Apple skombinuje elektronický papier a LCD

Apple_e-ink_display.jpg Pa­ten­to­vá prih­láš­ka vý­rob­cu iPa­du po­uka­zu­je na mož­ný zá­mer po­užiť v bu­dúc­nos­ti kom­bi­no­va­né zob­ra­zo­va­nie v je­ho za­ria­de­niach s dis­ple­jom. Žia­dosť s náz­vom Sys­té­my a me­tó­dy pre­pí­na­nia med­zi dis­ple­jom elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra a vi­deo­dis­ple­jom (Sys­tems and Met­hods for Swit­ching Between an Elec­tro­nic Pa­per Dis­play and a Vi­deo Dis­play), kto­rá bo­la po­da­ná eš­te v ok­tób­ri 2009 a ak­tua­li­zo­va­ná len pred pár dňa­mi, opi­su­je fun­go­va­nie hyb­rid­né­ho sys­té­mu umož­ňu­jú­ce­ho navrstviť na se­ba do­ty­ko­vý, elek­tro­nic­ko-at­ra­men­to­vý a LCD pa­nel.

Vrstva elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra by v za­ria­de­niach vy­uží­va­jú­cich ten­to sys­tém bo­la ur­če­ná na zob­ra­zo­va­nie textu, za­tiaľ čo LCD pa­nel by sa sta­ral o vy­kres­ľo­va­nie gra­fic­kých pr­vkov. Po­dob­nú tec­hno­ló­giu už vy­vi­nu­la aj spo­loč­nosť Pixel Qi, tá však vy­ža­du­je ma­nuál­ne pre­pí­na­nie med­zi tý­mi­to zob­ra­zo­va­cí­mi tec­hno­ló­gia­mi.

Sys­tém by mal sa­mos­tat­ne do­ká­zať iden­ti­fi­ko­vať vi­deo­výs­tup a po­dľa po­tre­by ak­ti­vo­vať buď elek­tro­nic­ký at­ra­ment, či LCD. Ke­by App­le tú­to tec­hno­ló­giu uvie­dol v niek­to­rom z bu­dú­cich iPa­dov, pri­nies­lo by to pre priaz­niv­cov tab­le­tov a elek­tro­nic­kých čí­ta­čiek znač­nú vý­ho­du. V jed­nom za­ria­de­ní by prib­liž­ne za dvoj­ná­sob­nú ce­nu elek­tro­nic­kej čí­tač­ky zís­ka­li dlh­šiu vý­drž na ba­té­rie (pri čí­ta­ní elek­tro­nic­kých kníh), po­hodl­nej­šie čí­ta­nie z dis­ple­ja (vy­šší kon­trast) a aj kva­lit­ný tab­let.

Zdroj: ap­plein­si­der.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter