Predstavujeme slovenské startupy: Wachete – agregátor správ z internetu

Náš ži­vot je pos­ta­ve­ný na in­for­má­ciách. Den­no­den­ne pra­cu­je­me s veľ­kým množ­stvom in­for­má­cií, kto­ré mu­sí­me opa­ko­va­nie vy­hľa­dá­vať a vy­hod­no­co­vať. To si však vy­ža­du­je čas, ve­ľa ča­su. Čas, kto­rý mô­že­me vy­užiť pro­duk­tív­nej­šie. Wache­te nám pri­ná­ša mož­nosť, ako dos­tať sle­do­va­né in­for­má­cie z naj­rôz­nej­ších zá­ku­tí inter­ne­tu na jed­no mies­to, nap­rík­lad aj do náš­ho mo­bi­lu, a do­kon­ca nás do­ká­že no­ti­fi­ko­vať o zme­nách, čím nám umož­ní byť neus­tá­le v ob­ra­ze. Čo je Wache­te?

Wache­te je inter­ne­to­vá služ­ba, kto­rá do­ká­že sle­do­vať va­mi de­fi­no­va­né úda­je na inter­ne­te a zob­ra­zo­vať ich na jed­nom mies­te - preh­ľad­nej webo­vej strán­ke ale­bo v smar­tfó­ne, kto­rý sa stal neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. Ak­tuál­ne je k dis­po­zí­cii mo­bil­ná ap­li­ká­cia pre Win­dows Pho­ne, An­droid a prip­ra­vu­je sa aj ver­zia pre iOS.

mobile3.png

mobile1.png

mobile2.png

Wache­te nie­len­že ag­re­gu­je in­for­má­cie na jed­no mies­to, ale za­bez­pe­ču­je ta­kis­to ich pra­vi­del­nú ak­tua­li­zá­ciu a v prí­pa­de zme­ny vás mô­že in­for­mo­vať buď e-mai­lo­vou no­ti­fi­ká­ciou, ale­bo upo­zor­ne­ním na mo­bil­nom te­le­fó­ne. Auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie vám umož­nia pra­co­vať vždy s ak­tuál­ny­mi in­for­má­cia­mi bez nut­nos­ti opa­ko­va­ne preh­ľa­dá­vať strán­ky, z kto­rých ste in­for­má­cie zís­ka­li. Tak­to mô­že­te sle­do­vať nap­rík­lad ak­tuál­ne kur­zy pod­ľa NBS, ce­nu zla­ta a iných ko­mo­dít, ale nap­rík­lad aj naj­nov­šie ti­tul­ky na IT­News, ak­tuál­nu tep­lo­tu vo va­šej ob­ľú­be­nej do­vo­len­ko­vej des­ti­ná­cii či ak­ti­vi­tu po­lár­nej žia­ry. Má­te v plá­ne dob­rod­ruž­nú do­vo­len­ku? Wache­te vám po­mô­že sle­do­vať ce­ny pla­chet­níc v Chor­vát­sku ale­bo le­te­niek na Is­land. Mož­nos­ti Wache­te sú ob­me­dze­né iba množ­stvom in­for­má­cií, kto­ré sú prís­tup­né na inter­ne­te.

watchets.png

Ako Wache­te fun­gu­je?

Wache­te pos­ky­tu­je jed­no­du­chý vi­zuál­ny edi­tor, po­mo­cou kto­ré­ho si zob­ra­zí­te webo­vú strán­ku ob­sa­hu­jú­cu sle­do­va­nú in­for­má­ciu a jed­ným klik­nu­tím ju ozna­čí­te na ďal­šie sle­do­va­nie. Zvo­lí­te si typ sle­do­va­nej in­for­má­cie, nas­ta­ví­te po­ža­do­va­né no­ti­fi­ká­cie a o zvy­šok sa pos­ta­rá pria­mo Wache­te. Pri čí­sel­ných hod­no­tách nám do­kon­ca vy­kres­lí aj preh­ľad­ný graf s his­to­ric­ký­mi hod­no­ta­mi. Sa­moz­rej­mý je export sle­do­va­ných dát do for­má­tu MS Excel (xslx) na ich ďal­šie spra­co­va­nie.

graf.png

Po ozna­če­ní sle­do­va­né­ho ele­men­tu si Wache­te ulo­ží je­ho ces­tu XPATH spo­lu s URL webo­vej strán­ky, na kto­rej sa ele­ment na­chá­dza. Server­ov­á časť sys­té­mu nás­led­ne v pra­vi­del­ných inter­va­loch za­sie­la do­py­ty na sle­do­va­nú webo­vú strán­ku a sle­du­je hod­no­ty zvo­le­né­ho ele­men­tu. V prí­pa­de zme­ny hod­no­ty si ak­tuál­nu hod­no­tu ulo­ží a pos­kyt­ne vám ju k dis­po­zí­cii.

Vy­so­kú dos­tup­nosť na­šich slu­žieb a šká­lo­va­teľ­nosť pot­reb­né­ho vý­ko­nu nám za­bez­pe­ču­je Mic­ro­soft Azu­re, na kto­rom je pre­vádz­ko­va­ná server­ov­á časť ap­li­ká­cie.

editor.jpg

Prip­ra­vu­je­me aj in­teg­rá­ciu s par­tner­ský­mi strán­ka­mi, keď po umies­tne­ní iko­ny Wache­te na par­tner­skú strán­ku mô­žu náv­štev­ní­ci strán­ky zjed­no­du­še­ným spô­so­bom pris­tu­po­vať k služ­bám Wache­te v rám­ci da­nej strán­ky. Tou­to for­mou in­teg­rá­cie by sme ra­di pos­ky­to­va­li služ­bu po­dob­nú zná­mym ka­ná­lom RSS, ale s flexibi­li­tou a kom­plexnos­ťou, kto­rú pri­ná­ša Wache­te.

Kde sa na­chá­dza­me?

Za­kla­da­te­ľom Wache­te je Bra­ňo Bur­ja­niv, kto­rý si chcel kú­piť byt a ne­ba­vi­lo ho viac­krát den­ne sle­do­vať, či na strán­kach realit­ných kan­ce­lá­rií nep­ri­bu­dol no­vý in­ze­rát. Vy­tvo­ril zá­klad sys­té­mu, kto­rý tie­to strán­ky sle­do­val za ne­ho. My­šlien­ka os­lo­vi­la ďal­ších ľu­dí a pos­tup­ne vzni­kol náš tím zlo­že­ný zo slo­ven­ských a če­ských nad­šen­cov, kto­rí my­šlien­ku Wache­te pos­tup­ne roz­ví­ja­jú. Ak­tuál­ne sa na­chá­dza­me vo fá­ze be­ta­tes­to­va­nia. Má­me fun­kčnú ver­ziu ap­li­ká­cie, zbie­ra­me pod­ne­ty od pou­ží­va­te­ľov a prip­ra­vu­je­me ob­chod­ný mo­del na pro­duk­čnú pre­vádz­ku.

V bu­dúc­nos­ti chce­me zme­ny a roz­ší­re­nia Wache­te za­me­rať na skva­lit­ne­nie User Expe­rien­ce a roz­ši­ro­va­nie por­tfó­lia pos­ky­to­va­ných fun­kcií na­ras­ta­jú­ce­mu poč­tu pou­ží­va­te­ľov. Chce­me de­fi­no­vať rôz­ne úrov­ne služ­by tak, aby vy­ho­vo­va­li zá­uj­mom pou­ží­va­te­ľov - od osob­né­ho pou­ži­tia, pri kto­rom pou­ží­va­teľ sle­du­je jed­not­ky až de­siat­ky in­for­má­cií, až po mož­nos­ti pro­fe­sio­nál­ne­ho pou­ži­tia, kde sa oča­ká­va sle­do­va­nie väč­šie­ho množ­stva in­for­má­cií s ná­ro­kom na vy­so­kú frek­ven­ciu ak­tua­li­zá­cií.

Vi­zit­ka star­tu­pu

Dá­tum vzni­ku: 1. 6. 2014
Pro­jek­to­vý tím: Bra­nis­lav Bur­ja­niv, Mar­tin Ci­chý, Ma­rek Do­ru­ši­nec, Petr Ko­má­rek, Mi­lan Tu­roň, Ti­bor So­mo­gyi
Strán­ky pro­jek­tu: www.wache­te.com
Ak­tuál­ny po­čet pou­ží­va­te­ľov:
800+ as­tá­le na­ras­tá :-)


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter