Predstavujeme slovenské startupy: Randite naslepo s novou sociálnou sieťou Blindr

Zoz­nam­ky ni­ko­mu net­re­ba pred­sta­vo­vať, všet­ci ich veľ­mi dob­re poz­ná­me a mno­hí sme si preš­li už aj ne­ja­ký­mi tý­mi stret­nu­tia­mi nas­le­po. Av­šak väč­ši­nou vždy sme do­tyč­né­ho vi­de­li as­poň na fot­ke. Na Slo­ven­sku vznik­la no­va so­ciál­na sieť Blindr, na kto­rej sa mô­že­te zoz­ná­miť s no­vý­mi ľud­mi úpl­ne iným spô­so­bom ako ste bo­li do­po­sial zvik­nu­tí.

Blindr sme vy­tvo­ri­li so zá­me­rom pri­niesť na svet nie­čo no­vé v ob­las­ti zoz­na­mo­va­nia sa a vzťa­hov, čo sa nám aj po­da­ri­lo. Ih­neď po spus­te­ní si Blindr za­čal po­ma­ly bu­do­vať svo­ju uží­va­teľ­skú zá­klad­ňu, kto­rá kaž­dým dňom stú­pa. Uží­va­te­lia sa pri zoz­na­mo­va­ní ta­kým­to spô­so­bom cí­tia bez­peč­nej­šie, ked­že nik­to ne­vi­dí ich in­den­ti­tu, ani fo­tog­ra­fiu.

Ce­lý pro­fil s fo­tog­ra­fiou sa uká­že len tím uží­va­te­lom, kto­rí sú si vzá­jom­ne sym­pa­tic­kí aj bez to­ho, aby vi­de­li svoj zov­ňaj­šok. Ak sa aj vy ohá­ňa­te ve­tou, že naj­dô­le­ži­tej­šie je vnút­ro člo­ve­ka a nie zov­ňaj­šok, tak pros­tred­níc­tvom Blin­dru sa v tom bu­de­te môcť utvr­diť. Keď pri­de čas na „lá­ma­nie chle­ba" a váš par­tner uká­že svo­ju fo­tog­ra­fiu, mô­že­te byť veľ­mi mi­lo prek­va­pe­ní a zis­tí­te, že oso­ba na „dru­hej stra­ne" vám se­dí nie­len cha­rak­te­ro­vo, ale aj vý­zo­ro­vo.

Link: www.blindr.eu

Vi­zit­ka BLINDR

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2014
Abstrakt ino­vá­cie: Blindr je no­vo­do­bá so­ciál­na sieť a zoz­nam­ka, na kto­rej mô­že­te spoz­nať no­vých ľu­dí cez on­li­ne ran­de­nie na sle­po a náj­sť si tak no­vých pria­te­ľov a aj no­vú lás­ku. Va­ša iden­ti­ta je uta­je­ná až do mo­men­tu, keď sa ju sa­mi ne­roz­hod­ne­te uká­zať.
Po­čet čle­nov tí­mu: Sme dva­ja mla­dí ľu­dia, muž a že­na, do­kon­ca tvo­rí­me pár. :-)
Spô­sob fi­nan­co­va­nia: Z vlas­tných zdro­jov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter