Tri najvýznamnejšie udalosti startupu Datamolino v roku 2014

In­ves­tí­cia od Fon­du ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, spus­te­nie ko­mer­čnej pre­vádz­ky služ­by Da­ta­mo­li­no a po­tom jej in­teg­rá­cia s glo­bál­ny­mi úč­tov­ný­mi sof­tvér­mi Xero a Sa­geO­ne. To sú tri hlav­né míľ­ni­ky ro­ka 2014 pre mla­dú slo­ven­skú spo­loč­nosť pos­ky­tu­jú­cu auto­ma­tic­ké spra­co­va­nie fak­túr, bloč­kov, ako aj ich elek­tro­nic­kú ar­chi­vá­ciu v dru­hom ro­ku jej exis­ten­cie.

Ok­rem praž­ské­ho in­ku­bá­to­ra star­tu­pov Wayra, kde strá­vi­li auto­ri my­šlien­ky An­drej Glézl a Ján Ko­rec­ký nie­koľ­ko me­sia­cov v ro­ku 2013, uve­ril v po­ten­ciál ich pro­jek­tu aj Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, a. s. (FIT). FIT vo feb­ruári Da­ta­mo­li­nu pos­ky­tol fi­nan­čnú in­ves­tí­ciu až do vý­šky 500-ti­síc eur.

Da­ta­mo­li­no sa od­vte­dy roz­rás­tlo na vy­še 20-člen­ný tím a do­ká­že pos­lú­žiť pou­ží­va­te­ľom všet­kých re­le­van­tných úč­tov­ných sof­tvé­rov na Slo­ven­sku. „Vďa­ka in­ves­tí­cii od FIT sme moh­li za­čať náš pro­jekt pre­mie­ňať na reál­ny pro­dukt, kto­rý do­ká­že fir­my od­bre­me­niť od ruč­né­ho pre­pi­so­va­nia úč­tov­ných dok­la­dov. Po­da­ri­lo sa nám do­siah­nuť stav, že už nie­koľ­ko se­kúnd po nah­ra­tí fak­túr či bloč­kov do náš­ho sys­té­mu im vie­me pos­kyt­núť dá­ta, s kto­rý­mi mô­žu ďa­lej po­hodl­ne pra­co­vať vo svo­jom úč­tov­nom sof­tvé­ri," ho­vo­rí ria­di­teľ spo­loč­nos­ti An­drej Glézl.

Pred spus­te­ním ko­mer­čnej pre­vádz­ky služ­bu Da­ta­mo­li­no tes­to­va­li de­siat­ky fi­riem či živ­nos­tní­kov. Od jú­la sa v nej za­re­gis­tro­va­lo už vy­še 200 pou­ží­va­te­ľov a to­to čís­lo za­ča­lo rásť roz­ši­ro­va­ním sa na me­dzi­ná­rod­né tr­hy v je­se­ni. Da­ta­mo­li­no sa naj­skôr pred­sta­vi­lo na kon­fe­ren­cii o tren­doch v elek­tro­nic­kej fak­tu­rá­cii v Bar­ce­lo­ne, ako aj na po­du­ja­tí IBM In­sight v Las Ve­gas.

V no­vem­bri na dub­lin­skom Web Sum­mi­te, na kto­rom sa zú­čas­tni­lo 22-ti­síc ľu­dí zo 109 kra­jín, slo­ven­ský star­tup ozná­mil svoj vstup na glo­bál­ny trh. Slo­ven­ská služ­ba sa ús­peš­ne in­teg­ro­va­la do dvoch vý­znam­ných úč­tov­ných sof­tvé­rov Xero a Sa­ge One, čo jej ot­vá­ra ces­tu k expan­zii do sve­ta, kde sú služ­by clou­do­vé­ho úč­tov­níc­tva vy­hľa­dá­va­ným ar­tik­lom.

Da­ta­mo­li­no však má aj ví­ziu o bez­pa­pie­ro­vej­šom Slo­ven­sku, a pre­to pra­je nie­len svo­jim pou­ží­va­te­ľom ok­rem zdra­via a šťas­tia aj nie­čo na­vy­še. „Ma­lým i väč­ším fir­mám či živ­nos­tní­kom že­lá­me me­nej by­rok­ra­cie pri ich kaž­do­den­nej prá­ci. Ta­kis­to si pra­je­me, aby sme v čo naj­bliž­šej bu­dúc­nos­ti už ne­mu­se­li ar­chi­vo­vať kvan­tá úč­tov­ných dok­la­dov v pa­pie­ro­vej for­me a skla­do­vať ich v ša­nó­noch, kto­ré ľu­ďom len zby­toč­ne uk­ra­ju­jú zo ži­vot­ných pries­to­rov. Ove­ľa po­hodl­nej­šie a šetr­nej­šie nie­len k prí­ro­de je mať ich dos­tup­né od­kiaľ­koľ­vek v elek­tro­nic­kom ar­chí­ve. V prí­pa­de pot­re­by sa vždy da­jú vy­tla­čiť. Bo­li by sme tiež ra­di, ke­by sa na Slo­ven­sku za­ča­la ot­vo­re­ná dis­ku­sia o vý­zna­me, vý­ho­dách a bez­peč­nos­ti vy­uží­va­nia clou­do­vých slu­žieb. Len tak sa mô­že­me poh­núť vpred sme­rom k efek­tív­nej­šie­mu bez­pa­pie­ro­vej­šie­mu Slo­ven­sku," za­prog­nó­zo­val si An­drej Glézl.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter