Obhajoba dizertačnej práce na diaľku


Tec­hno­ló­gia Cis­co Te­leP­re­sen­ce náj­de up­lat­ne­nie nie­len pri ob­chod­ných jed­na­niach, ale aj vo sfé­re mi­mo bi­znis. Po­zri­te si na­šu ukáž­ku ob­ha­jo­by di­zer­tač­nej prá­ce for­mou Te­leP­re­sen­ce, pri­čom dok­to­rand s ko­mi­siou bol v Ko­ši­ciach a opo­nent prá­ce v Bra­tis­la­ve.

Na pr­vý po­hľad to vy­ze­rá jed­no­duc­ho, no pre do­siah­nu­tie efek­tu, ke­dy účas­tní­ci vi­deo­kon­fe­ren­cie pres­ta­nú vní­mať nie­ke­dy až mno­ho­ti­síc ki­lo­met­ro­vé fy­zic­ké vzdia­le­nos­ti, je po­treb­né spl­niť po­mer­ne ná­roč­né tec­hno­lo­gic­ké po­žia­dav­ky. Za­ria­de­nie kon­fe­ren­čnej mies­tnos­ti je kom­plexná do­dáv­ka „na kľúč“. Všet­ky kom­po­nen­ty vrá­ta­ne ná­byt­ku, te­da nie­len sto­ly so za­bu­do­va­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi, ale aj sto­lič­ky inter­iéru mu­sia byť jed­not­né a cer­ti­fi­ko­va­né. Zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, všet­ky kon­fe­ren­čné cen­trá vy­uží­va­jú­ce tec­hno­ló­giu Cis­co Te­leP­re­sen­ce mu­sia byť vy­ba­ve­né ab­so­lút­ne rov­na­ko ako ke­by bo­li vý­se­kom z jed­nej veľ­kej kon­fe­ren­čnej sá­ly, veď po pri­po­je­ní sa do vi­deo­kon­fe­ren­cie sa ním aj de fac­to stá­va­jú. Uni­for­mná far­ba a po­vr­cho­vé vlas­tnos­ti stien vo všet­kých kon­fe­ren­čných cen­trách po­dpo­ru­jú vní­ma­nie ob­ra­zu vzdia­le­ných osôb na mo­ni­to­roch ako­by tie­to bo­li s va­mi v mies­tnos­ti. So­fis­ti­ko­va­ný sof­tvér sa mu­sí vy­spo­ria­dať aj s rôz­ny­mi pa­ra­zit­ný­mi zvuk­mi. Mik­ro­fó­ny pre sní­ma­nie re­či sú umies­tne­né na ploc­he sto­la, a tak sní­ma­jú nap­rík­lad aj hluk ven­ti­lá­to­rov no­te­boo­kov, po­lo­že­nie pe­ra ale­bo oku­liarov na stôl a po­dob­ne.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter