Prechod na LTE sieť môže priniesť aj ekologické technológie

lte_siet.jpg S príc­ho­dom mo­bil­ných sie­tí štvr­tej ge­ne­rá­cie za­lo­že­ných na tec­hno­ló­gii LTE mož­no na Slo­ven­sku oča­ká­vať aj väč­ší zá­ujem mo­bil­ných ope­rá­to­rov o zni­žo­va­nie ich ener­ge­tic­kej ná­roč­nos­ti. Ako v stre­du uvie­dol Ras­tis­lav Mi­ta­šík zo spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks, na vy­spe­lých tr­hoch tvo­ria nák­la­dy fi­riem na ener­giu 10 % z cel­ko­vých pre­vád­zko­vých nák­la­dov. V prí­pa­de roz­ví­ja­jú­cich sa tr­hov to je 15 až 30-per­cent­ný po­diel. "Až 85 % ener­gie na­ši klien­ti - mo­bil­ní ope­rá­to­ri spot­re­bu­jú pre­vád­zkou ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní. Pre­to v pro­ce­se zni­žo­va­nia ener­ge­tic­kej ná­roč­nos­ti sú mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té mo­der­né ús­por­né rie­še­nia," up­res­nil ria­di­teľ slo­ven­skej po­boč­ky No­kia Sie­mens Networks Ľubo­mír Šoš­ka.

Jed­ným z mož­ných opat­re­ní je po­dľa Šoš­ku zní­že­nie spot­re­by ener­gie zá­klad­ňo­vých sta­níc BTS, cez kto­ré mo­bil­né te­le­fó­ny ko­mu­ni­ku­jú so sie­ťou ope­rá­to­ra, pros­tred­níc­tvom ús­por­nej­ších a vý­kon­nej­ších tec­hno­ló­gií a vy­uží­va­nia ener­gie z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov. "Ten­to trend tu je a kaž­dý ide tým­to sme­rom, otáz­ka je, akou rých­los­ťou," uvie­dol Šoš­ka. No­vé tec­hno­ló­gie, kto­ré slo­ven­skí ope­rá­to­ri v po­sled­ných ro­koch na­sa­di­li v sú­vis­los­ti s 3G sie­ťou, ma­jú po­dľa ne­ho is­tú ži­vot­nosť a je pre­to pri­rod­ze­né, že z týc­hto in­ves­tí­cií chcú spo­loč­nos­ti vy­ťa­žiť čo naj­viac. Na­sad­zo­va­nie eko­lo­gic­kej­ších tec­hno­ló­gií na Slo­ven­sku po­dľa ne­ho mož­no oča­ká­vať pri prec­ho­de na no­vé tec­hno­ló­gie, ako nap­rík­lad LTE sieť. "Ak by sa na­sad­zo­va­li no­vé rie­še­nia, no­vé tec­hno­ló­gie, tak by v ur­či­tých čas­tiach Slo­ven­ska ope­rá­to­ri moh­li na­sa­diť BTS vy­uží­va­jú­ce ob­no­vi­teľ­né zdro­je ener­gie," po­ve­dal Šoš­ka.

Li­mi­tu­jú­cim fak­to­rom na­sa­de­nia no­vých sie­tí sú po­dľa Mi­ta­ší­ka fi­nan­čné mož­nos­ti mo­bil­ných ope­rá­to­rov, keď­že na Slo­ven­sku eš­te stá­le exis­tu­jú veľ­ké med­ze­ry vo vy­uži­tí exis­tu­jú­cich 3G sie­tí. "Ope­rá­to­ri mô­žu eš­te stá­le zvy­šo­vať rých­los­ti exis­tu­jú­cich sie­tí pros­tred­níc­tvom rôz­nych vy­lep­še­ní. Až keď sa do­siah­ne strop vo vy­uži­tí 3G sie­te mô­že­me oča­ká­vať vý­raz­nej­šie in­ves­tí­cie do no­vých sie­tí," vy­svet­lil Mi­ta­šík.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter