Predstavujeme slovenské startupy: Ovládajte celú domácnosť či firmu z jedného miesta

Tren­dom sú­čas­nos­ti je, ako ľah­ko a jed­no­du­cho by moh­li ľu­dia ov­lá­dať svo­ju do­mác­nosť, ob­chod, pre­vádz­ku atď. pros­tred­níc­tvom in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Tú­to mož­nosť dá­va no­vo vy­vi­nu­tý auto­ma­ti­zač­ný sys­tém An­dam iCon­trol, kto­ré­ho hlav­nou vý­ho­dou je je­ho jed­no­du­ché ov­lá­da­nie, kto­ré zvlád­ne kaž­dý.

Čo je An­dam iCon­trol?

Za­ria­de­nie An­dam iCon­trol po­nú­ka rie­še­nie pre ľu­dí, kto­rí by ma­li ra­di svo­je za­ria­de­nia pod väč­šou kon­tro­lou. Či už ide o jed­no­du­ché ov­lá­da­nie ga­rá­žo­vej brá­ny, ria­de­nie ro­liet a sve­tiel v do­mác­nos­ti, ria­de­nie kú­re­nia, ale­bo o po­čí­ta­nie pre­vádz­ko­vých ho­dín stro­jov vo vý­ro­be. An­dam iCon­trol je rie­še­nie, kto­ré je jed­no­du­cho nas­ta­vi­teľ­né a ov­lá­da­teľ­né.

icontrol1.jpg

An­dam­Box

An­dam iCon­trol sa prog­ra­mu­je pros­tred­níc­tvom vi­zuál­ne­ho nás­tro­ja, kto­rý po­nú­ka súp­ra­vu reál­nych za­ria­de­ní, ako je napr. sa­mot­né ov­lá­da­cie za­ria­de­nie, aj s prí­pad­ný­mi roz­ší­re­nia­mi a súp­ra­vu vir­tuál­nych za­ria­de­ní, napr. ter­mos­ta­ty, ča­so­va­če, lo­gic­ké pr­vky, po­čí­tad­lá atď. Kaž­dé za­ria­de­nie má sú­bor vstu­pov a vý­stu­pov, kto­ré sta­čí nav­zá­jom pos­pá­jať. Tým je ria­dia­ca lo­gi­ka za­ria­de­nia nas­ta­ve­ná a vý­stu­py za­ria­de­nia sú spí­na­né a vy­pí­na­né na zá­kla­de ria­dia­cej lo­gi­ky a prí­pad­ných vstu­pov.

Ako to fun­gu­je?

Zá­klad­ný ba­lík ob­sa­hu­je hlav­ný ria­dia­ci mo­dul An­dam­Box a je­den sní­mač na me­ra­nie tep­lo­ty. Ria­dia­ci mo­dul sa pri­pá­ja na jed­nos­mer­ný zdroj na­pä­tia 24 V a za­pá­ja do lo­kál­nej sie­te po­mo­cou eter­ne­to­vé­ho roz­hra­nia.

icontrol2.jpg

Za­po­je­nie An­dam­Boxu

Na me­ra­nie tep­lo­ty exis­tu­je sa­mos­tat­ný vstup, na kto­rý tre­ba za­po­jiť tep­lo­mer (ale­bo aj via­ce­ro tep­lo­me­rov). Ta­ký­to tep­lo­mer mož­no vy­užiť na me­ra­nie iz­bo­vej či von­kaj­šej tep­lo­ty, tep­lo­ty vo­dy vo vy­ku­ro­va­com ok­ru­hu, tep­lôt vstup­né­ho a vý­stup­né­ho prú­de­nia v re­ku­pe­rá­to­re atď.

icontrol3.jpg

Tep­lo­mer

Na vstu­py za­ria­de­nia mô­že­me pri­po­jiť rôz­ne sní­ma­če, ako aj de­tek­to­ry dy­mu, ot­vo­re­nia ok­na, dve­rí atď.

Na vý­stu­py mô­žu byť pri­po­je­né za­ria­de­nia, kto­ré sa ma­jú ov­lá­dať pros­tred­níc­tvom An­dam­Boxu, napr. ov­lá­da­cí vstup kot­la z ter­mos­ta­tu, von­kaj­šie os­vet­le­nie, ga­rá­žo­vá brá­na ale­bo aj kom­plexné viac­stup­ňo­vé ov­lá­da­nie vy­ku­ro­va­nia pros­tred­níc­tvom te­pel­né­ho čer­pad­la, so­lár­nych člán­kov a ply­no­vé­ho kot­la.

Po me­cha­nic­kom za­po­je­ní sa na po­čí­ta­či spus­tí kon­zo­la, kto­rá auto­ma­tic­ky de­te­gu­je všet­ky An­dam­Boxy pri­po­je­né do rov­na­kej lo­kál­nej sie­te.

Po vy­bra­ní kon­krét­ne­ho An­dam­Boxu sa k ne­mu pou­ží­va­teľ pri­po­jí po za­da­ní hes­la a nás­led­ne je vy­zva­ný na za­da­nie zá­klad­ných nas­ta­ve­ní. Po­tom mož­no pris­tú­piť k nas­ta­ve­niu inter­nej lo­gi­ky.

V zá­klad­nej vý­ba­ve An­dam­Box ob­sa­hu­je nain­šta­lo­va­nú ele­men­tár­nu súp­ra­vu vir­tuál­nych za­ria­de­ní, pri kto­rých exis­tu­je pred­pok­lad, že bu­dú uži­toč­né pre veľ­kú časť pou­ží­va­te­ľov. Z nich mož­no zlo­žiť po­mer­ne pok­ro­či­lú lo­gi­ku ov­lá­da­nia.

icontrol4.jpg

Prík­lad za­po­je­nia sys­té­mu

Na pok­ro­či­lej­šie ov­lá­da­nie ale­bo aj na kom­for­tnej­šie pou­ží­va­nie je prip­ra­ve­ná súp­ra­va tzv. plu­gi­nov, kto­ré sa da­jú bez­plat­ne doin­šta­lo­vať a mô­žu roz­ší­riť fun­kcio­na­li­tu o ďal­šie mož­nos­ti ov­lá­da­nia, napr. ov­lá­da­nie kro­ko­vé­ho mo­to­ra cez CAN­BUS, ov­lá­da­nie vzdia­le­né­ho mo­du­lu Xbee, ako aj čis­to vir­tuál­nych za­ria­de­ní, ako je ek­vi­ter­mic­ké ov­lá­da­nie vy­ku­ro­va­nia ale­bo ria­de­nie rov­no­mer­né­ho roz­lo­že­nia zá­ťa­že pri veľ­kých stro­joch (napr. kom­pre­so­ry, mo­to­ry v prie­mys­le).

icontrol5.jpg

Ov­lá­da­nie pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho za­ria­de­nia

icontrol6.jpg

Ov­lá­da­nie pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho za­ria­de­nia

icontrol7.jpg

Ov­lá­da­nie pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho za­ria­de­nia

Sú­čas­ný stav pro­jek­tu?

Pro­jekt sa v sú­čas­nos­ti na­chá­dza vo fá­ze, keď je vý­voj z väč­šej čas­ti ukon­če­ný, pre­bie­ha sta­bi­li­zá­cia kó­du a tes­to­va­nie. Čo sa tý­ka har­dvé­ro­vej čas­ti, exis­tu­je nie­koľ­ko pro­to­ty­pov za­ria­de­nia vrá­ta­ne roz­ši­ro­va­cích mo­du­lov (ana­ló­go­vých aj di­gi­tál­nych).

Na ús­peš­né uve­de­nie pro­duk­tu to, sa­moz­rej­me, nes­ta­čí, tre­ba za­bez­pe­čiť vý­ro­bu, a to v dos­ta­toč­nom množ­stve, aby bo­la ren­ta­bil­ná, resp. aby bo­lo mož­né pro­dukt do­dá­vať za pri­ja­teľ­nú ce­nu. Pre­to bo­la spus­te­ná kam­paň pros­tred­níc­tvom plat­for­my in­die­go­go.com.

Cie­ľom kam­pa­ne je za­bez­pe­čiť dos­ta­toč­ný ob­jem pros­tried­kov na spus­te­nie vý­ro­by. Pris­pie­va­te­lia si v rám­ci kam­pa­ne mô­žu kú­piť za­ria­de­nie v pred­sti­hu a za zvý­hod­ne­nú ce­nu. Po­kiaľ sa kam­paň skon­čí ús­peš­ne, te­da bu­dú ob­jed­na­né za­ria­de­nia v cel­ko­vej su­me 70 000 USD, za­čne sa vý­ro­ba a pos­tup­ne sa bu­dú za­ria­de­nia po­sie­lať zá­kaz­ní­kom (prib­liž­ne v mar­ci 2015 pod­ľa ty­pu pro­duk­tu). V opač­nom prí­pa­de bu­dú všet­ky prís­pev­ky na kam­paň vrá­te­né pris­pie­va­te­ľom v pl­nej vý­ške.

V prí­pa­de zá­uj­mu mož­no na pro­jekt pris­pieť (a tým si za­bez­pe­čiť za­ria­de­nie v pred­sti­hu) pros­tred­níc­tvom kam­pa­ne na in­die­go­go.com. Prís­pev­ky (ako aj ob­jed­náv­ky) sa da­jú po­sie­lať pros­tred­níc­tvom služ­by Pay­Pal.

Kto je za tým?

Autor­mi pro­jek­tu, ako aj my­šlien­ky no­vé­ho spô­so­bu ov­lá­da­nia sú Fe­renc Len­gyel a Kris­tián Tóth.

Tóth K.: „Roz­mýš­ľa­li sme, akým spô­so­bom zjed­no­du­šiť ov­lá­da­nie za­ria­de­ní, pri­čom sme si uve­do­mi­li, že veľ­kú časť za­ria­de­ní je mož­né ov­lá­dať jed­no­du­chým za­pnu­tím a vy­pnu­tím. Os­tat­né fun­kcie sa pri­ro­dze­ne na­ba­ľo­va­li na tú­to zá­klad­nú my­šlien­ku."

Len­gyel F.: ,,Sa­moz­rej­me, mož­nos­ti ov­lá­da­nia sú v sú­čas­nos­ti vzdia­le­né od pô­vod­nej my­šlien­ky, ale zá­klad­ný dô­raz je aj na­ďa­lej kla­de­ný na jed­no­du­chosť - či už pou­ží­va­nia, ale­bo ad­mi­nis­trá­cie. "

Tech­nic­ká špe­ci­fi­ká­cia:

Roz­me­ry: 105 × 48 × 160 mm
Hmot­nosť: 750 g
Na­pá­ja­nie: 24 V
Prie­mer­ná spot­re­ba: 2,5 W (100 mA)
Di­gi­tál­ne vstu­py: od­de­le­né op­toč­le­nom 8 × 24 V
Vý­stu­py: 8× spí­na­ných pros­tred­níc­tvom re­lé pre zá­ťaž 2 A
Ná­be­ho­vý čas: asi 20 se­kúnd
Dĺžka káb­la na te­pel­né sen­zo­ry: max. 50 m
Dá­to­vé por­ty: 4× USB, 1× LANOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter