Bity, bajty, kibibajty

Má­te aj vy chaos v pre­poč­toch bi­tov na baj­ty, baj­tov na ki­lo­baj­ty ale­bo v po­cho­pe­ní to­ho, koľ­ko ki­lo­baj­tov sa na­chá­dza v jed­nom me­ga­baj­te? Všim­li ste si už nie­ke­dy no­vý spô­sob ozna­čo­va­nia množ­stva dát po­mo­cou ki­bi­baj­tov (KiB) ale­bo me­bi­baj­tov (MiB)? Ak chce­te zís­kať preh­ľad v chaose jed­no­tiek na ur­če­nie množ­stva dát, pre­čí­taj­te si ten­to člá­nok.

Od či­ta­te­ľa sme do re­dak­cie dos­ta­li nas­le­du­jú­cu za­ují­ma­vú otáz­ku:

Dob­rý deň,
Chcem sa spý­tať na jed­nu vec oh­ľa­dom rých­los­ti inter­ne­tu. Ako je správ­ne udá­vať rých­losť? Napr.: rých­losť 1024 Kib/s ale­bo 1024 Kb/s? Ide o to ma­lé "i". Na strán­ke http://sk.wiki­pe­dia.org/wiki/Ki­bi­bit_per_se­cond sme naš­li, že keď sa to ná­so­bí 1000, udá­va sa Kb/s. Ale keď sa to ná­so­bí, prí­pad­ne de­lí 1024, udá­va sa v Kib/s. Inter­ne­to­ví pro­vi­de­ri uvá­dza­jú rých­losť v Kb/s. Tak­tiež aj v ča­so­pi­soch, ma­nuá­loch, fó­rach... sa rých­losť uvá­dza v Kb/s.
Ako je po­tom správ­ne uvá­dzať rých­los­ti? Veľ­mi pek­ne ďa­ku­jem za vy­jas­ne­nie da­né­ho prob­lé­mu.

Mi­lý či­ta­teľ,

Va­ša otáz­ka v se­be skrý­va via­ce­ro prob­lé­mov oh­ľa­dom ozna­čo­va­nia a jed­no­tiek ur­ču­jú­cich množ­stvo (kvan­ti­tu) dát. Za­čne­me pria­mo od to­ho, čo sa pý­ta­te.
Ur­čo­va­nie rých­los­ti lin­ky pos­ky­to­va­te­ľov pri­po­je­nia k inter­ne­tu a v te­le­ko­mu­ni­ká­ciách
Maximál­na rých­losť lin­ky inter­ne­to­vé­ho pos­ky­to­va­te­ľa sa ur­ču­je v ki­lo­bi­toch za se­kun­du ale­bo me­ga­bi­toch za se­kun­du, te­da kb/s ale­bo Mb/s. Pod­ľa Wiki­pe­die, ale aj SI (Système inter­na­tio­nal d'uni­tés, me­dzi­ná­rod­né­ho sys­té­mu jed­no­tiek) ur­ču­jú pred­po­ny ki­lo- a me­ga- ná­sob­ky ti­sí­ca, resp. mi­lió­na. Je­den ki­lo­bit je te­da pod­ľa správ­nos­ti a pod­ľa SI ti­síc bi­tov. Je­den me­ga­bit je po­tom ti­síc ki­lo­bi­tov a mi­lión bi­tov. Nie­len pod­ľa správ­nos­ti, ale aj za­uží­va­né je to v prí­pa­de, že sa tý­mi­to jed­not­ka­mi ur­ču­je rých­losť lin­ky v jed­not­kách kb/s, pre­to­že v te­le­ko­mu­ni­ká­ciách sa di­gi­tál­na rých­losť ur­ču­je v bi­toch a v ná­sob­koch bi­tov pod­ľa de­ci­mál­nej de­fi­ní­cie, te­da 1 ki­lo­bit = 1000 bi­tov a 1 me­ga­bit = 1000 ki­lo­bi­tov = 1000000 bi­tov.
Niek­to­ré maximál­ne rých­los­ti li­niek, s kto­rý­mi sa u nás mô­že­me bež­ne stret­núť, sú nas­le­du­jú­ce:
56 kb/s
64 kb/s
128 kb/s
512 kb/s
1024 kb/s (nie­ke­dy NESPRÁVNE ozna­čo­va­ná za 1 me­ga­bit za se­kun­du)
2048 kb/s (nie­ke­dy NESPRÁVNE ozna­čo­va­ná za 2 me­ga­bi­ty za se­kun­du)
8092 kb/s (nie­ke­dy NESPRÁVNE ozna­čo­va­ná ako 8 me­ga­bi­tov za se­kun­du)

Ak rých­losť uve­de­nú v ti­síc­kach ki­lo­bi­tov za se­kun­du vy­jad­rí­me ako rých­losť ce­lým čís­lom v me­ga­bi­toch za se­kun­du (te­da že 2048 kb/s = 2 Mb/s), do­púš­ťa­me sa tým mi­ni­mál­ne nep­res­nos­ti a zá­ro­veň aj hru­bé­ho po­ru­še­nia SI. Pre­to je vhod­né udá­vať rých­losť pos­ky­to­va­né­ho prís­tu­pu k inter­ne­tu v ki­lo­bi­toch za se­kun­du (kb/s, resp. kbit/s) Spo­loč­nosť T-com má napr. vo svo­jom cen­ní­ku pre do­mác­nos­ti ozna­če­né rých­los­ti li­niek správ­ne v kb/s, resp. v kbit/s, ako sa nie­ke­dy na lep­šie roz­lí­še­nie tá­to skrat­ka roz­pí­še. Aj napr. spo­loč­nosť UPC, pos­ky­to­va­teľ káb­lo­vé­ho pri­po­je­nia do inter­ne­tu chello má v opi­soch svo­jich slu­žieb rých­los­ti li­niek ozna­če­né správ­ne a v kb/s.

Bi­ty ver­zus baj­ty
Jed­not­ky ki­lo­bit, resp. me­ga­bit (kb, Mb) si nes­mie­me po­mý­liť s jed­not­ka­mi ki­lo­bajt, resp. me­ga­bajt (kB, MB). Ki­lo­baj­ty a me­ga­baj­ty sú ná­sob­ka­mi baj­tu, jed­not­ky od­vo­de­nej od bi­tu nas­le­du­jú­cim vzťa­hom:

1 bajt = 8 bi­tov

Všim­ni­te si naj­mä roz­diel­ne zna­če­nie v skrat­ke tých­to jed­no­tiek: ná­sob­ky baj­tov sa ozna­ču­jú s veľ­kým "B" (kB, MB, GB, TB, PB) a ná­sob­ky bi­tov sa ozna­ču­jú s ma­lým "b" (kb, Mb). Tak do­ká­že­me ľah­ko roz­lí­šiť, či ide o ki­lo­baj­ty či ki­lo­bi­ty, a tak je to aj za­uží­va­né:
20 kb = 20 ki­lo­bi­tov
20 kB = 20 ki­lo­baj­tov
20 Mb = 20 me­ga­bi­tov
20 MB = 20 me­ga­baj­tov

Nie­ke­dy sa na lep­šie roz­lí­še­nie tých­to dvoch prí­buz­ných jed­no­tiek ozna­ču­jú ná­sob­ky bi­tov v skrat­ke ako kbit, Mbit, Gbit atď. Tak je po­tom úpl­ne jas­né, o akú jed­not­ku v sku­toč­nos­ti ide.
Po­zor­nosť však ne­mu­sí­te ve­no­vať ma­lé­mu pís­me­nu "k" v prí­pa­de ozna­če­nia pred­po­ny ki­lo- v skrat­ke jed­not­ky (kB, resp. kb). V SI sú to­tiž pred­po­ny v skrat­kách jed­no­tiek ki­lo- a niž­šie (ki­lo, hek­to, de­ka, de­ci, cen­ti, mi­li, mik­ro, na­no...) pod­ľa tej­to ta­buľ­ky SI ozna­čo­va­né ma­lým pís­men­kom. Pred­po­ny v skrat­kách jed­no­tiek me­ga a vy­šších (me­ga, gi­ga, te­ra, pe­ta...) sú zas ozna­čo­va­né veľ­kým pís­me­nom. Pre­to ozna­ču­je­me:
10 ki­lo­baj­tov ako 10 kB
10 ki­lo­bi­tov ako 10 kb
10 me­ga­baj­tov ako 10 MB
10 gi­ga­baj­tov ako 10 GB
10 me­ga­bi­tov ako 10 Mb
10 gi­ga­bi­tov ako 10 Gb

Ozna­če­nie ma­lé­ho, resp. veľ­ké­ho pís­me­na v pred­po­ne skrat­ky však nie je až ta­ké pod­stat­né, pre nás je dô­le­ži­tej­šie prá­ve ma­lé či veľ­ké pís­men­ko b/B, kto­ré ozna­ču­je, či ide o bi­ty, resp. baj­ty.
Nes­práv­ne pou­ži­tie SI pred­pôn vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke
Pod­ľa SI vždy pla­tí, že pred­po­ny ki­lo-, me­ga-, gi­ga- atď. ozna­ču­jú množ­stvo pod­ľa de­ci­mál­nej de­fi­ní­cie, te­da:
ki­lo = *1000 (= 1 ti­síc)
me­ga = *1000*1000 (= 1 mi­lión)
gi­ga = *1000*1000*1000 (= 1 mi­liar­da)

Je­den ki­lo­bajt (1 kB) je te­da vždy ti­síc baj­tov (1000 B), čo je 8000 bi­tov (8000 b). Je­den me­ga­bajt (1 MB) by pod­ľa SI vždy mal byť 1000 ki­lo­baj­tov (1000 kB), resp. 1 mi­lión baj­tov (1 000 000 B).
Vo vý­poč­to­vej tech­ni­ke však vzni­kol v mi­nu­los­ti je­den neš­vár. Tech­ni­ci vzhľa­dom na bi­nár­ny cha­rak­ter po­čí­ta­čov čas­to pot­re­bo­va­li jed­not­ky baj­tov a bi­tov na ozna­če­nie bi­nár­nych množ­stiev (moc­nín čís­la 2 - 1024, 2048, 4096,...), te­da 210, 220,.. Keď­že 1024 baj­tov bo­lo množ­stvo po­dob­né 1000, zvyk­la sa pou­žiť štan­dar­dná pred­po­na SI (ki­lo-) na ozna­če­nie ta­ké­ho­to množ­stva baj­tov (te­da 1024 baj­tov = 1 ki­lo­bajt). Po­dob­ne to bo­lo aj s ďal­ší­mi jed­not­ka­mi: 1024 ki­lo­baj­tov bo­lo nes­práv­ne vy­dá­va­ných za 1 me­ga­bajt, 1024 me­ga­baj­tov za 1 gi­ga­bajt atď. Ide však o hru­bé zneu­ži­tie pre­fixov za­lo­že­né­ho na sym­bo­loch SI, kto­ré nie je štan­dar­di­zo­va­né a mô­že viesť k roz­lič­ným vý­kla­dom a ne­do­ro­zu­me­niam. A tak sa aj sta­lo. Nes­ta­čí, že má­me bi­ty a baj­ty, čo je sa­mé ose­be pre nie­ko­ho po­mer­ne mä­tú­ce, má­me aj roz­lič­né ozna­če­nie množ­stva v to­tož­nej skrat­ke, keď sa 1 ki­lo­bajt rov­ná buď 1000, ale­bo 1024 baj­tov. Ta­ké­to nes­práv­ne pou­ži­tie pre­fixov SI sa roz­ší­ri­lo v mi­nu­los­ti, keď eš­te neexis­to­va­li štan­dar­di­zo­va­né pre­fixy IEC.
Ako roz­lí­šiť, ke­dy sa pri ozna­če­ní kB, MB, GB atď. mys­lí ta­ké ale­bo ona­ké množ­stvo baj­tov? Zá­le­ží iba na kon­texte, ni­ja­ko inak sa to roz­lí­šiť ne­dá:
Ki­lo­bajt ako 1024 baj­tov (te­da 210) sa zvyk­ne pou­ží­vať na veľ­kosť ka­pa­ci­ty pa­mä­tí a iných množ­stiev, čo sú za­lo­že­né na moc­ni­ne čís­la 2. Ta­kis­to sa tak­to ur­ču­jú veľ­kos­ti sú­bo­rov, aj keď od tých­to prak­tík sa pos­tup­ne upúš­ťa. Ta­ké­to pou­ží­va­nie však bo­lo vy­slo­ve­ne za­ká­za­né štan­dar­dom SI, ho­ci je eš­te stá­le veľ­mi po­pu­lár­ne.
Ki­lo­bajt ako 1000 baj­tov (te­da 103), na­priek ob­rov­skej po­pu­la­ri­te pred­chá­dza­jú­cej de­fi­ní­cie to­to je je­di­ná správ­na de­fi­ní­cia množ­stva ozna­čo­va­né­ho pred­po­nou "ki­lo-" pod­ľa SI. Vý­rob­co­via pev­ných dis­kov uvá­dza­jú ka­pa­ci­tu v de­siat­ko­vých ná­sob­koch (napr. na 30 GB pev­ný disk do­ká­že­me ulo­žiť 30*109, te­da 30 mi­liárd bi­tov – Mic­ro­soft Win­dows XP však ozná­mi vý­sled­nú ka­pa­ci­tu ako "29,999,333,376" a zá­ro­veň nes­práv­ne ako "27,9 GB"). Zvyk­ne sa tak­to ozna­čo­vať, aj keď ide o frek­ven­ciu, kto­rou bi­ty ale­bo baj­ty pre­chá­dza­jú ur­či­tým mies­tom (bit­ra­te ale­bo "rých­losť lin­ky"), te­da v napr. množ­stvo ki­lo­baj­tov za se­kun­du. Bit­ra­te sa čas­to udá­va v bi­toch za se­kun­du na­mies­to baj­tov/s, aj keď v pod­sta­te je to prak­tic­ky jed­no.
Vy­uži­tie štan­dar­dných na ozna­čo­va­nie bi­nár­nych množ­stiev spô­so­bi­lo už mno­ho ne­do­ro­zu­me­ní a eš­te stá­le spô­so­bu­je mä­te­nie spot­re­bi­te­ľov po ce­lom sve­te. Ako však us­po­ko­jiť tech­ni­kov, pra­cov­ní­kov IT a iných, kto­rí pot­re­bu­jú vy­jad­riť množ­stvá po­mo­cou bi­nár­nych moc­nín?
Na po­moc pri­chá­dza­jú ki­bi­baj­ty
V ro­ku 1999 zve­rej­ni­la Me­dzi­ná­rod­ná elek­tro­tech­nic­ká ko­mi­sia (IEC) dru­hý do­da­tok k "IEC 60027-2: Pís­me­no­vé sym­bo­ly pre pou­ži­tie v elek­tro­tech­nic­kej tech­no­ló­gii – časť 2: Te­le­ko­mu­ni­ká­cie a elek­tro­ni­ka". Ten­to štan­dard, schvá­le­ný v ro­ku 1998, za­vie­dol pre­fixy ki­bi-, me­bi-, gi­bi-, te­bi-, pe­bi-, exbi- na špe­ci­fi­ká­ciu bi­nár­nych ná­sob­kov množ­stva. Náz­vy po­chá­dza­jú z pr­vých dvoch pís­men ori­gi­nál­nych SI pre­fixov, nas­le­do­va­ných skrat­kou bi, kto­rá zna­me­ná bi­nár­ny. Z poh­ľa­du IEC je tak zá­ro­veň raz a nav­ždy vy­jas­ne­né, že SI pre­fixy ma­jú je­di­ne svoj de­siat­ko­vý vý­znam, nik­dy nie dvoj­ko­vý. Do dneš­né­ho dňa tá­to kon­ven­cia eš­te stá­le ne­zís­ka­la príl­iš veľ­kú po­pu­la­ri­tu, ho­ci jej pou­ží­va­nie na­ďa­lej ras­tie. Je sil­ne pod­po­ro­va­ná mno­hý­mi štan­dar­di­zač­ný­mi te­le­sa­mi.
No­vá kon­ven­cia už je nap­rík­lad pod­po­ro­va­ná v li­nuxovom jad­re, ako aj v sof­tvé­ro­vých P2P ap­li­ká­ciách, ako sú Bit­Torrent či DC++.

Pod­ľa no­vé­ho štan­dar­du sú za­ve­de­né nas­le­du­jú­ce jed­not­ky:
1 ki­bi­bajt (1 KiB) = 210 baj­tov = 1024 baj­tov
1 me­bi­bajt (1 MiB) = 220 baj­tov = 1024*1024 baj­tov = 1 048 576 baj­tov
1 gi­bi­bajt (1 GiB) = 230 baj­tov = 1024*1024*1024 baj­tov = 1 073 741 824 baj­tov atď.

Os­tat­né špe­ci­fi­ká­cie bi­nár­nych pre­fixov si mô­že­te po­zrieť aj na strán­ke slo­ven­skej Wiki­pe­die. Bi­nár­ne pre­fixy a od nich od­vo­de­né množ­stvo­vé jed­not­ky je vhod­né pou­ží­vať naj­mä na ozna­čo­va­nie veľ­kos­ti sú­bo­rov a pod. Po­dob­ne aj v prí­pa­de náš­ho či­ta­te­ľa, rých­losť downspee­du lin­ky (= download, resp. sťa­ho­va­nie) vy­jad­re­ná v KiB ur­ču­je, že pri maximál­ne­ho rých­los­ti 1024 ki­lo­bi­tov/s, te­da 128 ki­lo­baj­tov/s, a te­da bu­de reál­na rých­losť sťa­ho­va­nia sú­bo­rov 125 ki­bi­baj­tov za se­kun­du, čo zna­me­ná, že za ideál­nych pod­mie­nok sa mu 125-ki­bi­baj­to­vý sú­bor stiah­ne za jed­nu se­kun­du.
Tí, čo aj po pre­čí­ta­ní toh­to člán­ku a oboz­ná­me­ní sa s prob­le­ma­ti­kou zos­ta­nú na­ďa­lej pou­ží­vať nes­práv­nu de­fi­ní­ciu me­ga­baj­tov a ki­lo­baj­tov v zmys­le 1 MB = 1024 kB ale­bo 1 kB = 1024 B, bu­dú sa sprá­vať po­dob­ne ako mno­hí Ame­ri­ča­nia, kto­rí aj na­ďa­lej pou­ží­va­jú na me­ra­nie vzdia­le­nos­tí sys­tém "stôp a pal­cov", na­priek to­mu, že už ro­ky exis­tu­je do­ho­da o pou­ží­va­ní met­rov a cen­ti­met­rov. Ra­dí­me te­da ši­kov­ným či­ta­te­ľom, aby si no­vý sys­tém ozna­čo­va­nia množ­stva dát rých­lo naš­tu­do­va­li a os­vo­ji­li.

Zdroj: rôzne, prevažne WikipediaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter