Elektronická stavebnica ELO

Zhru­ba pred ro­kom sme v PC RE­VUE pred­sta­vi­li sta­veb­ni­cu ro­bo­ta MIN­DSTORMS NXT od fir­my Le­go a Na­tio­nal Instru­ments. Po­zos­tá­va­la z jed­not­li­vých blo­kov na me­ra­nie fy­zi­kál­nych ve­li­čín (svet­lo, zvuk, do­tyk) a ov­lá­da­nie kro­ko­vých mo­to­rov, po­mo­cou nich dal pos­ta­viť napr. krá­ča­jú­ci ro­bot. Vý­hod­né bo­lo, že ov­lá­da­nie ro­bo­ta bo­lo mož­né nap­rog­ra­mo­vať v ná­zor­nom prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku. Ce­na zá­klad­nej sta­veb­ni­ce bo­la oko­lo 350 eur, k to­mu tre­ba pri­po­čí­tať sof­tvér za 60 eur a na­pá­ja­cí adap­tér za 20 eur. Hľa­da­li sme tak lac­nej­ší pro­dukt, nie od sve­toz­ná­mej fir­my v ja­ga­vom oba­le, ale lac­ný a slo­ven­ský. A naš­li sme, na­to­či­li sme aj re­por­táž­ne vi­deo.

Sta­veb­ni­ca je ur­če­ná ako ná­zor­ná po­môc­ka na vý­uč­bu de­tí. Tie sa po­mo­cou nej oboz­ná­mia s me­ra­ním fy­zi­kál­nych ve­li­čín. Zá­klad­ný mo­dul tvo­rí kom­bi­no­va­ný ana­ló­go­vo-di­gi­tál­ny a di­gi­tál­no-ana­ló­go­vý pre­vod­ník, spo­je­ný s pre­pí­na­čom vstu­pov. Ďalej sú je­ho sú­čas­ťou di­gi­tál­ne vstu­py (me­ra­jú napr. stla­če­nie tla­čid­la) a di­gi­tál­ne vý­stu­py (ov­lá­da­jú napr. zop­nu­tie pre­pí­na­ča). Do­ved­na má zá­klad­ný mo­dul 2 ana­ló­go­vé vý­stu­py, 8 di­gi­tál­nych vý­stu­pov, ďa­lej 2 ana­ló­go­vé vstu­py a 5 di­gi­tál­nych vstu­pov. Zá­klad­ný mo­dul sa pri­pá­ja k po­čí­ta­ču po­mo­cou por­tu USB. Sú­čas­ťou do­dáv­ky sú aj pre­po­jo­va­cie káb­le, vý­rob­ca vy­rá­ba aj vlas­tné ko­nek­to­ry.Tes­to­va­li sme troj­mo­dul na me­ra­nie tep­lo­ty (-20 ÷ +80 °C), os­vet­le­nia (0 – 200 luxov) a oh­mme­ter (500 Ω ÷ 500 kΩ). Kaž­dý blok má pri­po­je­nie na ana­ló­go­vý vstup zá­klad­nej jed­not­ky a pri­po­je­nie na­pá­ja­nia +5 V. Ďal­ší troj­mo­dul ob­sa­hu­je pr­vky na me­ra­nie tep­lo­ty, elek­tric­ké­ho prú­du (0 ÷ 1,5 A) a jed­nos­mer­né­ho na­pä­tia (0 ÷ 40 V). Vy­ze­rá úpl­ne rov­na­ko, opis na mo­du­le je dos­ta­toč­ný ná­vod na je­ho pre­po­je­nie. Ďal­šie mo­du­ly po­pi­su­je­me v jú­no­vom vy­da­ní PC RE­VUE, kto­ré sa na stán­koch ob­ja­ví 4. jú­na.Prog­ram na ov­lá­da­nie jed­not­li­vých blo­kov je prip­ra­ve­ný pre Mic­ro­soft Vi­sual Ba­sic 2008 Express Edi­tion, kto­rá je k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je kniž­ni­ce, na kto­ré sa dá pri­po­jiť a prip­ra­viť vlas­tné prog­ra­my za­dar­mo. Sta­veb­ni­ca ob­sa­hu­je aj prog­ra­my v zdro­jo­vom kó­de, čo je ces­ta na vlas­tnú mo­di­fi­ká­ciu.

Sta­veb­ni­ca ur­če­ná na vzde­lá­va­nie je ideál­na pre zá­klad­né a stred­né ško­ly. Da­né je to hlav­ne níz­kou ce­nou, kto­rá je na úrov­ni od 12,80 do 15,75 EUR za mo­dul. Na na­šom re­dak­čnom vi­deu náj­de­te zá­be­ry z to­ho, ako sa tá­to sta­veb­ni­ca pou­ží­va a ako sa prog­ra­mu­je.

Za­po­ži­čal: Ing. On­drej Eliáš – IDEA, ideak@chello.sk
Ce­na: zá­klad­ný inter­fa­ce – 66,50 EUR/2004 Sk, troj­mo­dul oh­mme­ter, luxme­ter, tep­lo­mer – 12,30 EUR/370 Sk, troj­mo­dul vol­tme­ter, am­pér­me­ter, tep­lo­mer – 12,80 EUR/386 Sk

Video:

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter