30 miliónov produktov vybavených technológiou Plasmacluster

Sharp-Logo.gif Cel­ko­vé čí­slo pre­da­ných vý­rob­kov spo­loč­nos­ti Sharp a pro­duk­tov iných fi­riem vy­ba­ve­ných tech­no­ló­giou Plas­ma­clus­ter vy­vi­nu­tou Shar­pom, do­sia­hlo kon­com ro­ka 2010 ce­los­ve­to­vo hra­ni­cu 30 mi­lió­nov ku­sov. Sta­lo sa tak pri­bliž­ne de­sať ro­kov po tom, čo Sharp v sep­tem­bri 2000 pr­vý­krát pou­žil tú­to tech­no­ló­giu v čis­tič­kách vzdu­chu. Do­siah­nuť pr­vých 10 mi­lió­nov pre­da­ných ku­sov tr­va­lo asi päť ro­kov, už za ďal­šie pri­bliž­ne tri ro­ky pad­la hra­ni­ca 20 mi­lió­nov pre­da­ných ku­sov a iba za dva ro­ky i 30 mi­lió­nov. To je naj­pres­ved­či­vej­ším dô­ka­zom, že vy­uží­va­nie tech­no­ló­gie Plas­ma­clus­ter sa roz­ši­ru­je stá­le rých­lej­ším tem­pom.

Do­po­siaľ bo­la tech­no­ló­gia plaz­ma­clus­te­ro­vých iónov vy­uži­tá cel­kom v 11 rôz­nych vý­rob­koch spo­loč­nos­ti Sharp, ako sú čis­tič­ky vzdu­chu, kli­ma­ti­zá­cie, chlad­nič­ky a kan­ce­lár­ske mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia. Ok­rem to­ho sa tá­to tech­no­ló­gia za­čí­na pou­ží­vať v stá­le šir­šom spek­tre vnú­tor­ných pries­to­rov, vrá­ta­ne inter­iérov osob­ných auto­mo­bi­lov, osob­ných že­lez­nič­ných va­gó­nov a vý­ťa­hov. Mi­nu­lý rok bo­la pris­pô­so­be­ná na pou­ži­tie v to­vár­ňach a zá­bav­ných pod­ni­koch. Po­tom, čo sa spo­loč­nosť Na­nkai Elec­tric Railway roz­hod­la za­čle­niť tech­no­ló­giu Plas­ma­clus­ter do svoj­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du 12000 „Sout­hern“ li­mi­to­va­ných expres­ných že­lez­nič­ných va­gó­nov, kto­rých uve­de­nie do pre­vádz­ky je na­plá­no­va­né zhru­ba na je­seň ro­ku 2011, sa po­čet fi­riem vy­uží­va­jú­cich tú­to tech­no­ló­giu ro­zrás­tol na 27.

Zá­ro­veň sa v po­sled­ných dvoch ro­koch zdvoj­ná­so­bil po­čet kra­jín, kde sú k dis­po­zí­cii pro­duk­ty vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou Plas­ma­clus­ter. V sú­čas­nos­ti je ich pri­bliž­ne 100. Na­vy­še je tech­no­ló­gia Plas­ma­clus­ter v stá­le väč­šej mie­re pris­pô­so­bo­va­ná na pou­ži­tie v naj­výz­nam­nej­ších ho­te­loch. Sharp tiež zin­ten­zív­nil vý­voj pro­duk­tov vy­ba­ve­ných tech­no­ló­giou plaz­ma­clus­te­ro­vých iónov a upra­ve­ných špe­ciál­ne pre jed­no­tli­vé mies­tne tr­hy, aby pod­po­ril roz­ší­re­nie ich vy­uží­va­nia nie­len vo vy­spe­lých kra­ji­nách, ale i v roz­vo­jo­vých štá­toch, naj­mä v ob­las­ti ASEAN. Sharp na­prí­klad za­rea­go­val na ras­tú­ci do­pyt po mo­to­cy­kloch a skú­troch v In­do­né­zii a na kon­ci ja­nuá­ra pred­sta­ví ióno­vý ge­ne­rá­tor Plas­ma­clus­ter pris­pô­so­be­ný na od­stra­ňo­va­nie zá­pa­chov z mo­to­cy­klo­vých prílb. Aby do­ká­zal účin­nosť tech­no­ló­gie Plas­ma­clus­ter, stal sa Sharp vod­cov­skou spo­loč­nos­ťou svoj­ho od­bo­ru v pre­sa­dzo­va­ní tzv. „aka­de­mic­ké­ho mar­ke­tin­gu“, spo­lu­pra­cu­jú­ce­ho vý­skum­né­ho prís­tu­pu k pro­duk­to­vé­mu mar­ke­tin­gu, kto­rý pra­cu­je s ne­zá­vi­slý­mi ve­dec­ký­mi vý­skum­ný­mi or­ga­ni­zá­cia­mi po ce­lom sve­te. Za tak­mer 10 ro­kov bo­la preu­ká­za­ná účin­nosť tech­no­ló­gie Plas­ma­clus­ter pro­ti 29 rôz­nym ty­pom ško­dli­vých lá­tok, vrá­ta­ne ví­ru­sov a bak­té­rií. Te­raz bol roz­sah jej účin­nos­ti roz­ší­re­ný o pleť skrá­šľu­jú­ce účin­ky a schop­nosť neutra­li­zo­vať zvie­ra­cie zá­pa­chy, a tech­no­ló­gia je spo­tre­bi­teľ­mi hod­no­te­ná veľ­mi vy­so­ko.

Sharp bu­de na­ďa­lej prie­bež­ne po­su­dzo­vať vý­voj glo­bál­ne­ho tr­hu a bu­de sa sna­žiť pros­pie­vať spo­loč­nos­ti po­nu­kou no­vých pro­duk­tov vy­ba­ve­ných tech­no­ló­giou Plas­ma­clus­ter so zá­me­rom vy­tvá­rať zdrav­šie ži­vot­né pod­mien­ky.

Zdroj: SHARPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter