Predstavujeme slovenské startupy: Animalous.com ochráni súkromie aj pred NSA

Keď pred­ne­dáv­nom ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia Elec­tro­nic Fron­tier Foun­da­tion (EFF) po­rov­na­la bez­peč­nosť naj­pou­ží­va­nej­ších cha­to­va­cích slu­žieb, tak Vi­ber, What­sApp, Sky­pe, Snap­Chat, Han­gouts aj Fa­ce­book chat úpl­ne pre­pad­li. A nap­rík­lad ta­ký Sky­pe od Mic­ro­sof­tu, ako jed­na z naj­pou­ží­va­nej­ších ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb, pod­ľa Wiki­leaks umož­nil NSA pria­my prís­tup k dá­tam pou­ží­va­te­ľov.

V reak­cii na rôz­ne od­po­čú­va­cie škan­dá­ly, úni­ky súk­rom­ných a dô­ver­ných in­for­má­cií, dnes už nie­len pod­ni­ka­te­lia, ale aj bež­ní pou­ží­va­te­lia inter­ne­tu hľa­da­jú bez­peč­nej­šie spô­so­by ko­mu­ni­ká­cie.

Slo­ven­ský star­tup Ani­ma­lous.com je al­ter­na­tí­vou k za­hra­nič­ným ko­mu­ni­kač­ným služ­bám, kto­ré vznik­li s cie­ľom za­is­tiť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov a od­strih­núť vlád­ne agen­tú­ry a spra­vo­daj­ské služ­by. Asi naj­me­dia­li­zo­va­nej­šou ta­kou­to služ­bou je Me­ga­Chat, kto­rú pred­sta­vil Kim Dot­com, zná­my z kau­zy dá­to­vé­ho úlo­žis­ka Me­gaup­load.

Ani­ma­lous.com po­nú­ka po­rov­na­teľ­né za­bez­pe­če­nie, jed­no­duch­šie pou­ži­tie, pok­ro­či­lej­šie ko­mu­ni­kač­né fun­kcie a vy­ššiu mie­ru ano­ny­mi­ty.

"Ap­li­ká­ciu sme za­ča­li vy­ví­jať prib­liž­ne pred 3 rok­mi. V tom ča­se nás os­lo­vi­lo nie­koľ­ko klien­tov s po­žia­dav­kou, aby sme im po­moh­li za­bez­pe­čiť fi­rem­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Exis­tu­jú­ce des­kto­po­vé rie­še­nia však ma­li zá­sad­né ne­vý­ho­dy. Bo­li sí­ce bez­peč­né, ale vy­ža­do­va­li si pou­ží­va­teľ­sky ná­roč­nú in­šta­lá­ciu na oboch ko­mu­ni­ku­jú­cich stra­nách, ne­bo­li pou­ži­teľ­né na rôz­nych za­ria­de­niach a z poh­ľa­du pot­re­by flexibil­nej ko­mu­ni­ká­cie bo­li te­da prak­tic­ky ne­pou­ži­teľ­né." , uvá­dza Sza­bó, člen tí­mu Ani­ma­lous.

Ani­ma­lous.com je mož­né pou­ží­vať pros­tred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me, Ope­ra, ale­bo Fi­re­fox. Ne­vy­ža­du­je si žiad­nu in­šta­lá­ciu ani re­gis­trá­ciu. Ko­mu­ni­ká­cia je šif­ro­va­ná na stra­ne pou­ží­va­te­ľov, tak­že ani sa­mot­ný pre­vádz­ko­va­teľ služ­by ju ne­do­ká­že roz­šif­ro­vať. Ap­li­ká­cia z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov neu­mož­ňu­je ar­chi­vo­vať ko­mu­ni­ká­ciu ani spra­vo­vať kon­tak­ty.

"Chce­me všet­kých pres­ved­čiť, že to s ochra­nou súk­ro­mia na inter­ne­te mys­lí­me váž­ne. Na­še server­y sú umies­tne­né v bý­va­lom nuk­leár­nom bun­kri vo Švéd­sku s naj­vyš­šou úrov­ňou za­bez­pe­če­nia. Jed­ným z dô­le­ži­tých dô­vo­dov, pre­čo sme sa roz­hod­li pre Švéd­sko, je aj ich le­gis­la­tí­va, kto­rá neu­mož­ňu­je vy­da­nie akých­koľ­vek dát a in­for­má­cií, iným ako švéd­skym auto­ri­tám, aj to iba v ob­me­dze­nom roz­sa­hu. Na rov­na­kých server­och bo­li hos­to­va­né aj Wiki­leaks. Ce­lá ko­mu­ni­ká­cia je šif­ro­va­ná na za­ria­de­ní pou­ží­va­te­ľa, tak­že ani my ako pre­vádz­ko­va­te­lia sa k nej ne­má­me šan­cu dos­tať. Na­vy­še vô­bec nič near­chi­vu­je­me, či­že aj ke­by nás kon­tak­to­va­li aké­koľ­vek auto­ri­ty so žia­dos­ťou o vy­da­nie in­for­má­cií, tak im ne­má­me čo dať.", do­dá­va Sza­bó.

Ko­mu­ni­ká­cia je za­bez­pe­če­ná nie­len štan­dar­dným HTTPS pro­to­ko­lom, ale tiež sil­nou spod­nou vrstvou šif­ro­va­nia, kto­rá maxima­li­zu­je úro­veň za­bez­pe­če­nia. Pre­nos audia a vi­dea pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie WebRTC, sys­té­mom peer-to-peer (mi­mo server­ov pre­vádz­ko­va­te­ľa), je ini­cia­li­zo­va­ný šif­ro­va­ným spo­je­ním a za­bez­pe­če­ný šif­ro­va­cí­mi pros­tried­ka­mi.

Vr­chná vrstva šif­ro­va­nia je štan­dar­dné TLS a v spod­nej vrstve je kaž­dá sprá­va šif­ro­va­ná mo­der­nou AES-GCM šif­rou. Šif­ro­va­nie je za­lo­že­né na vý­me­ne RSA (KEM) pri­vát­nych a ve­rej­ných kľú­čov a re­lá­cii.

"Op­ráv­ne­nou otáz­kou zá­ujem­cov a pou­ží­va­te­ľov je bez­peč­nosť sys­té­mu a správ­nosť im­ple­men­tá­cie bez­peč­nos­tných pr­vkov. Pre­to na na­šich strán­kach už čos­ko­ro uve­rej­ní­me pod­mien­ky sú­ťa­že, v kto­rej sa kto­koľ­vek mô­že po­kú­siť o roz­šif­ro­va­nie ko­mu­ni­ká­cie, ale­bo sa iným spô­so­bom po­kú­siť dos­tať k jej ob­sa­hu. Po­núk­ne­me veľ­mi za­ují­ma­vú fi­nan­čnú od­me­nu. Aj ta­kým­to spô­so­bom chce­me do­ká­zať bez­peč­nosť náš­ho sys­té­mu a vy­vrá­tiť všet­ky po­chyb­nos­ti.", do­dá­va na zá­ver Sza­bó.

Vi­zit­ka Ani­ma­lous.com

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2012
Abstrakt ino­vá­cie: Ani­ma­lous.com je ap­li­ká­cia pre ano­nym­nú a šif­ro­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu bez pot­re­by in­šta­lá­cie a re­gis­trá­cie. Ko­mu­ni­ká­cia je šif­ro­va­ná na stra­ne pou­ží­va­te­ľa, near­chi­vu­je sa a ap­li­ká­cia z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov neu­mož­ňu­je uk­la­da­nie kon­tak­tov.
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz: V pr­vých me­sia­coch to bo­la one man show; v sú­čas­nos­ti má­me tím šies­tich ľu­dí.
Spô­sob fi­nan­co­va­nia: Vý­luč­ne z vlas­tných zdro­jov.
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja: Uve­do­mu­je­me si, že pri­chá­dza­me s kon­tro­ver­zným pro­duk­tom. Na­ším cie­ľom je po­núk­nuť ne­kom­pro­mis­ný nás­troj na ochra­nu súk­ro­mia a dô­ver­ných in­for­má­cií všet­kým sluš­ným ľu­dom a pod­ni­ka­te­ľom. Ne­súh­la­sí­me s tvr­de­ním, že tí­to ľu­dia ne­ma­jú čo skrý­vať. Prá­vo na súk­ro­mie a je­ho ochra­nu po­va­žu­je­me v dneš­nej do­be za nes­mier­ne dô­le­ži­té.
Veľ­kou vý­zvou bo­la tiež správ­na im­ple­men­tá­cia bez­peč­nos­tných pr­vkov a op­ti­ma­li­zá­cia pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia, vzhľa­dom na špe­ci­fi­ká ap­li­ká­cie.
Ako sme ich pre­ko­na­li, kto nám po­mo­hol
S ochra­nou súk­ro­mia to mys­lí­me váž­ne a po­dria­di­li sme to­mu ce­lú na­šu prá­cu. V prie­be­hu ce­lé­ho vý­vo­ja ko­mu­ni­ku­je­me s od­bor­ník­mi na bez­peč­nosť a uví­ta­me ná­zo­ry kaž­dé­ho, ko­ho tá­to té­ma za­ují­ma.
Te­ší nás aj pod­po­ra a po­zi­tív­na od­oz­va star­tup-ovej ko­mu­ni­ty.
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja: Pre­važ­nú časť in­ves­tí­cií tvo­ria mzdo­vé nák­la­dy.
Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my: 2014
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te: Me­ga­Chat, Chat­Se­cu­re, Cryp­to­cat, Te­leg­ram, Three­ma


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter