TS: GIGABYTE predstavuje základné dosky herná séria G1-Killer

Gigabyte GV-N460OC-768I Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co., Ltd, pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek, gra­fic­kých ka­riet a ďal­ších rie­še­ní pre po­čí­ta­čo­vý har­dvér, na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vý­sta­vy spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES pred­sta­vi­la jej naj­nov­šiu ver­ziu zá­klad­ných do­siek her­nej sé­rie G1-Killer, kto­rá za­hŕňa dos­ky po­me­no­va­né G1.As­sas­sin, G1.Sni­per a G1.Guerril­la. Tie­to zá­klad­né dos­ky pra­cu­jú s čip­se­tom In­tel X58 a sú vy­ba­ve­né mo­der­ným rie­še­ním od naj­lep­ších sú­pe­rov vrá­ta­ne spo­loč­nos­tí Crea­ti­ve a Big­foot Networks, a sú tak­tiež vy­ba­ve­né nie­koľ­ký­mi no­vý­mi a exklu­zív­ny­mi pr­vka­mi od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE her­nej sé­rie G1-Killer umož­ňu­jú za­pá­le­ným hrá­čom roz­pú­tať ich to­tál­nu a ma­so­vú her­nú ska­zu.

Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE je veľ­mi po­te­še­ná, že mô­že pred­sta­viť svo­ju, na sve­te pr­vú sé­riu zá­klad­ných do­siek exklu­zív­ne ur­če­ných pre elit­ných hrá­čov,“ ko­men­to­val Hen­ry Kao, Se­nior Vi­ce Pre­si­dent pre Vý­skum a vý­voj v spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE. „Her­ná sé­ria G1-Killer vy­uží­va in­teg­ro­va­né, v od­bo­re naj­pok­ro­či­lej­šie rie­še­nia har­dvé­ru a sof­tvé­ru od spo­loč­nos­tí Crea­ti­ve a Big­foot Networks, a ta­kis­to po­nú­ka vr­chol­nú kva­li­tu a ži­vot­nosť, kto­rú pou­ží­va­te­lia od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE oča­ká­va­jú. Tak te­da hrá­či, prip­rav­te sa na her­nú sé­riu zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE G1-Killer, kto­rá vám za­is­tí tie naj­lep­šie her­né zá­žit­ky.“

„Spo­loč­nosť In­tel je prí­jem­ne po­te­še­ná sle­do­va­ním sú­vis­lej ino­vá­cie na plat­for­me čip­se­tu In­tel X58 a gra­tu­lu­je spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE za jej naj­nov­šiu her­nú sé­riu veľ­mi vý­kon­ných zá­klad­ných do­siek G1-Killer“, kon­šta­to­val Ste­ve R. Pe­ter­son, ria­di­teľ mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie a pries­ku­mu tr­hu PC čip­se­tov v spo­loč­nos­ti In­tel Cor­po­ra­tion. „Tie­to no­vé zá­klad­né dos­ky sú spá­ro­va­né s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re i7 Extre­me Edi­tion a do­dá­va­jú neu­ve­ri­teľ­nú rých­losť a reak­čnú schop­nosť pre veľ­mi ná­roč­ných hrá­čov.“ „Audio­tech­no­ló­gia Sound Blas­ter je o trie­du vy­ššia než aký­koľ­vek sú­čas­ný in­teg­ro­va­ný čip­set na tr­hu, a je zrej­mé, že s tým­to fak­tom tak­tiež súh­la­sí prie­my­sel­né od­vet­vie sto­lo­vých po­čí­ta­čov,“ po­ve­dal Ste­ve Eric­kson, Vi­ce Pre­si­dent a Ge­ne­ral Ma­na­ger pre Audio a Vi­deo v spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve. „Čo sa tý­ka in­teg­ro­va­ných zvu­ko­vých rie­še­ní, sle­du­je­me stá­le väč­šie množ­stvo pop­red­ných vý­rob­cov zá­klad­ných do­siek ako GI­GA­BY­TE, kto­rí si vy­be­ra­jú tech­no­ló­giu Sound Blas­ter pre zvu­ko­vé dopl­nky, pre­to­že tá­to tech­no­ló­gia do­dá­va zďa­le­ka naj­lep­ší, vy­so­kok­va­lit­ný zvuk.“

„Roz­diel me­dzi vý­hrou a preh­rou v prí­pa­de on­li­ne hier sa me­ria na zlom­ky se­kúnd,“ kon­šta­tu­je Mi­chael Howse, Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Big­foot Networks. „Sie­ťo­vé rie­še­nie Killer E2100 je to naj­rý­chlej­šie, čo ke­dy bo­lo vy­tvo­re­né, s uni­kát­nou tech­no­ló­giou, kto­rá auto­ma­tic­ky up­red­nos­tňu­je sie­ťo­vú pre­vádz­ku a tak­tiež do­dá­va je­di­neč­nú kon­tro­lu spô­so­bu, akým Váš po­čí­tač vy­uží­va šír­ku sie­ťo­vé­ho pás­ma. Sme ra­di, že sme par­tner­mi spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE v do­dáv­ke mi­mo­riad­ne­ho sie­ťo­vé­ho vý­ko­nu na no­vých zá­klad­ných dos­kách her­nej sé­rie G1-Killer, kto­ré vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu Killer E2100.“

Rov­na­ko ako vo­ja­ci, kto­rí aku­rát sme­ru­jú do bo­ja, tak­tiež elit­ní hrá­či ve­dia, že vy­ba­ve­nie, kto­ré pou­ží­va­jú, mô­že zna­me­nať roz­diel me­dzi lik­vi­dá­ciou ne­pria­te­ľa a lik­vi­dá­ciou se­ba sa­mé­ho. Z toh­to dô­vo­du spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE prič­le­ni­la sil­né zbra­ne k zá­klad­ným dos­kám her­nej sé­rie G1-Killer, kto­ré sú ur­če­né na vy­lep­še­nie nad­ľud­ských vra­žed­ných in­štin­ktov ta­kých­to hrá­čov a na obo­ha­te­nie ich hráč­skych ak­ti­vít.

Pod­po­ra pre rie­še­nia 4-way Cros­sFi­reX + 3-way SLI*
Schop­nosť vi­dieť zre­teľ­ne cez hm­lu voj­ny mô­že čas­to po­su­núť rov­no­vá­hu me­dzi si­lou vý­hry a preh­ry. Z toh­to dô­vo­du spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE vy­ba­vi­la zá­klad­né dos­ky her­nej sé­rie G1-Killer tak, aby po­núk­li naj­lep­šiu gra­fic­kú flexibi­li­tu a mož­nosť roz­ší­re­nia ka­pa­cít. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE G1-Killer pod­po­ru­jú mno­ho­ná­sob­né gra­fic­ké pro­ce­so­ry a do­dá­va­jú maximál­ne hod­no­ty FPS (Fra­mes per Se­cond / sní­mok za se­kun­du), čím hrá­čom umož­ňu­jú lep­šiu vi­zuál­nu orien­tá­ciu, rých­lej­šie mie­re­nie a rých­lej­šie po­hy­by. In­teg­ro­va­ný di­gi­tál­ny zvu­ko­vý pro­ce­sor Crea­ti­ve Soundblas­ter X-Fi (20K2) Mať schop­nosť po­čuť, kde sa na­chá­dza Váš ne­pria­teľ skôr, ako ho mô­že­te vi­dieť, Vás mô­že pos­ta­viť do zre­teľ­nej vý­ho­dy vo väč­ši­ne her­ných si­tuá­cií. Z toh­to dô­vo­du spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE vy­ba­vi­la zá­klad­né dos­ky her­nej sé­rie G1-Killer pr­vo­tried­nym in­teg­ro­va­ným zvu­ko­vým rie­še­ním, kto­ré Vám do­dá len tie naj­lep­šie zvu­ko­vé zá­žit­ky. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE G1-Killer** sú je­di­né na sve­te, kto­ré vy­uží­va­jú in­teg­ro­va­nú tech­no­ló­giu zvu­ko­vé­ho pro­ce­so­ra Soundblas­ter Di­gi­tal Audio Pro­ces­sor (20K2) s tech­no­ló­gia­mi X-Fi Xtre­me Fi­de­li­ty a EAX Ad­van­ced HD 5.0, a tým Vám do­vo­lia si vy­chut­nať zvuk Váš­ho her­né­ho sve­ta tak, ako v ži­vo­te reál­nom.

X-Fi Xtre­me Fi­de­li­ty
X-Fi je sú­bor tech­no­ló­gií, kto­rý do­dá­va pr­vo­tried­nu kva­li­tu pries­to­ro­vé­ho zvu­ku pre Váš sluch, či už pou­ží­va­te slú­chad­lá, ste­reo rep­ro­duk­to­ry, ale­bo rep­ro­duk­to­ry s pries­to­ro­vým zvu­kom, a po­má­ha s neu­ve­ri­teľ­nou čí­ros­ťou ob­no­viť kom­pri­mo­va­ný di­gi­tál­ny zvuk na zvuk ori­gi­nál­ny.

EAX Ad­van­ced HD 5.0
EAX (En­vi­ron­men­tal Audio Exten­sion / roz­ší­re­nie pries­to­ro­vé­ho zvu­ku) je sú­bor vý­kon­ných ino­vač­ných zvu­ko­vých tech­no­ló­gií, kto­rý Vám pri­ne­sie nao­zajst­ný troj­roz­mer­ný zvuk do hier na po­čí­ta­čoch, a po­mô­že Vám vy­tvo­riť lep­šiu zvu­ko­vú at­mos­fé­ru v hrách tým, že pres­ne si­mu­lu­je zvu­ko­vé pros­tre­die reál­ne­ho sve­ta.

Dol­by Di­gi­tal Li­ve
Uži­te si zvuk z Váš­ho po­čí­ta­ča cez do­má­ce ki­no pou­ži­tím tech­no­ló­gie Dol­by Di­gi­tal Li­ve. Tech­no­ló­gia Dol­by Di­gi­tal Li­ve je kó­do­va­nie zvu­ku v reál­nom ča­se, kto­ré pre­vá­dza aký­koľ­vek zvu­ko­vý sig­nál do bi­to­vé­ho to­ku Dol­by Di­gi­tal pre pre­nos a preh­rá­va­nie na do­má­com ki­ne. Tá­to tech­no­ló­gia umož­ní pre­po­jiť Váš po­čí­tač s audio-/vi­deop­ri­jí­ma­čom ale­bo di­gi­tál­nym rep­ro­duk­to­ro­vým sys­té­mom po­mo­cou je­di­né­ho di­gi­tál­ne­ho ko­nek­to­ra, čím sa eli­mi­nu­je nep­reh­ľad­né množ­stvo káb­lov a za­ru­čí ne­po­ru­še­nosť zvu­ko­vé­ho sig­ná­lu.

DTS Con­nect
DTS Con­nect je je­di­neč­né rie­še­nie pre vy­lep­še­nie zá­žit­ku pou­ži­tím Váš­ho audio-/vi­deop­ri­jí­ma­ča z do­má­ce­ho ki­na. DTS Con­nect po­zos­tá­va z dvoch tech­no­ló­gií: DTS Neo PC, kto­rá pre­vá­dza dvoj­ka­ná­lo­vý (ste­reo) zvuk do pl­nej mat­ri­ce roz­lo­že­nia Va­šich rep­ro­duk­to­rov (až do poč­tu ka­ná­lov 7.1), a DTS Inter­ac­ti­ve, kto­rá kó­du­je zdro­je di­gi­tál­ne­ho zvu­ku do for­má­tu DTS Di­gi­tal Surround, kto­rý sa po­tom mô­že pre­ná­šať do Váš­ho audio-/vi­deop­ri­jí­ma­ča pou­ži­tím ko­nek­to­ra S/PDIF.

Zo­sil­ňo­vač slú­chad­lo­vé­ho vý­stu­pu na pred­nom ov­lá­da­com pa­ne­li
Zo­sil­ňo­vač slú­chad­lo­vé­ho vý­stu­pu na pred­nom ov­lá­da­com pa­ne­li bol špe­ciál­ne navr­hnu­tý pre hrá­čov. Ten­to veľ­ko­ka­pa­cit­ný zo­sil­ňo­vač je sú­čas­ťou zá­klad­ných do­siek GI­GA­BY­TE sé­rie G1-Killer a pra­cu­je s im­pe­dan­ciou až 150 Ω, čím hrá­čom umož­ňu­je vy­chut­nať si pl­nší roz­sah dy­na­mic­ké­ho zvu­ku s men­ším skres­le­ním pri pou­ži­tí kva­lit­ných pro­fe­sio­nál­nych slú­chadiel. Zo­sil­ňo­vač vy­uží­va vy­so­kú šír­ku pás­ma, níz­ku úro­veň šu­mu, vy­so­kú sle­do­va­ciu rých­losť a níz­ke skres­le­nie, čím sa ideál­ne ho­dí pre pro­fe­sio­nál­ne zvu­ko­vé pou­ži­tia. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie G1-Killer sú na­vy­še vy­ba­ve­né ďal­ší­mi 4 in­teg­ro­va­ný­mi zo­sil­ňo­vač­mi pre vý­stu­py stre­do­vé­ho/ba­so­vé­ho rep­ro­duk­to­ra, za­dných rep­ro­duk­to­rov, pries­to­ro­vých rep­ro­duk­to­rov a pre vý­stup­nú lin­ku.

Zvu­ko­vé kon­den­zá­to­ry vy­ššej trie­dy Ni­chi­con
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie G1-Killer vy­uží­va­jú veľ­mi kva­lit­né zvu­ko­vé dvoj­pó­lo­vé (Bi-Po­la­ri­zed) kon­den­zá­to­ry na kaž­dom ka­ná­li: sé­ria Ni­chi­con MU­SE ES a sé­ria MW. Tie­to pro­fe­sio­nál­ne zvu­ko­vé kon­den­zá­to­ry do­dá­va­jú zvu­ko­vé roz­lí­še­nie a roz­ší­re­nie naj­vyš­šej mož­nej kva­li­ty pre vy­tvo­re­nie veľ­mi realis­tic­kých efek­tov pre pro­fe­sio­nál­nych hrá­čov.
In­teg­ro­va­ná sie­ťo­vá her­ná plat­for­ma Big­foot Networks Killer E2100

Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE je je­di­ným vý­rob­com zá­klad­ných do­siek, kto­rý eli­mi­no­val váž­ne prob­lé­my so sie­ťo­vý­mi od­ml­ka­mi, a to in­teg­rá­ciou sie­ťo­vej her­nej plat­for­my Big­foot Networks Killer E2100 pria­mo do zá­klad­ných do­siek sé­rie G1-Killer. Sie­ťo­vá her­ná plat­for­ma Big­foot Networks Killer E2100 vy­uží­va uni­kát­nu kom­bi­ná­ciu vy­hra­de­nej jed­not­ky NPU (Network Pro­ces­sing Unit / sie­ťo­vá pro­ce­so­ro­vá jed­not­ka) a exklu­zív­nu tech­no­ló­giu Ga­me Networ­king DNA, a tým pos­ky­tu­je naj­lep­šie mož­né her­né zá­žit­ky.

- Killer E2100 De­di­ca­ted NPU
Vy­hra­de­ná jed­not­ka NPU (Network Pro­ces­sing Unit/sie­ťo­vá pro­ce­so­ro­vá jed­not­ka) má exklu­zív­nu pa­mäť DDR2 s veľ­kos­ťou 1 GB a tým po­má­ha zni­žo­vať sie­ťo­vú zá­ťaž CPU pre ďal­šie nut­né po­čí­ta­čo­vé úko­ny.
- Ga­me Networ­king DNA
Exklu­zív­ny sof­tvér Ga­me Networ­king DNA od spo­loč­nos­ti Big­foot Network pre­ná­ša sie­ťo­vú zá­ťaž pria­mo do NPU (Network Pro­ces­sing Unit/sie­ťo­vá pro­ce­so­ro­vá jed­not­ka) tým, že sa vy­hne plat­for­me Win­dows Network Stack, a te­da do­dá­va oh­rom­né rých­los­tné vý­ho­dy umož­ňu­jú­ce rých­lej­ší po­hyb v hre, rých­lej­šiu streľ­bu a väč­šie vý­hry.
- Až 10x rých­lej­šie
Či už hrá­te hru pod­po­ru­jú­cu ti­síc­ky hrá­čov na­raz, ale­bo hrá­te sám, her­ná sie­ťo­vá plat­for­ma Big­foot Networks Killer E2100 Vám do­dá až 10x rých­lej­ší sie­ťo­vý vý­kon, kto­rý Vás po­su­nie do úpl­ne no­vé­ho stup­ňa her­ných zá­žit­kov.
- Killer Network Ma­na­ger
Tech­no­ló­gia Killer Network Ma­na­ger je vy­tvo­re­ná pre do­dáv­ku nep­re­ko­na­teľ­nej rých­los­ti, in­te­li­gen­cie a kon­tro­ly on­li­ne her­ných dát. Tá­to tech­no­ló­gia in­di­ku­je zdra­vie a vý­kon zá­klad­ných do­siek her­nej sé­rie G1-Killer, a pos­ky­tu­je hrá­čom mož­nosť op­ti­ma­li­zá­cie.
- Ap­li­kač­ná zá­lož­ka fun­kcie Killer Network Ma­na­ger pou­ží­va exklu­zív­nu tech­no­ló­giu Vi­sual Bandwidth Con­trol od spo­loč­nos­ti Big­foot Network a tým umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vi­dieť, akú šír­ku pás­ma vy­uží­va­jú a kto­ré ap­li­ká­cie ju pou­ží­va­jú. Tech­no­ló­gia Ad­van­ced Ga­me De­tect dá­va prio­ri­tu ak­tuál­nej hre, pos­kyt­ne jej pot­reb­ný dá­to­vý tok a hrá­či pri­tom mô­žu sťa­ho­vať ďal­šie dá­ta.

Pred­ný ov­lá­da­cí pa­nel s tla­čid­lom pre­tak­to­va­nia Quick Boost
Zá­klad­ná dos­ka G1.As­sas­sin za­hŕňa po­hodl­ný pred­ný ov­lá­da­cí pa­nel, kto­rý umož­ňu­je rých­ly prís­tup k 2 por­tom USB 3.0 a k por­tu Power eSA­TA. Ten­to pa­nel má tak­tiež tla­čid­lo Quick Boost, kto­ré umož­ňu­je hrá­čom okam­ži­te pre­tak­to­vať ich sys­tém. Pred­stav­te si, že ste up­ros­tred ho­rú­cej bit­ky a má­te mož­nosť okam­ži­te zvý­šiť vý­kon Váš­ho sys­té­mu bez nut­nos­ti reš­tar­to­vať po­čí­tač!

SA­TA 3.0 (6Gbps), USB 3.0 a 3x USB Power
Ke­dy­koľ­vek ste za ne­pria­teľ­skou lí­niou, dl­hé ča­ka­nie na spra­vo­daj­ské dá­ta Váš mô­že za­biť. Z toh­to dô­vo­du zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie G1-Killer do­dá­va­jú su­perrých­ly pre­nos dát po­mo­cou in­teg­rá­cie naj­nov­ších por­tov Su­per­Speed USB 3.0 (až 4 por­ty – 2 na pred­nom pa­ne­li a 2 na za­dnom pa­ne­li), roz­hra­nia SA­TA Re­vi­sion 3.0 (6Gbps) od spo­loč­nos­ti Mar­vell, a do­te­raz nes­lý­cha­nej tech­no­ló­gie 3x USB Power Boost (zvý­še­nie vý­ko­nu) na všet­kých por­toch USB pre väč­ši­nu za­ria­de­ní.

Rie­še­nie tep­lo­vod­ných tru­bíc sys­té­mom Loc­ked and Loa­ded
Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE sé­rie G1-Killer sú vy­ba­ve­né úpl­ne no­vým dru­hom tep­lo­vod­ných tru­bíc ur­če­ných pre naj­lep­ší od­vod tep­la. To je do­siah­nu­té ší­re­ním tep­la z kri­tic­kých ob­las­tí zá­klad­nej dos­ky (ako zó­na CPU VRM) a je­ho rých­lym roz­ptý­le­ním, a tým pá­dom zá­klad­ná dos­ka zos­tá­va chlad­ná aj v prie­be­hu tých naj­ho­rú­cej­ších bo­jo­vých hier.

No­vé rie­še­nie tep­lo­vod­ných tru­bíc sys­té­mom Loc­ked and Loa­ded (za­mknúť a na­biť) je prev­za­té od bež­ných bo­jo­vých zbra­ní vrá­ta­ne piš­to­lí, pu­šiek a zá­sob­ní­kov, a za­kla­dá sa na žliab­ko­vej tech­no­ló­gii od­vá­dzania tep­la pou­ží­va­nej na hlav­niach.

5 ko­nek­to­rov Smart Fan
Zá­klad­ná dos­ka je tak­tiež vy­ba­ve­ná pia­ti­mi ko­nek­tor­mi ty­pu Smart Fan (chyt­rý ven­ti­lá­tor) pre eli­mi­ná­ciu tep­la a lep­šiu kon­tro­lu sys­té­mo­vých a CPU ven­ti­lá­to­rov. Kaž­dý ko­nek­tor má svoj sa­mos­tat­ný tep­lot­ný sen­zor a kaž­dý ven­ti­lá­tor mô­že byť jed­no­du­cho ov­lá­da­ný po­mo­cou sof­tvé­ru Easy­Tu­ne 6 od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE, a tak­tiež po­mo­cou fun­kcií BIOS.

Rie­še­nie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 3
Rie­še­nie GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 3 ob­sa­hu­je 57 gra­mov vrstve­nej me­di, čím dra­ma­tic­ky zni­žu­je tep­lo­tu ce­lé­ho sys­té­mu vy­lep­še­ným od­vo­dom tep­la z kri­tic­kých ob­las­tí zá­klad­nej dos­ky (ako je vý­ko­no­vá zó­na CPU) do ce­lé­ho PCB (Pro­cess Con­trol Block/od­diel kon­tro­ly pro­ce­sov). Tech­no­ló­gia GI­GA­BY­TE's Ultra Du­rab­le 3 tak­tiež zni­žu­je im­pe­dan­ciu PCB o 50 %, čo na­po­má­ha re­du­ko­vať elek­tric­ké stra­ty a ďa­lej zni­žu­je tep­lo­tu kom­po­nen­tov. Tých­to 57 gra­mov vrstve­nej me­di tak­tiež vy­lep­šu­je kva­li­tu sig­ná­lu a zni­žu­je EMI (Elec­tro­mag­ne­tic Inter­fe­ren­ce/elek­tro­mag­ne­tic­ké ru­še­nie), a tým má sys­tém viac pries­to­ru pre sta­bi­li­tu a je­ho mož­né pre­tak­to­va­nie.

Maximál­ny vý­kon CPU
Rov­na­ko ako pies­ty a val­ce v mo­to­re auto­mo­bi­lu, tak­tiež rie­še­nie VRM (Vol­ta­ge Re­gu­la­tor Mo­du­le/mo­dul re­gu­lá­cie na­pä­tia), kva­li­ta kom­po­nen­tov a množ­stvo vý­ko­no­vých fáz zá­klad­nej dos­ky veľ­mi ov­plyv­ňu­jú jej vý­kon. Tech­ni­ci v spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE bo­li pr­ví, kto­rí si uve­do­mi­li nie iba dô­le­ži­tosť pou­ži­tia naj­kva­lit­nej­ších kom­po­nen­tov pre tú­to kri­tic­kú ob­lasť, ale tak­tiež fakt, že čím viac vý­ko­no­vých fáz bu­de k dis­po­zí­cii, tým viac vý­ko­nu bu­de pou­ži­té­ho cen­trál­nou pro­ce­so­ro­vou jed­not­kou. Zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE G1-Killer sú navr­hnu­té s pop­red­ný­mi no­vý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi VRD 12 (Vol­ta­ge Re­gu­la­tor Down/re­gu­lá­cia na­pä­tia sme­rom do­le), Dual CPU Power a Dri­ver MOS­FETs, a tým do­dá­va­jú naj­lep­ší sys­té­mo­vý vý­kon a sta­bi­li­tu pot­reb­nú pre elit­né her­né sys­té­my.

Duál­ny vý­kon CPU
Vďa­ka svoj­mu vý­ko­no­vé­mu fá­zo­va­niu CPU VRM umož­ňu­je auto­ri­zo­va­ná tech­no­ló­gia Dual CPU Power od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE roz­de­le­nie do 2 vý­ko­no­vých jed­no­tiek pra­cu­jú­cich v tan­de­me. Tá­to tech­no­ló­gia umož­ňu­je, aby jed­na vý­ko­no­vá jed­not­ka od­po­čí­va­la v ča­se, keď je dru­há jed­not­ka ak­tív­na – na roz­diel od tra­dič­nej kon­cep­cie, keď sú vždy všet­ky vý­ko­no­vé jed­not­ky ak­tív­ne zá­ro­veň. Tech­no­ló­gia GI­GA­BY­TE Dual CPU Power efek­tív­ne roz­de­ľu­je prá­cu vy­ko­na­nú kaž­dou fá­zo­vou jed­not­kou a tým­to vý­znam­ne zvy­šu­je ži­vot­nosť a spo­ľah­li­vosť zá­klad­nej dos­ky.

Ov­lá­dač Dri­ver MOS­FETs
Prid­ru­že­ním tech­no­ló­gie MOS­FETs a ov­lá­da­ča IC v sú­la­de so špe­ci­fi­ká­ciou In­tel Dri­ver-MOS­FET zá­klad­né dos­ky GI­GA­BY­TE her­nej sé­rie G1-Killer umož­ňu­jú vy­šší pre­nos vý­ko­nu a lep­šiu účin­nosť pri vy­šších spí­na­cích kmi­toč­toch, čím sa spĺňa­jú vý­ko­no­vé po­žia­dav­ky na naj­mo­der­nej­šie pro­ce­so­ry. Ov­lá­da­če Dri­ver-MOS­FETs tak­tiež po­má­ha­jú re­du­ko­vať po­žia­dav­ky reál­nych zdro­jov za úče­lom čis­tej­šej, me­nej prepl­ne­nej zó­ny cen­trál­nej pro­ce­so­ro­vej jed­not­ky.

GI­GA­BY­TE Dual­BIOS s pod­po­rou 3TB+ HDD
GI­GA­BY­TE Dual­BIOS je pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia, kto­rá auto­ma­tic­ky ob­no­vu­je dá­ta pa­mä­te BIOS v prí­pa­de, že hlav­ný BIOS ha­va­ro­val ale­bo zly­hal. Vďa­ka dvom fy­zic­kým pa­mä­tiam BIOS ROM in­teg­ro­va­ných do zá­klad­nej dos­ky tech­no­ló­gia GI­GA­BY­TE Dual­BIOS umož­ňu­je rých­lu a bez­prob­lé­mo­vú ob­no­vu po poš­ko­de­ní ale­bo zly­ha­ní pa­mä­te BIOS, či už po úto­ku ne­ja­ké­ho ví­ru­su, ale­bo po nes­práv­nej ak­tua­li­zá­cii pa­mä­te BIOS. Ok­rem to­ho te­raz GI­GA­BY­TE Dual­BIOS pod­po­ru­je boo­to­va­nie (za­pnu­tie) po­čí­ta­ča z pev­ných dis­kov s veľ­kos­ťou 3 TB (te­ra­baj­tov) a viac, a to bez nut­nos­ti roz­de­ľo­va­nia pev­né­ho dis­ku do prís­luš­ných ob­las­tí men­ších veľ­kos­tí, a tak­tiež efek­tív­ne za­is­ťu­je bu­dú­cu ochra­nu pre dá­to­vé úlo­žis­ko v po­do­be je­di­né­ho pev­né­ho dis­ku.

Zdroj: TS GIGABYTEOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter