Predstavujeme slovenské startupy: RoomAssistant je šikovný pomocník pre návštevníkov hotela

Na jed­nej stra­ne sú uby­to­va­ní, kto­rí vďa­ka to­mu­to sys­té­mu bu­dú mať všet­ko čo im po­nú­ka ho­tel a je­ho oko­lie v jed­nej ap­li­ká­cii, do­kon­ca aj ak sa hosť na­chá­dza mi­mo ho­te­la, nap­rík­lad niek­de na vý­le­te ale­bo pra­cov­nom stret­nu­tí. V ap­li­ká­cii si hos­tia náj­du ak­tuál­nu pred­po­veď po­ča­sia, špe­ciál­nu po­nu­ku ho­te­la na ak­tuál­ny deň, všet­ky služ­by ho­te­la a je­ho oko­lia, kto­ré si mô­žu hneď cez ap­li­ká­ciu ob­jed­nať, náj­du tam on­li­ne chat, mož­nosť pri­vo­lať ho­te­lo­vú služ­bu na iz­bu, taxík a množ­stvo ďal­ších fun­kcií, kto­ré im sprí­jem­nia po­byt. Na stra­ne dru­hej, ho­te­lie­ri zís­ka­jú no­vý ko­mu­ni­kač­ný nás­troj, kto­rý sa pl­ne pris­pô­so­bí pre ich ho­tel ,bu­dú vždy klien­tom k dis­po­zí­cii.

Hos­tia ma­jú mož­nosť hod­no­tiť ho­tel a zdie­ľať všet­ko na so­ciál­nych sie­ťach. Ho­te­lie­ri tak vďa­ka to­mu­to pre­po­je­niu zís­ka­jú sil­nú rek­la­mu a veľ­ké množ­stvo naj­rôz­nej­ších dát a vý­stu­pov. Ten­to pro­jekt vzni­kol ná­ho­dou pri vy­tvá­ra­ní iné­ho pro­jek­tu. My­šlien­ka nás za­uja­la na­toľ­ko, že sme sa jej za­ča­li ve­no­vať napl­no. Na za­čiat­ku bol sa­moz­rej­me pries­kum tr­hu a kon­zul­tá­cie s ma­na­žér­mi ho­te­lov. Vďa­ka to­mu sme zis­ti­li, či by bol vô­bec o ta­kú­to ap­li­ká­ciu zá­ujem, či by ju vy­uží­va­li a čo by od nej oča­ká­va­li. Tie­to príp­ra­vy tr­va­li nie­koľ­ko týž­dňov. Po zis­te­ní, že ta­ká­to ap­li­ká­cia chý­ba na tu­zem­skom, ale aj na za­hra­nič­nom tr­hu, sme sa pus­ti­li do príp­rav, kto­ré tr­va­li nie­koľ­ko me­sia­cov.

Pri do­kon­če­ní pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Roo­mAs­sis­tant sme sa roz­hod­li skú­siť tes­to­va­cí pred­pre­daj na Slo­ven­sku, aby sme vi­de­li reak­cie ho­te­lov a naš­li čo naj­efek­tív­nej­šiu pre­daj­nú ces­tu. Po me­sia­ci pre­da­ja sme bo­li veľ­mi spo­koj­ný. Ten­to test pre­bie­hal v stre­de hlav­nej se­zó­ny, ke­dy sa ho­te­ly sús­tre­dia na hos­tí, ne­ma­li sme žiad­ne re­fe­ren­cie a ho­te­lom nik­to nik­dy ta­ký­to sys­tém nep­red­sta­vil. Na­priek to­mu sme ma­li vý­bor­né vý­sled­ky, kde o sys­tém pre­ja­vi­lo zá­ujem 21% os­lo­ve­ných ho­te­lov, kto­ré pos­tup­ne aj spúš­ťa­me a s ďal­ší­mi 52% ďa­lej ko­mu­ni­ku­je­me, pre­to­že to chcú rie­šiť nes­kôr.

room-assistant.jpg

Mo­men­tál­ne sa pl­ne prip­ra­vu­je­me na spus­te­nie ofi­ciál­ne­ho pre­da­ja a to už ten­to me­siac pre Slo­ven­ský a Čes­ký trh a za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ku je v plá­ne spus­tiť pre­daj aj na za­hra­nič­ných tr­hoch naj­mä v Euró­pe, kde pos­tup­ne prip­ra­vu­je­me na­še tý­mi.

Za­tiaľ všet­ko nap­re­du­je v pod­sta­te pod­ľa plá­nu. Stih­li sme ot­vo­riť aj no­vú kan­ce­lá­riu pria­mo vo Vied­ni, kto­rá sa bu­de sta­rať o ne­mec­ky ho­vo­ria­ce kra­ji­ny. Sme pl­ní oča­ká­va­ní, keď­že od spus­te­nia pre­da­ja nás de­lia už len dni. Ve­rí­me, že na­ša služ­ba sprí­jem­ní po­byt v ho­te­loch, ma­na­žé­rov prib­lí­ži k hos­ťom a vy­tvo­rí tak ďal­ší krô­čik k lep­šej ko­mu­ni­ká­cií slu­žieb.

Vi­zit­ka ROO­MAS­SIS­TANT

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2014
Abstrakt ino­vá­cie: Roo­mAs­sis­tant je ap­li­ká­cia, po­mo­cou kto­rej ma­jú hos­tia vždy po­ru­ke všet­ky mož­nos­ti ho­te­la a je­ho oko­lia, mô­žu si ich hneď ob­jed­nať jed­ným kli­kom, ma­jú k dis­po­zí­cii chat, hod­no­te­nie ho­te­la, pria­me pre­po­je­nie so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi a vždy v nej náj­du všet­ky naj­dô­le­ži­tej­šie ak­tuál­ne in­for­má­cie pre svoj po­byt.
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz:
Na za­čiat­ku dva­ja te­raz pia­ti.
Spô­sob fi­nan­co­va­nia:
Z vlas­tných zdro­jov.
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja:
Naj­väč­šia vý­zva tr­vá stá­le a to je spus­tiť pre­daj na tu­zem­skom tr­hu do kon­ca toh­to ro­ka a na za­čiat­ku ro­ka spus­tiť pre­daj aj v za­hra­ni­čí. A naj­väč­šia pre­káž­ka bo­la náj­sť a vy­tvo­riť spo­ľah­li­vý tím, le­bo hlav­ne od nich zá­vi­sí náš ús­pech.
Ako ich pre­ko­na­li, kto im po­mo­hol
Stá­le ich pre­ko­ná­va­me a ro­bí­me všet­ko pre­to aby sme ich zvlád­li. Na ce­lej ces­te nám po­má­ha­jú skú­se­nos­ti z pre­doš­lých pro­jek­tov, stret­nu­tia s ľuď­mi z pod­ni­ka­teľ­ské­ho pries­to­ru a spät­ná väz­ba.
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja:
prib­liž­ne 52 000 EUR
Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my:
2012
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te:
Ap­py Ho­tel, iRiS mo­bi­le Con­cier­ge, In­Ho­te­lApp, Ap­py Tect
Roč­ný ob­rat za 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast
Spus­te­nie ofi­ciál­ne­ho pre­da­ja je nap­lá­no­va­ný na ten­to me­siac.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter