Startup vie kultivovať pravé diamanty. Investoval doň aj Leonardo DiCaprio

Star­tup Di­amond Foun­dry so síd­lom v San­ta Cla­re tvr­dí, že v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach mož­no vy­pes­to­vať di­aman­ty, kto­ré sú rov­na­ko kva­lit­né ako prí­rod­né dra­ho­ka­my. Da­li by sa tak ušet­riť ob­rov­ské nák­la­dy vy­na­lo­že­né na ich ťaž­bu.

Do spo­loč­nos­ti, kto­rá ho­vo­rí, že mô­že vy­pro­du­ko­vať za dva týž­dne stov­ky di­aman­tov s hmot­nos­ťou až 9 ka­rá­tov, už in­ves­to­va­lo 10 mi­liar­dá­rov vrá­ta­ne jed­né­ho zo za­kla­da­te­ľov Twit­te­ru Eva­na William­sa, spo­lu­zak­la­da­te­ľa Fa­ce­boo­ku An­drew McCollu­ma, bý­va­lé­ho pre­vádz­ko­vé­ho ria­di­te­ľa Fa­ce­boo­ku Owena Van Nat­ta a her­ca Leo­nar­da Di­Ca­pria. Ten hral vo fil­me Blood Di­amond a od­vte­dy spo­lup­ra­cu­je s ak­ti­vis­ta­mi vy­stu­pu­jú­ci­mi pro­ti ťa­žob­né­mu prie­mys­lu, kto­rý bol sil­ne kri­ti­zo­va­ný za je­ho ne­ga­tív­ny vplyv na ži­vot­né pros­tre­die a vy­uží­va­nie det­skej prá­ce.

A ako pres­ne sa tie­to di­aman­ty vy­tvá­ra­jú a ako sa lí­šia od tých syn­te­tic­kých? Webo­vá strán­ka spo­loč­nos­ti je sí­ce skú­pa na de­tai­ly, no pred­sa tu mož­no náj­sť zo­pár in­for­má­cií.

Ako vý­cho­dis­ko pos­lú­žil sku­toč­ný di­amant v úlo­he zá­ro­doč­né­ho kryš­tá­lu (prá­ve tým sa pod­ľa ho­vor­ky­ne spo­loč­nos­ti ich pro­dukt lí­ši od os­tat­ných syn­te­tic­kých di­aman­tov). K ne­mu sa po­mo­cou plaz­my s veľ­mi vy­so­kou hus­to­tou ener­gie, zo­hria­tej na su­per­vy­so­kú tep­lo­tu (až 8000 °C, čo je viac ako tep­lo­ta povr­chu Sl­nka), pri­dá­va­jú ďal­šie ató­my vrstva po vrstve. Dra­ho­ka­my sú pes­to­va­né v che­mic­kých reak­to­roch.

Pod­ľa od­bor­ní­kov me­tó­da Di­amond Foun­dry kom­bi­nu­je dve naj­bež­nej­šie tech­ni­ky pou­ží­va­né na vý­ro­bu syn­te­tic­kých di­aman­tov - HPHT (high-pres­su­re high-tem­pe­ra­tu­re) a CVD (che­mi­cal va­por de­po­si­tion). Vý­sled­kom sú di­aman­ty, kto­ré sú rov­na­ko čis­té ako prí­rod­né, a to aj mo­rál­ne a etic­ky.

Di­amond Foun­dry len pro­du­ku­je di­aman­ty, ne­zao­be­rá sa návr­hom šper­kov. No spo­lup­ra­cu­je s prib­liž­ne 200 di­zaj­nér­mi, kto­rí na­ku­pu­jú di­aman­ty od spo­loč­nos­ti a vkla­da­jú ich do pr­ste­ňov, ná­ram­kov a náhr­del­ní­kov, kto­ré po­tom pre­dá­va­jú spot­re­bi­te­ľom on-li­ne.

Ho­ci syn­te­tic­ké di­aman­ty sto­ja zhru­ba o 30 % me­nej ako pri­ro­dze­ne vy­tvo­re­né di­aman­ty zís­ka­né ťaž­bou, Di­amond Foun­dry tvr­dí, že ce­na je­ho pro­duk­tov bu­de rov­na­ká a mož­no aj vy­ššia, ako je tr­ho­vá hod­no­ta.

A ak za dva týž­dne mož­no vy­pes­to­vať stov­ky ta­kých­to dra­ho­ka­mov, nes­ta­nú sa tým di­aman­ty me­nej vzác­ny­mi? Pod­ľa Di­amond Foun­dry je trh ta­ký veľ­ký, že ho­ci star­tup vy­ro­bí stov­ky di­aman­tov vo svo­jom la­bo­ra­tó­riu, ne­bu­de môcť váž­nej­šie ov­plyv­niť ich ce­nu ani do­pyt.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter