­je­ných štá­toch tak­mer 95 000 zá­važ­ných in­fek­cií a 19 000 úmr­tí.

Zdroj: IBMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter