Robotická ryba bude monitorovať kvalitu vody

robot fish.jpg Tech­ni­ka sa na Mi­chi­gan­skej štát­nej uni­ver­zi­te in­špi­ru­je prí­ro­dou. Ved­ci tam vy­ví­ja­jú ro­bo­ty, kto­ré do­ká­žu plá­vať ako ry­by a skú­ma­jú pros­tre­die pod vo­dou. „Ry­by sú veľ­mi efek­tív­ne,“ po­ve­dal Xiaobo Tan, do­cent elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky. „Po­hy­bu­jú sa a ma­név­ru­jú vo vo­de veľ­mi efek­tív­ne.“

Ro­bo­tic­ké ry­by, do­kon­ca ce­lé hú­fy, by ved­com po­moh­li pri skú­ma­ní pod­mor­ských pod­mie­nok. Zoo­lo­gič­ka Ele­na Litchma­no­vá po­ve­da­la:Ro­bo­tic­ká ry­ba nám dá množ­stvo úda­jov, ku kto­rým sme v mi­nu­los­ti ne­ma­li prís­tup. Zís­ka­me in­for­má­cie s nes­mier­ne veľ­kým ča­so­vým a pries­to­ro­vým roz­lí­še­ním. Dopl­ní nám ob­raz di­ania pod hla­di­nou.“ Ro­bo­tic­ká ry­ba bu­de ob­sa­ho­vať sen­zo­ry za­zna­me­ná­va­jú­ce tep­lo­tu, množ­stvo kys­lí­ka, škod­li­vé lát­ky ale­bo škod­li­vé ria­sy. Tan vy­ví­ja elek­tro­ni­ku tak, aby za­ria­de­nia pod vo­dou moh­li me­dzi se­bou ko­mu­ni­ko­vať a vzá­jom­ne sa na­vi­go­vať.

„Pro­jekt po­su­nie hra­ni­ce bio­ro­bo­ti­ky,“ mys­lí si Tan. „Je veľ­mi prak­tic­ký, vy­ví­ja­me ry­by, kto­ré ne­bu­dú dra­hé a bu­de ich mož­né pou­žiť na rôz­ne úče­ly od ja­zier cez vod­né far­my až po pois­tné vod­né nádr­že.“

Ro­bot do­ká­že nap­rík­lad za­chy­tiť kve­ty toxic­kých rias. „So stú­pa­jú­cou tep­lo­tou sa nádr­že a ja­ze­rá tiež zo­hrie­va­jú,“ ho­vo­rí Litchma­no­vá. „Stú­pa­jú­ca tep­lo­ta vo­dy vy­tvá­ra me­dzi jed­not­li­vý­mi vrstva­mi veľ­ké roz­die­ly, čo mô­že viesť k vzni­ku rias. Niek­to­ré z nich vy­tvá­ra­jú pre ry­by nev­hod­né pod­mien­ky a ší­ria toxí­ny, kto­ré mô­žu byť ne­bez­peč­né aj pre ľu­dí.“

Aby moh­li ro­bo­ty na­po­dob­niť ma­név­ro­va­nie rýb, vy­tvo­ril im Tan plut­vy z elet­roak­tív­nych po­ly­mé­rov, kto­ré do­ká­žu me­niť tvar pô­so­be­ním elek­tric­ké­ho prú­du. Po­dob­ne ako sku­toč­né tka­ni­vo ohý­ba­jú po­hy­by iónov po­ly­mér pod na­pä­tím. Na­mies­to očí ma­jú ro­bo­ty infra­čer­ve­né sen­zo­ry, kto­ré za­brá­nia ko­lí­ziám. Ro­bo­ty bu­dú ko­mu­ni­ko­vať bez­drô­to­vo. Pre­cíz­nu na­vi­gá­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu so sta­ni­cou na sú­ši za­bez­pe­čí tech­no­ló­gia GPS.

Ved­ci dnes sto­ja pred roz­ší­re­ním vý­sku­mu o 20-cen­ti­met­ro­vý pro­to­typ s nad­še­ním, kto­ré je prís­ľu­bom ús­peš­né­ho zos­tro­je­nia väč­šie­ho po­moc­ní­ka.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter