Superpočítač poskladaný z 1716 obyčajných herných konzol Playstation 3

rome_supercomputer.jpg Ved­ci z ame­ric­ké­ho la­bo­ra­tó­ria Air For­ce Re­search Lab zos­ta­vi­li Con­dor Su­per­com­pu­ter, je­den z naj­väč­ších, naj­vý­kon­nej­ších a naj­lac­nej­ších su­per­po­čí­ta­čov sve­ta, z oby­čaj­ných her­ných kon­zol Plays­ta­tion 3 spo­loč­nos­ti So­ny. Svo­jím vý­ko­nom pat­rí ten­to po­čí­tač do pr­vej šty­rid­siat­ky naj­vý­kon­nej­ších su­per­po­čí­ta­čov sve­ta.

Vý­voj po­čí­ta­ča sa za­čal už pred pia­ti­mi rok­mi, tak­mer okam­ži­te po tom, ako spo­loč­nosť So­ny uvied­la svo­ju her­nú kon­zo­lu na trh. Ved­ci naj­skôr pre­po­ji­li 8 kon­zol do po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu, nes­kôr ich po­uži­li 336 a na­ko­niec ich pre­po­ji­li 1716. Tak­to zos­ta­ve­ný sys­tém kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka uvied­li do pre­vád­zky. Za­ují­ma­vos­ťou mô­že byť, že po­čet her­ných kon­zol, kto­rý sa na skonštruo­va­nie fi­nál­nej ver­zie po­čí­ta­ča po­užil, bol de­ter­mi­no­va­ný ich dos­tup­nos­ťou na tr­hu – ved­com sa ich viac ne­po­da­ri­lo kú­piť. Ce­na po­uži­tých kon­zol bo­la 500 USD za kus. Ved­ci zís­ka­li po­čí­tač s vy­ni­ka­jú­cou schop­nos­ťou spra­cú­vať ob­rov­ské množ­stvá ob­ra­zo­vých dát, ke­by sa pri­tom po­kú­si­li zos­ta­viť rov­na­ko vý­kon­ný po­čí­tač z iných kom­po­nen­tov, pred­pok­la­da­né nák­la­dy na skonštruo­va­nie po­čí­ta­ča by bo­li až 10-ná­sob­ne vy­ššie.

Con­dor sa po­uží­va 24 ho­dín den­ne na spra­cú­va­nie dát do­dá­va­ných no­vým ra­da­ro­vým sys­té­mom Got­cha a ra­da­ro­vým sys­té­mom sle­du­jú­cim ves­mír­ne ob­jek­ty. Po­uží­va sa aj na spra­co­vá­va­nie textov s vy­uži­tím stro­jo­vej in­te­li­gen­cie, keď je je­ho úlo­hou vy­vod­zo­va­nie a roz­ho­do­va­nie.

Zdroj: Sy­ra­cu­se.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter