Prvá stanica BTS bez napájania z elektrickej rozvodnej siete

nokia-siemens-networks-logo6.jpg Sta­ni­ce BTS sa stá­va­jú ze­le­ný­mi vďa­ka na­pá­ja­niu ener­giou z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov E-Plus – po­pred­ný po­sky­to­va­teľ mo­bil­ných slu­žieb v Ne­mec­ku ako pr­vý pre­vád­zku­je sta­ni­cu BTS bez na­pá­ja­nia z ne­mec­kej roz­vod­nej sie­te. Sta­ni­ca je na­mies­to to­ho na­pá­ja­ná kom­bi­ná­ciou so­lár­nej a ve­ter­nej ener­gie s po­dpo­rou pa­li­vo­vých člán­kov a tec­hno­ló­gie hl­bo­ko-cyk­lo­vá ba­té­ria. Ze­le­nú zá­klad­ňu reali­zo­va­la di­ví­zia Ener­ge­tic­kých rie­še­ní spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks. Pre­vád­zko­va­nie sta­ni­ce je oh­ľa­dupl­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu a umož­ňu­je spo­loč­nos­ti E-Plus zni­žo­vať uh­lí­ko­vú sto­pu. Di­aľ­ko­vé ria­de­nie ener­gie od spo­loč­nos­ti No­kia Sie­mens Networks umož­ňu­je nep­retr­ži­té mo­ni­to­ro­va­nie všet­kých zlo­žiek ze­le­nej ener­gie.

Spo­loč­nosť No­kia Sie­mens Networks do­da­la so­lár­ny sle­do­va­cí sys­tém, kto­rý sa otá­ča za sl­nkom a nas­ta­vu­je maximál­nu ploc­hu so­lár­nych pa­ne­lov k sl­nku, aby sa zvý­ši­la pro­duk­cia so­lár­nej ener­gie na pre­vád­zku sta­ni­ce. Eko­lo­gic­ké ria­dia­ce za­ria­de­nie Green Ener­gy Con­troller od No­kia Sie­mens Networks ria­di so­lár­nu ener­giu, ve­ter­nú tur­bí­nu a sys­tém pa­li­vo­vých člán­kov, ako aj tec­hno­ló­giu hl­bo­ko-cyk­lo­vá ba­té­ria, kto­rá je in­šta­lo­va­ná v skri­niach Si­teS­tar s predĺže­nou ži­vot­nos­ťou. Pre­daj­ca zá­ro­veň roz­ší­ril svo­ju plat­for­mu ria­de­nia sie­te Ne­tAct na mo­ni­to­ro­va­nie sie­te a op­ti­ma­li­zá­ciu na lep­šie ener­ge­tic­ké ria­de­nie. Uve­de­ná plat­for­ma zá­ro­veň umož­ňu­je ope­rá­to­ro­vi di­aľ­ko­vo udr­žia­vať a in­šta­lo­vať no­vý sof­tvér, vďa­ka čo­mu nie je po­treb­né sta­ni­ce BTS nav­šte­vo­vať, čím sa ďa­lej pred­chád­za tvor­be emi­sií CO2.

Ze­le­né pre­vád­zko­va­nie a di­aľ­ko­vé ria­de­nie ener­gie po­má­ha­jú spo­loč­nos­ti E-Plus do­sa­ho­vať pri pre­vád­zko­va­ní sta­níc nu­lo­vé emi­sie CO2 a spl­niť svoj cieľ zvý­šiť ener­ge­tic­kú účin­nosť o 5 per­cent do ro­ku 2012 a o 20 per­cent do ro­ku 2020. Sta­ni­ca BTS ne­zá­vis­lá od roz­vod­nej sie­te sa dá vy­uží­vať na mies­tach, kde nie je dos­tup­ná ale­bo ren­ta­bil­ná sie­ťo­vá prí­poj­ka, čím sa vy­kry­jú bi­ele mies­ta na ma­pe a zvý­ši sa pe­net­rá­cia ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho po­kry­tia.

Zdroj: Nokia Siemens NetworksOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter