Predstavujeme slovenské startupy: Unikátny spôsob tankovania tekutiny do ostrekovačov

V Dol­nej Se­či vy­mys­le­li a pa­ten­to­va­li uni­kát­ny sys­tém na vý­daj te­ku­ti­ny do os­tre­ko­va­čov for­mou sa­mo­tia­že, kto­rý je eko­lo­gic­ký, eko­no­mic­ký, auto­nóm­ny a mož­no ho umies­tniť prak­tic­ky kde­koľ­vek.

Ak­tuál­ne jaz­dí po sve­te tak­mer 1 mi­liar­da osob­ných auto­mo­bi­lov. Vie­te, kto­rá te­ku­ti­na sa hneď po pa­li­ve dopĺňa do áut naj­čas­tej­šie? Či ve­rí­te ale­bo nie, je to te­ku­ti­na do os­tre­ko­va­čov. Na jej skla­do­va­nie a pre­daj sa pou­ží­va­jú plas­to­vé oba­ly, kto­rých re­cyk­lá­cia je fi­nan­čne ná­roč­ná. Pri na­lie­va­ní te­ku­ti­ny do nádr­žky tak­mer vždy roz­le­je­te ur­či­tú časť po mo­to­re, a to ne­ho­vo­rí­me o tom, aký veľ­ký dru­hot­ný prob­lém vzni­ká s práz­dny­mi plas­to­vý­mi ban­das­ka­mi.

Ten­to eko­lo­gic­ký prob­lém sa roz­hod­li eli­mi­no­vať aj ľu­dia zo Slo­ven­ska. Ri­chard Vá­moš z Dol­nej Se­če vy­mys­lel a nás­led­ne pa­ten­to­val vý­daj­ný auto­mat na te­ku­ti­nu do os­tre­ko­va­čov, kto­rý fun­gu­je na prin­cí­pe vy­dá­va­nia te­ku­ti­ny for­mou sa­mo­tia­že.

automatvysiaci-out04.png

Op­ro­ti ak­tuál­ne dos­tup­ným rie­še­niam si ten­to auto­mat na svo­je umies­tne­nie ne­vy­ža­du­je žiad­ne sta­veb­né prá­ce na čer­pa­cej sta­ni­ci. Mo­to­ris­ti si tak do­ká­žu na­čer­pať pres­né množ­stvo pria­mo do nádr­žky bez zby­toč­né­ho ro­zlie­va­nia tej­to te­ku­ti­ny, a to pri niž­šej ce­ne za te­ku­ti­nu ako do te­raz.

Mož­no ho ap­li­ko­vať na kto­rú­koľ­vek exis­tu­jú­cu čer­pa­ciu sta­ni­cu aj za pl­nej pre­vádz­ky.

V prí­pa­de pot­re­by mô­že byť do­kon­ca pl­no­hod­not­ne auto­nóm­ny a ener­giu do­ká­že čer­pať z in­teg­ro­va­ných ba­té­rií, kto­ré sú do­bí­ja­né so­lár­ny­mi člán­ka­mi.

02-automat_.png automat-stanica-071.png

Navr­hnu­té a pa­ten­to­vo chrá­ne­né sú dva ty­py: sa­mos­tat­ne sto­ja­ci a zá­ves­ný vý­daj­ný auto­mat.

Z tech­no­lo­gic­ké­ho hľa­dis­ka do­ká­že navr­hnu­tý vý­daj­ný auto­mat reál­ne vy­užiť všet­ky do­te­raz exis­tu­jú­ce tech­nic­ké a sof­tvé­ro­vé rie­še­nia, kto­ré sa ak­tuál­ne v praxi vy­uží­va­jú pri tan­ko­va­cích auto­ma­toch na vý­daj pa­li­va na ce­lom sve­te.

Hlav­né po­nú­ka­né vý­ho­dy:

● › Úspo­ra plas­to­vých oba­lov
● › Umies­tne­nie bez nut­nos­ti sta­veb­ných prác a úp­rav ČS
● › Niž­šia ce­na te­ku­ti­ny do os­tre­ko­va­čov
● › Bez­údr­žbo­vá pre­vádz­ka
● › Ener­ge­tic­ká ne­zá­vis­losť
● › Ne­zá­vis­lé a ľu­bo­voľ­né umies­tne­nie sto­ja­na v rám­ci kaž­dej čer­pa­cej sta­ni­ce
● › Ce­los­ve­to­vé vy­uži­tie

Pro­jekt pred­sta­vu­je ino­vá­ciu ak­tuál­ne dos­tup­né­ho tech­nic­ké­ho rie­še­nia, uni­kát­ny pa­ten­to­va­ný pro­dukt, ce­los­ve­to­vé up­lat­ne­nie, ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia so za­me­ra­ním na kaž­do­den­né vy­uži­tie pre všet­kých ma­ji­te­ľov mo­to­ro­vých vo­zi­diel.

Po­ten­ciál a pries­tor na ďal­ší roz­voj toh­to vý­daj­né­ho auto­ma­tu je vo vy­uži­tí na vý­daj adi­tí­va Ad­BLUE, kto­ré sa vy­ža­du­je pre vo­zid­lá s naf­to­vým mo­to­rom a nor­mou EURO6 a bu­de sa za­vá­dzať v ro­koch 2015 - 2020.

V tej­to chví­li sa mô­že­te stre­tá­vať so sto­jan­mi Ad­BLUE na ČS, kto­ré sú ur­če­né pre nák­lad­né vo­zid­lá, a ne­mož­no ich pou­žiť pre osob­né vo­zid­lá. V praxi to zna­me­ná, že v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vznik­ne pot­re­ba dopl­ne­nia tan­ko­va­cích auto­ma­tov na adi­tí­vum Ad­BLUE. Ten­to vý­daj­ný auto­mat po­nú­ka pria­mu al­ter­na­tí­vu na do­tan­ko­va­nie Ad­BLUE a je­ho umies­tne­nie na kto­rú­koľ­vek ČS na sve­te si opäť ne­bu­de vy­ža­do­vať žiad­nu pres­tav­bu či od­stáv­ku ČS.

Pro­jekt bol fi­na­lis­tom sú­ťa­že Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2014.

Vi­zit­ka VAM sys­tem

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2013
Abstrakt ino­vá­cie: Vý­daj­ný auto­mat vy­uží­va pa­ten­to­va­né tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie na vý­daj te­ku­ti­ny for­mou sa­mo­tia­že. Je­ho hlav­né vý­ho­dy sú v pos­kyt­nu­tí lac­nej­šej te­ku­ti­ny do os­tre­ko­va­čov, jed­no­du­chej ma­ni­pu­lá­cii a v za­me­ra­ní na ochra­nu ži­vot­né­ho pros­tre­dia vo for­me šet­re­nia vý­ro­by, pre­da­ja a sklád­ko­va­nia plas­to­vých oba­lov.
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz:
Dva­ja hlav­ní čle­no­via, za­kla­da­te­lia my­šlien­ky a reali­zá­to­ri.
Spô­sob fi­nan­co­va­nia:
Do tej­to chví­le vlas­tné zdro­je. Ak­tuál­ne roz­pra­co­va­né pro­jek­ty s in­ves­tor­mi.
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja:
Bo­la to hlav­ne ví­zia tech­nic­ké­ho rie­še­nia vý­da­ja for­mou sa­mo­tia­že, pre­to­že tá­to tech­no­ló­gia ne­bo­la do tej­to chví­le pou­ži­tá v žiad­nom po­dob­nom za­ria­de­ní.
Ako ich pre­ko­na­li, kto im po­mo­hol
Kaž­dá spät­ná väz­ba, kto­rú sme zís­ka­li, nás po­su­nu­la vpred.
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja:
prib­liž­ne 50 000 EUR
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te:
Vý­daj­né auto­ma­ty na te­ku­ti­nu do os­tre­ko­va­čov, kto­ré sú pev­ne spo­je­né so ze­mou a ma­jú exter­ný zá­sob­ník na vo­du.
Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty:
PET­ROL SUM­MIT 2014 Pra­ha
Roč­ný ob­rat za 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast
Ko­mer­čné vy­uži­tie sa ak­tuál­ne prip­ra­vu­je. Reál­ne uve­de­nie do praxe sa plá­nu­je na pr­vý polrok 2015.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter