Exoskelet za 75 USD zdokonalí vďaka spätnej väzbe pohybové ovládanie vo virtuálnej realite

Od uve­de­nia vir­tuál­nej reali­ty Ocu­lus Rift sa ob­ja­vu­jú via­ce­ré tech­no­ló­gie, kto­ré chcú zvý­raz­niť pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Ob­vyk­le ide o špe­ciál­ne ru­ka­vi­ce. Ich cie­ľom je zvý­šiť uve­ri­teľ­nosť di­gi­tál­ne­ho sve­ta aj vďa­ka spät­nej väz­be. No­vý star­tup Dexmo chce do­siah­nuť rov­na­ký vý­sle­dok, av­šak s niž­ší­mi nák­lad­mi. Exos­ke­let sa pre­dá­va už od 75 do­lá­rov.

Za­ria­de­nie Dexmo je dos­tup­né v dvoch ver­ziách. Mo­del Clas­sic dopĺňa Dexmo F2 s vib­rač­nou spät­nou väz­bou. Pou­ží­va­teľ v tom­to prí­pa­de dos­lo­va cí­ti veľ­kosť a od­por vir­tuál­ne­ho ob­jek­tu, kto­rý dr­ží v ru­ke. Obe ver­zie sa da­jú vy­uží­vať v kom­bi­ná­cii s vir­tuál­nou reali­tou ale­bo na ov­lá­da­nie ro­bo­tov. Exos­ke­let má však roz­sia­hlej­šie vy­uži­tie – slú­ži aj na mixova­nie hud­by, di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie pri­po­je­ných áut, in­te­li­gen­tné­ho os­vet­le­nia a ďal­ších ob­jek­tov.

Star­tup sa sna­ží zís­kať pot­reb­ný ka­pi­tál cez kam­paň na por­tá­li Kic­kstar­ter. Za­ria­de­nie sa dá zís­kať vo ver­zii Clas­sic za 75 do­lá­rov, na tr­hu by sa ma­lo ob­ja­viť v má­ji bu­dú­ce­ho ro­ka. Webo­vá strán­ka s kam­pa­ňou je bo­ha­tá na vi­deá, kto­ré pre­zen­tu­jú pro­dukt v rôz­nych si­tuáciách. Je­den prík­lad vy­uži­tia prik­la­dá­me.

Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter