Revolučný on-line dotazníkový systém SurveyHero zo Slovenska sa uchádza o podporu cez Indiegogo

Už v sep­tem­bri toh­to ro­ka spo­loč­nosť Mar­ke­ting & Net­for­ce uve­die na trh svoj vlast­ný ko­merč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém s náz­vom Sur­vey­He­ro. Zá­ro­veň už dnes si mož­no za­kú­piť li­cen­ciu pros­tred­níc­tvom crowdfun­din­go­vé­ho por­tá­lu In­die­go­go.

Sur­vey­He­ro je vý­kon­ný a zá­bav­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém, kto­rý do­ká­že po­môcť štu­den­tom s ich pro­jek­tmi, star­tu­pe­rom a ma­lým/stred­ným pod­ni­kom do­siah­nuť ich pod­ni­ka­teľ­ské cie­le. Je dos­ta­toč­né moc­ný pre veľ­ké spo­loč­nos­ti, do­kon­ca aj pre vý­skum­né agen­tú­ry. Vy­uží­va prin­cíp ko­mik­so­vé­ho prí­be­hu na pok­ra­čo­va­nie a su­perhr­di­nu, kto­rý bu­de res­pon­den­tov spre­vá­dzať pros­tred­níc­tvom ce­lej tvor­by do­taz­ní­ka, pos­kyt­ne za­ují­ma­vé ti­py, tri­ky, me­to­dic­ky us­mer­ní a mož­no aj ro­zos­me­je. Hlav­ná my­šlien­ka je tá, že kaž­dý z nás sa mô­že stať v reál­nom ži­vo­te sku­toč­ným su­perhr­di­nom a ne­pot­re­bu­je na to nad­ľud­skú si­lu ale­bo že­lez­ný ob­lek, sta­čí nas­le­do­vať svo­je sny a po­kú­siť sa do­siah­nuť svo­je ži­vot­né ale­bo pod­ni­ka­teľ­ské cie­le.

Sur­vey­He­ro je op­ti­ma­li­zo­va­ný na kaž­dé za­ria­de­nie. Mô­že­te vy­tvo­riť neob­me­dze­né množ­stvo do­taz­ní­kov, pou­žiť neob­me­dze­ný po­čet otá­zok (ob­sa­hu­je 26 ty­pov otá­zok, všet­ky zá­klad­né plus špe­ciál­ne ty­py, ako nap­rík­lad A/B test, vi­deo ale­bo MP3 otáz­ka) a navr­hnúť šab­ló­nu do­taz­ní­ka v neob­me­dze­ných fa­reb­ných va­riá­ciách.

Naj­sil­nej­šou strán­kou Sur­vey­He­ra však bu­dú ši­ro­kos­pek­trál­ne dis­tri­buč­né me­tó­dy, keď si pou­ží­va­teľ mô­že vy­brať až z pia­tich rôz­nych spô­so­bov, ako od­os­lať do­taz­ník (Web­link, Fa­ce­book, Tab­let kiosk, Web­pa­ge, Quiz/Test). Niek­to­ré z dis­tri­buč­ných me­tód zá­ro­veň pos­ky­tu­jú mož­nosť ge­ne­ro­vať QR kó­dy, kto­ré sa da­jú vy­tla­čiť a umies­tniť úpl­ne kde­koľ­vek, tak­že na zber dát ne­pot­re­bu­je­te ani inter­net.

Kam­paň na In­die­go­go je spus­te­ná od 15. 6. 2015. Kaž­dý si už dnes mô­že za­kú­piť li­cen­ciu Sur­vey­He­ro za at­rak­tív­ne štar­to­va­cie ce­ny a zá­ro­veň zís­kať dar­ček.

Bliž­šie in­for­má­cie o crowdfun­din­go­vej kam­pa­ni, on-li­ne do­taz­ní­ko­vom sys­té­me Sur­vey­He­ro a je­ho fun­kcio­na­li­te zís­ka­te na http://igg.me/at/sur­vey­he­ro/x/10930704.

Zdroj: MNFOR­CE


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter