Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Technológie

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C

Pat­rí­te k mi­lov­ní­kom zim­ných špor­tov, kto­rých od vy­ko­ná­va­nia ob­ľú­be­nej čin­nos­ti neod­ra­dí ani dr­sné po­ča­sie? Po­tom vás is­tot­ne za­uj­me no­vý druh ob­le­če­nia, vy­ba­ve­ný špe­ciál­nou aero­gé­lo­vou vrstvou.

10.02.2016 / Redakcia / 604 čítaní (0)
 
Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu

Star­tup s náz­vom Mem­phis Meats zo San Fran­cis­ca sa chys­tá vy­rá­bať ši­ro­kú šká­lu mä­so­vých vý­rob­kov prip­ra­vo­va­ných v la­bo­ra­tó­riách ur­če­ných na to.

10.02.2016 / Redakcia / 218 čítaní (0)
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma

Spo­loč­nosť GoP­ro vy­da­la vi­deo so zá­ber­mi za­chy­te­ný­mi po­mo­cou jej oh­lá­se­né­ho no­vé­ho dro­nu Kar­ma. Ame­ric­ký frees­ty­lo­vý ly­žiar Bob­by Brown a je­ho pria­te­lia ho vy­skú­ša­li v As­pe­ne v Co­lo­ra­de.

10.02.2016 / Redakcia / 340 čítaní (0)
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón

Ce­los­ve­to­vý prog­ram Mas­terclas­ses ot­vá­ra mla­dým vý­skum­ní­kom dve­re do špič­ko­vej fy­zi­ky.

10.02.2016 / Redakcia / 41 čítaní (0)
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key

Kin­gston Di­gi­tal, Inc., dcér­ska spo­loč­nosť Kin­gston Tech­no­lo­gy Com­pa­ny, Inc., naj­väč­šie­ho ne­zá­vis­lé­ho vý­rob­cu pa­mä­ťo­vých pro­duk­tov na sve­te, ozná­mi­la, že ak­vi­zí­ciou zís­ka­la tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va spo­loč­nos­ti Iron­Key zo sku­pi­ny Ima­tion Corp. (NY­SE: IMN).

10.02.2016 / Redakcia / 51 čítaní (0)
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie

Ak ste do­te­raz nad vir­tuál­nou reali­tou v po­do­be kar­tó­no­vej ška­tu­le Goog­le Car­dboard iba pos­meš­ne krú­ti­li hla­vou, mož­no vás po­te­ší sprá­va, že spo­loč­nosť plá­nu­je na po­li vir­tua­li­ty uro­biť ďal­ší krok.

10.02.2016 / Redakcia / 65 čítaní (0)
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jed­na z naj­väč­ších tech­no­lo­gic­kých no­vi­niek up­ly­nu­lé­ho ro­ka bol ko­nek­tor USB Ty­pe-C. Pri­ná­ša to­tiž prís­ľub, že sa mô­že stať je­di­nou ve­cou, kto­rú pou­ži­je­me na pri­po­je­nie na­šich za­ria­de­ní, poč­núc od mo­ni­to­rov cez te­le­fó­ny až po po­čí­ta­če.
09.02.2016 / Redakcia / 1852 čítaní (0)
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spo­loč­nosť Fu­jit­su a To­kij­ský tech­no­lo­gic­ký in­šti­tút do­siah­li spo­je­ným úsi­lím no­vý re­kord v rých­los­ti bez­drô­to­vé­ho pre­no­su.
09.02.2016 / Redakcia / 391 čítaní (0)
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NA­SA v rám­ci pro­jek­tu La­ser Com­mu­ni­ca­tions Re­lay De­monstra­tion (LCRD) vy­ví­ja pr­vý mo­dem, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať op­tic­kú tech­no­ló­giu, umož­ňu­jú­cu vý­raz­ne rých­lej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi koz­mic­kou lo­ďou a po­zem­nou sta­ni­cou.
09.02.2016 / Redakcia / 516 čítaní (0)
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Pod­ni­ka­teľ­ská sfé­ra sa v spo­lup­rá­ci s ve­dec­ko-vý­skum­ný­mi in­šti­tú­cia­mi, SAV, vy­so­ký­mi ško­la­mi či ne­zis­ko­vý­mi or­ga­ni­zá­cia­mi bu­de môcť uchá­dzať pros­tred­níc­tvom Vý­skum­nej agen­tú­ry o pe­nia­ze z no­vé­ho Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a ino­vá­cie.
09.02.2016 / Redakcia / 105 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter