Startup spod Tatier chce dobyť televízny svet

Tím am­bi­cióz­nych vý­vo­já­rov z Pop­ra­du sa ho chys­tá do­byť svet uni­kát­nou ap­li­ká­ciou spá­ja­jú­cou te­le­ví­zie s ich di­vák­mi. Star­tup v po­do­be bez­plat­nej ap­li­ká­cie CHATR.tv chce po­núk­nuť no­vý roz­mer te­le­víz­nej zá­ba­vy.

Di­vá­kom jed­not­li­vých te­le­víz­nych ka­ná­lov pos­kyt­ne mož­nosť za­po­jiť sa do vy­sie­la­nia a vy­jad­riť svoj ná­zor či emó­cie. „Vy­chá­dza­li sme z to­ho, že pod­ľa naj­nov­ších pries­ku­mov až 8 z 10 ľu­dí pou­ží­va pri sle­do­va­ní te­le­ví­zie smar­tfón. A prá­ve spo­je­ním TV, inter­ne­tu a smar­tfó­nov na­ša ap­li­ká­cia vy­tvo­rí ko­mu­ni­ty pou­ží­va­te­ľov oko­lo jed­not­li­vých te­le­víz­nych ka­ná­lov," vy­svet­ľu­je šéf vý­vo­já­rov Ma­rek Mô­cik. „Vďa­ka inter­ak­ti­vi­te me­dzi te­le­ví­ziou a mo­bil­ným za­ria­de­ním mô­žu di­vá­ci nav­zá­jom če­to­vať, on-li­ne hla­so­vať, klásť otáz­ky v pria­mom pre­no­se ale­bo rie­šiť iné za­ují­ma­vé ak­ti­vi­ty. Pre te­le­ví­zie mô­že byť CHATR.tv mag­ne­tom na di­vá­kov, úžas­ným nás­tro­jom na tvor­bu inter­ak­tív­nych re­lá­cií ale­bo zdro­jom za­ují­ma­vých in­for­má­cií o sprá­va­ní a ná­la­dách di­vá­kov," dopĺňa Mô­cik.

image-3 (1).jpg

Ak­tuál­ne tvor­co­via tes­tu­jú mo­bil­né ap­li­ká­cie pre An­droid, iOS, webo­vú des­kto­po­vú a webo­vú mo­bil­nú ver­ziu. Na ces­te je už aj dru­há ver­zia ad­mi­nis­trač­nej webo­vej ap­li­ká­cie pre te­le­ví­zie.

Tes­to­va­ciu pre­vádz­ku s pr­vý­mi te­le­ví­zia­mi chcú tvor­co­via stih­núť eš­te pred Via­no­ca­mi.

image-4.jpg

Ap­li­ká­ciu, kto­rá má am­bí­ciu stať sa ce­los­ve­to­vou plat­for­mou, prih­lá­si­li Pop­rad­ča­nia aj do pres­tíž­nej sú­ťa­že Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2014. Z viac ako 420 pro­jek­tov z ce­lé­ho Slo­ven­ska pos­tú­pi­la ap­li­ká­cia do fi­ná­le sú­ťa­že.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter