Predstavujeme slovenské startupy: OxyPole – na potápanie už nepotrebujete kyslíkovú fľašu

OxyPo­le je no­vin­ka vo sve­te po­tá­pa­nia. Je to naj­ľah­ší po­tá­pač­ský prís­troj na sve­te - má hmot­nosť iba se­dem ki­log­ra­mov a na roz­diel od tra­dič­né­ho vý­stro­ja SCU­BA ne­vy­ža­du­je fľa­šu so stla­če­ným vzdu­chom.

Má to­tiž elek­tric­ky po­há­ňa­ný kom­pre­sor plá­va­jú­ci na hla­di­ne, kto­rý stlá­ča vzduch a cez ha­di­cu pod­ľa pot­re­by zá­so­bu­je po­tá­pa­ča pod vo­dou. OxyPo­le vzni­kol v Aus­trá­lii, kde autor ná­pa­du, Slo­vák Ján Kad­lec, mo­men­tál­ne so svo­jím tí­mom ži­je.

OxyPo­le je je­di­neč­né rie­še­nie, kto­ré pri­ná­ša množ­stvo vý­hod do ča­so­vo, fi­nan­čne a or­ga­ni­zač­ne ná­roč­né­ho po­tá­pa­nia. Na­ším cie­ľom je os­lo­viť ši­ro­ké ma­sy rek­reač­ných pou­ží­va­te­ľov, a pre­to sme vy­tvo­ri­li za­ria­de­nie, kto­ré je jed­no­du­ché, vý­kon­né, ľah­ké, kom­pak­tné a ce­no­vo dos­tup­né.

GOPR2904.JPG

Po­tá­pa­nie je veľ­ká vá­šeň auto­ra ná­pa­du Já­na Kad­le­ca, kto­rý sa to­mu­to ko­níč­ku za­čal napl­no ve­no­vať po prí­cho­de do Aus­trá­lie. Mož­nos­ti sa zda­li neob­me­dze­né, oceán nád­her­ný a po za­kú­pe­ní kom­plet­né­ho po­tá­pač­ské­ho vy­ba­ve­nia už nič nes­tá­lo v ces­te ob­ja­vo­va­niu pod­mor­ské­ho sve­ta. Nič, len… ťaž­ká ma­ni­pu­lá­cia s vý­stro­jom, re­zer­vá­cia vzdu­cho­vých fliaš a ko­mu­ni­ká­cia s po­tá­pač­ský­mi cen­tra­mi, nut­nosť vlas­tne­nia mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la a z jed­né­ho po­tá­pa­nia sa ra­zom sta­la dop­re­du plá­no­va­ná ak­cia na ce­lý deň. Čas, pe­nia­ze a hlav­ne údr­žba a ma­ni­pu­lá­cia s vý­stro­jom roz­hod­ne ne­bo­li sú­čas­ťou plá­nu.

Ján Kad­lec vždy sní­val o ma­lič­kom po­tá­pač­skom prís­tro­ji, kto­rý by si zba­lil do ba­to­ha a pek­ne si s ním od­krá­čal na pláž po prá­ci na ho­din­ku po­tá­pa­nia. Zo sna sa po viac ako ro­ku tvr­dej prá­ce sta­la sku­toč­nosť. S OxyPo­le sa dá po­tá­pať až do hĺbky dva­násť met­rov a vy­dr­žať pod hla­di­nou prib­liž­ne trištvr­te ho­di­ny. Hlav­ným cie­ľom je sprís­tup­niť po­tá­pa­nie sku­toč­ne kaž­dé­mu - a to svo­jou ľah­kos­ťou, bez­peč­nos­ťou a jed­no­du­chos­ťou. Po­tá­pa­nie s OxyPo­le zvlád­ne kaž­dý, kto vie plá­vať a po­hy­bo­vať sa vo vo­de, sta­čí len chuť ob­ja­vo­vať je­di­neč­ný pod­mor­ský svet a zod­po­ved­ný prís­tup k os­vo­je­niu si zá­klad­ných bez­peč­nos­tných zá­sad aj po­mo­cou inštruk­táž­nych vi­deí.

GOPR2830.JPG

„Šnorchlo­va­nie je sí­ce jed­no­du­ché, ale zďa­le­ka ne­vys­ti­hu­je krá­su po­tá­pa­nia. S OxyPo­le mô­že­te zblíz­ka sle­do­vať nád­her­ný pod­mor­ský ži­vot. Ko­ra­ly, ale aj väč­ši­na pes­tro­fa­reb­ných rýb ži­jú v hĺbke do 15 met­rov naj­mä pre pot­re­bu sl­neč­né­ho žia­re­nia, kto­ré hlb­šie pre­ni­ká čo­raz ťaž­šie. Pre­to je po­tá­pa­nie do hĺbky 12 met­rov viac ako dos­ta­ču­jú­ce. Na­vy­še OxyPo­le pos­ky­tu­je väč­šiu voľ­nosť po­hy­bu pod vo­dou. OxyPo­le to­tiž ne­má ob­jem­ný kom­pen­zá­tor vztla­ku (BCD) ani fľa­šu, kto­rá vy­tvá­ra od­por pod vo­dou. Plá­vať pr­sia je väč­ši­ne ľu­dí pri­ro­dze­nej­šie ako ko­pať veľ­ký­mi plut­va­mi," vy­svet­ľu­je autor ná­pa­du a vy­ná­lez­ca Ján Kad­lec

„No­vin­ka OxyPo­le sprís­tup­ní po­tá­pa­nie no­vým zá­ujem­com, ale aj uľah­čí a sprí­jem­ní po­tá­pa­nie skú­se­ným po­tá­pa­čom. Ok­rem to­ho mô­žu OxyPo­le vy­uží­vať aj po­ži­čov­ne po­tá­pač­ské­ho vý­stro­ja. V ne­pos­led­nom ra­de je za­ují­ma­vým rie­še­ním aj pre ma­ji­te­ľov lo­dí a ba­zé­nov pri údr­žbe pod hla­di­nou," dopĺňa mož­nos­ti vy­uži­tia Ján Kad­lec.

„Mo­men­tál­ne tes­tu­je­me tre­tí pro­to­typ a do­la­ďu­je­me pos­led­né de­tai­ly pred uve­de­ním na trh. Vý­skum pre­bie­ha v Syd­ney, kde mo­men­tál­ne aj s pria­teľ­kou už tre­tí rok ži­je­me. Oh­las ve­rej­nos­ti je za­tiaľ nad­mie­ru po­zi­tív­ny, do­kon­ca už má­me aj nie­koľ­kých uchá­dza­čov o pre­dob­jed­náv­ku, len čo bu­de fi­nál­na ver­zia pro­duk­tu do­kon­če­ná. Ten­to zá­ujem potvr­dzu­je aj ne­dáv­no zís­ka­ná ce­na v sú­ťa­ži Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2014, kde OxyPo­le zís­kal ce­nu pred­se­du po­ro­ty. Ten­to zá­ujem mňa a môj tým nes­ku­toč­ne te­ší, pre­to­že po­tá­pa­nie je pre mno­hých ľu­dí stra­šia­kom či ne­dos­tup­ným snom a na­ším cie­ľom je zbú­rať tie­to zá­bra­ny a umož­niť po­tá­pa­nie kaž­dé­mu. OxyPo­le je o tri štvr­ti­ny ľah­ší a o po­lo­vi­cu lac­nej­ší ako bež­né po­tá­pač­ské prís­tro­je, na­vy­še so sko­ro nu­lo­vý­mi pre­vádz­ko­vý­mi nák­lad­mi. V ne­pos­led­nom ra­de je OxyPo­le je­di­ným po­tá­pač­ským prís­tro­jom, s kto­rým mô­že­te ces­to­vať lie­tad­lom," ho­vo­rí Ján Kad­lec.

Zdroj: OxyPo­le


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter