ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2011

prifuk.gif Štu­den­tská ve­dec­ká kon­fe­ren­cia Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty UK 2011 sa bu­de ko­nať 27. ap­rí­la 2011. Mies­tom ko­na­nia, je tak ako aj po mi­nu­lé ro­ky, pô­da Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve ( PriF UK), kto­rá je jej or­ga­ni­zá­to­rom. Cie­ľom po­du­ja­tia je pos­kyt­núť štu­den­tom z rôz­nych, do­má­cich aj za­hra­nič­ných uni­ver­zít, príl­eži­tosť ve­rej­ne pre­zen­to­vať vý­sled­ky svo­jej ve­dec­kej prá­ce.

Od­bor­ná ko­mi­sia vy­be­rie z kaž­dej hlav­nej sek­cie (bio­lo­gic­kej, di­dak­tic­kej, en­vi­ron­men­tál­nej, geog­ra­fic­kej, geo­lo­gic­kej a che­mic­kej) ví­ťaz­ný prís­pe­vok, kto­ré­ho auto­ro­vi ude­lí de­kan PriF UK di­plom za naj­lep­ší prís­pe­vok ŠVK v da­nej sek­cii a dos­ta­ne vec­nú resp. fi­nan­čnú ce­nu. Vý­stu­pom ve­dec­ké­ho po­du­ja­tia so za­hra­nič­nou účas­ťou je re­cen­zo­va­ný zbor­ník pl­no­texto­vých prís­pev­kov s ISBN. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o prih­láš­kach, ter­mí­noch a pod­mien­kach účas­ti je dos­tup­ný na webo­vej strán­ke www.fns.uni­ba.sk/svk

Štu­den­tské ve­dec­ké kon­fe­ren­cie (ŠVK) ma­jú na Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­te Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve, kto­rá je ich or­ga­ni­zá­to­rom, dl­hú tra­dí­ciu. Ide o ve­dec­ké po­du­ja­tie s me­dzi­ná­rod­nou účas­ťou. Vý­stu­pom po­du­ja­tia je re­cen­zo­va­ný zbor­ník prís­pev­kov s ISBN, kto­rý obdr­ží kaž­dý ak­tív­ny účas­tník kon­fe­ren­cie. Re­cen­zen­tmi sú re­no­mo­va­ní od­bor­ní­ci v jed­not­li­vých prí­ro­do­ved­ných ob­las­tiach. Ko­mi­sia zlo­že­ná z do­cen­tov a pro­fe­so­rov fa­kul­ty vy­be­rie za kaž­dú sek­ciu je­den prís­pe­vok, autor kto­ré­ho dos­ta­ne vec­nú resp. fi­nan­čnú ce­nu a di­plom od de­ka­na PriF UK, za naj­lep­ší prís­pe­vok kon­fe­ren­cie v da­nej sek­cii. Fa­kul­ta tie­to kon­fe­ren­cie na svo­jej pô­de us­po­ra­dú­va už nie­koľ­ko de­sať­ro­čí. Ter­mín ko­na­nia sa prip­ra­vo­va­né­ho ve­dec­ké­ho po­du­ja­tia je sta­no­ve­ný na 27. ap­rí­la 2011. Mies­tom ko­na­nia, tak ako po mi­nu­lé roč­ní­ky je pô­da fa­kul­ty.

OV SVK PriF UK.JPG
Or­ga­ni­zač­ný vý­bor ŠVK

Za­me­ra­nie kon­fe­ren­cie pok­rý­va ši­ro­ké spek­trum prí­ro­do­ved­ných ob­las­tí, cez bio­ló­giu (an­tro­po­ló­gia, bo­ta­ni­ka, fy­zio­ló­gia ras­tlín, ge­ne­ti­ka, mik­ro­bio­ló­gia, vi­ro­ló­gia, mo­le­ku­lár­na bio­ló­gia, zoo­ló­gia, ži­vo­číš­na fy­zio­ló­gia, eto­ló­gia), bio­tech­no­ló­gie, chémiu (ana­ly­tic­ká chémia, anor­ga­nic­ká chémia, bio­chémia, fy­zi­kál­na a teo­re­tic­ká chémia, jad­ro­vá chémia a rá­dioeko­ló­gia, or­ga­nic­ká chémia), geo­ló­giu (ap­li­ko­va­ná a en­vi­ron­men­tál­na geo­fy­zi­ka, geo­ló­gia, pa­leon­to­ló­gia, hyd­ro­geo­ló­gia, in­ži­nierska geo­ló­gia, lo­žis­ko­vá geo­ló­gia, mi­ne­ra­ló­gia, pet­ro­ló­gia), geog­ra­fiu (fy­zic­ká geog­ra­fia, geoeko­ló­gia, hu­mán­na geog­ra­fia, de­mo­geog­ra­fia, kar­tog­ra­fia, geoin­for­ma­ti­ka, di­aľ­ko­vý pries­kum ze­me, re­gio­nál­na geog­ra­fia, ochra­na a plá­no­va­nie kra­ji­ny), en­vi­ron­men­ta­lis­ti­ku (ek­so­zo­ló­gia, fy­zio­tak­ti­ka, geochémia, kra­jin­ná eko­ló­gia, pe­do­ló­gia), až po di­dak­ti­ku prí­rod­ných vied, psy­cho­ló­gie a pe­da­go­gi­ky.

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je pos­kyt­núť štu­den­tom príl­eži­tosť ve­rej­ne pre­zen­to­vať vý­sled­ky svo­jej ve­dec­kej prá­ce. Štu­den­ti svo­jou ak­tív­nou účas­ťou zís­ka­va­jú prak­tic­ké skú­se­nos­ti pri for­mu­lo­va­ní zá­ve­rov, zov­šeo­bec­ňo­va­ní vý­sled­kov a učia sa pre­zen­to­vať do­siah­nu­té vý­sled­ky a se­ba ako osob­nosť. Zís­ka­va­jú preh­ľad o sta­ve vý­sku­mu aj na iných ve­dec­kých pra­co­vis­kách. Štu­den­tská ve­dec­ká kon­fe­ren­cia pris­pie­va k vy­ššej at­rak­ti­vi­te štú­dia na fa­kul­te. Má veľ­ký vý­znam pre ve­de­nie fa­kul­ty, ga­ran­tov štu­dij­ných prog­ra­mov, uči­te­ľov a ve­dec­kých pra­cov­ní­kov pô­so­bia­cich na fa­kul­te.

Ak­tív­ny­mi účas­tník­mi kon­fe­ren­cie sú štu­den­ti ba­ka­lár­ske­ho, ma­gis­ter­ské­ho a dok­to­ran­dské­ho štú­dia (bez PhD.), a to nie­len z PriF UK, ale aj z iných uni­ver­zít, vrá­ta­ne účas­tní­kov z oko­li­tých kra­jín. Po­čet ak­tív­nych účas­tní­kov z ro­ka na rok ras­tie. V ro­ku 2010 nav­ští­vi­lo ŠVK viac než 800 účas­tní­kov, z čo­ho tak­mer po­lo­vi­cu pred­sta­vo­va­li pre­zen­tu­jú­ci štu­den­ti. Po­du­ja­tie má znač­ný edu­kač­ný vý­znam aj pre nep­re­zen­tu­jú­cich účas­tní­kov. Štu­den­tské ve­dec­ké kon­fe­ren­cie na PriF UK za­čí­na­jú čo­raz viac nav­šte­vo­vať aj štu­den­ti stred­ných škôl a gym­ná­zií.

Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie o prih­láš­kach, ter­mí­noch a pod­mien­kach účas­ti, ako aj prog­ram kon­fe­ren­cie náj­de­te na webo­vej strán­ke www.fns.uni­ba.sk/svk


Zdroj: TS PRIF UKOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter