Mochovce môžu vyrábať elektrinu ďalších desať rokov

mochovce.jpg Pr­vý a dru­hý blok Ató­mo­vej elek­trár­ne Moc­hov­ce zís­ka­li od Úra­du jad­ro­vé­ho do­zo­ru SR po­vo­le­nie na pre­vád­zku do ro­ku 2021.

Pr­vý a dru­hý blok Ató­mo­vej elek­trár­ne Moc­hov­ce (EMO) mô­žu vy­rá­bať elek­tri­nu mi­ni­mál­ne ďal­ších de­sať ro­kov. Úrad jad­ro­vé­ho do­zo­ru SR (ÚJD) to­tiž za­čiat­kom mar­ca toh­to ro­ka vy­dal po­vo­le­nie na pre­vád­zku mo­cho­vec­kých blo­kov do ro­ku 2021. "To­to po­vo­le­nie je opa­ko­va­ným po­vo­le­ním na pre­vád­zku Ató­mo­vej elek­trár­ne Moc­hov­ce, vy­da­né na zá­kla­de vy­ko­na­né­ho kom­plexné­ho a sys­te­ma­tic­ké­ho pe­rio­dic­ké­ho hod­no­te­nia jad­ro­vej bez­peč­nos­ti," in­for­mo­val do­zor­ný úrad.

Jad­ro­vú bez­peč­nosť mo­cho­vec­kých blo­kov hod­no­til jad­ro­vý úrad viac ako dva ro­ky. "Z vý­sled­kov vy­plý­va, že sú vy­tvo­re­né pred­pok­la­dy pre za­is­te­nie jad­ro­vej bez­peč­nos­ti Ató­mo­vej elek­trár­ne Moc­hov­ce na ob­do­bie nas­le­du­jú­cich de­sia­tich ro­kov," do­dal úrad. V pro­ce­se hod­no­te­nia úrad nei­den­ti­fi­ko­val žiad­nu bez­peč­nos­tne vý­znam­nú okol­nosť, kto­rá by brá­ni­la po­kra­čo­va­niu pre­vád­zky elek­trár­ne. "Nei­den­ti­fi­ko­va­li sme žiad­nu okol­nosť, kto­rá by vý­znam­ne ov­plyv­ňo­va­la bez­peč­nos­tné pa­ra­met­re pre­vád­zko­va­ných blo­kov a stav jad­ro­vej bez­peč­nos­ti elek­trár­ne je v sú­la­de s oča­ká­va­nia­mi pro­jek­tu," kon­šta­to­val na zá­ver Úrad jad­ro­vé­ho do­zo­ru.

Ma­naž­ment spo­loč­nos­ti Slo­ven­ské elek­trár­ne, a.s., kto­ré pre­vád­zku­jú moc­ho­vec­ké blo­ky, sa tak­tiež roz­ho­dol kvô­li zvý­še­niu bez­peč­nos­ti jad­ro­vých blo­kov vy­me­niť me­ra­cie dý­zy. "Vý­me­nou dýz sa do­siah­ne zvý­še­nie pres­nos­ti me­ra­nia prie­to­ku na­pá­ja­cej vo­dy, kto­ré má vplyv na zvý­še­nie jad­ro­vej bez­peč­nos­ti pre­vád­zky blo­kov a tak­tiež zní­že­nie neis­to­ty me­ra­nia te­pel­né­ho vý­ko­nu reak­to­ra, čím sa zís­ka pres­nej­šia in­for­má­cia o bez­peč­nos­tných re­zer­vách," uvied­li elek­trár­ne v ozná­me­ní o zme­ne čin­nos­ti.

Pr­vý a dru­hý blok Ató­mo­vej elek­trár­ne Moc­hov­ce ma­jú vý­kon po 470 me­gawat­tov. Pr­vý blok elek­trár­ne do­dá­va elek­tric­kú ener­giu do sie­te od le­ta 1998, dru­hý blok od kon­ca ro­ku 1999. Kaž­dý blok v Mo­chov­ciach vy­ro­bí roč­ne asi 3 ti­síc gi­gawat­tho­dín elek­tric­kej ener­gie, čo po­krý­va tak­mer 10 % spot­re­by elek­tric­kej ener­gie na Slo­ven­sku. Moc­ho­vec­kú ató­mo­vú elek­trá­reň pre­vád­zku­jú Slo­ven­ské elek­trár­ne. Tie sú naj­väč­ším vý­rob­com elek­tri­ny na Slo­ven­sku a dru­hým naj­väč­ším vý­rob­com elek­tri­ny v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe. Po ukon­če­ní pri­va­ti­zá­cie v ap­rí­li 2006 Enel S.p.A. kon­tro­lu­je 66 % ak­cií spo­loč­nos­ti a zvyš­ných 34 % vlas­tní Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR, kto­ré­ho ak­cio­nár­ske prá­va vy­ko­ná­va Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter