Vodivé plasty môžu dramaticky znížiť cenu fotovoltaických panelov

transparent_conducting_plastics.jpg In­ži­nie­ri z Prin­ce­ton­skej uni­ver­zi­ty a ďal­ších in­šti­tú­cií vy­vi­nu­li pod ve­de­ním od­bor­nej asis­ten­tky Yueh-Lin Loo tec­hni­ku umož­ňu­jú­cu vý­ro­bu prieh­ľad­ných a tvár­nych plas­tov, schop­ných viesť elek­tric­ký prúd. Vy­tla­če­ním plas­tu na po­dklad sa ved­com po­da­ri­lo vy­ro­biť aj plas­to­vý tran­zis­tor, zá­klad­ný kom­po­nent elek­tro­ni­ky, po­uží­va­ný na zo­sil­ňo­va­nie a pre­pí­na­nie elek­tro­nic­kých sig­ná­lov. Ot­vo­ri­li tak ces­tu k vy­uži­tiu týc­hto plas­tov v ši­ro­kej šká­le elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní, ako sú nap­rík­lad flexibil­né dis­ple­je. Pa­tria med­zi ne aj fo­to­vol­taic­ké pa­ne­ly, pre­mie­ňa­jú­ce sl­neč­né lú­če na elek­tric­kú ener­giu.

Nah­ra­de­nie dô­le­ži­té­ho a sú­čas­ne dra­hé­ho prieh­ľad­né­ho vo­di­vé­ho ma­te­riá­lu po­zos­tá­va­jú­ce­ho z oxidu in­dia a cí­nu (ITO) vo­di­vý­mi plas­tmi spo­lu s mož­nos­ťou vý­ro­by tla­čou na­vy­še umož­ní dra­ma­tic­ké zní­že­nie vý­rob­nej ce­ny so­lár­nych pa­ne­lov. To mô­že vý­znam­ne pris­pieť k rie­še­niu prob­lé­mu stú­pa­jú­cich ener­ge­tic­kých ná­ro­kov ľud­stva a k rie­še­niu prob­lé­mu glo­bál­ne­ho otep­ľo­va­nia. Tran­spa­ren­tné vo­di­vé plas­ty by sa moh­li po­užiť aj pri konštruo­va­ní bi­ome­di­cín­skych sen­zo­rov.

Zdroj: Scien­ce Dai­lyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter