ČR: InterSystems: cenu za prevratnej aplikácie získava OPTALERT

INTERSYSTEMS.JPG Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel po­kro­či­lých da­ta­bá­zo­vých a in­te­grač­ních tech­no­lo­gií a ná­strojů pro pod­ni­ko­vou in­te­li­gen­ci, oz­ná­mi­la, že ce­nu Inter­Sys­tems za přev­rat­né apli­ka­ce uděli­la aus­tral­ské spo­leč­nos­ti OP­TA­LERT Pty Ltd. To­to me­zi­ná­rod­ní ocenění se udí­lí vý­vo­jářům, kteří s pou­ži­tím po­kro­či­lých tech­no­lo­gií Inter­Sys­tems vy­tvoří přev­rat­né apli­ka­ce, ji­miž po­su­nou hra­ni­ce své­ho obo­ru.

Webo­vý sys­tém OP­TA­LERT pou­ží­va­jí největší světo­vé těžeb­ní a do­prav­ní spo­leč­nos­ti. Je to je­di­ný bez­peč­nos­tní sys­tém pra­cu­jí­cí v reál­ném ča­se, kte­rý při dlou­hé cestě do­ká­že roz­poz­nat i nej­slab­ší znám­ky po­čí­na­jí­cí úna­vy a os­pa­los­ti – přesně měří, jak je ur­či­tá oso­ba bdě­lá a po­zor­ná a zpra­co­vá­vá pro řidi­če i spo­leč­nost pro­fi­ly ri­zi­ka z úna­vy. Řidi­či no­sí spe­ciál­ní brý­le OP­TA­LERT, kte­ré 500krát za se­kun­du měří rych­lost po­hy­bu oč­ních víček po­mo­cí mi­nia­tur­ních in­fra­čer­ve­ných vy­sí­lačů a přijí­mačů umístěných v obrouč­kách. K uklá­dá­ní ob­rov­ské­ho množ­ství dat pou­ží­vá spo­leč­nost OP­TA­LERT vy­so­ce vý­kon­nou ob­jek­to­vou da­ta­bá­zi Inter­Sys­tems CACHÉ. Ulo­že­ná da­ta se pak vy­uží­va­jí k vy­tváření zpráv, ana­lý­ze trendů a hle­dá­ní mož­nos­tí zlep­šo­vá­ní.

Dí­ky CACHÉ moh­la spo­leč­nost OP­TA­LERT přejít na mo­del „software ja­ko služ­ba“ (software as a servic­e, SAAS) a pos­ky­to­vat v rám­ci cloud com­pu­tin­gu služ­bu, kte­rá může být upra­ve­na přesně pod­le nejrůznějších potřeb klientů z těžeb­ní­ho průmys­lu a z od­větví do­pra­vy. „Ta­to apli­ka­ce úspěšně řeší zá­važ­ný pro­blém, kte­rý se tý­ká mno­ha li­dí v tech­no­lo­gic­ky ná­roč­ných od­větvích,“ říká vice­pre­zi­dent pro stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní v Inter­Sys­tems Paul Grabscheid. „Do­ká­že ne­jen zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu a ome­zo­vat ri­zi­ka, ale po­má­há i za­chra­ňo­vat lid­ské ži­vo­ty. Jsme rá­di, že na­ši ce­nu za přev­rat­né apli­ka­ce dos­tal právě OP­TA­LERT.“

„Je nám vel­kou ctí, že jsme se sta­li pr­vní­mi laureá­ty ce­ny Inter­Sys­tems za přev­rat­né apli­ka­ce,“ do­dá­vá ge­ne­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti OP­TA­LERT John Pren­der­gast. „Má­me ob­rov­skou ra­dost, že jsme by­li oceněni za řeše­ní, kte­ré ra­zí no­vé ces­ty. Před­ní pod­ni­ky v na­šem obo­ru již běžně pou­ží­va­jí me­to­dy říze­ní a kon­tro­ly cest a obra­cí se na OP­TA­LERT, aby jim pos­kytl ná­stroj pro kvan­ti­fi­ka­ci pro­filů ri­zi­ka z úna­vy.“

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter