Predstavujeme slovenské startupy: Projekt Unpaid.Support sa púšťa do boja s nevyplatenými faktúrami

  Úpl­ne no­vý pro­jekt "un­paid.sup­port" vzni­kol ako mož­ná pre­ven­cia pred vy­tvá­ra­ním pla­tob­nej nes­chop­nos­ti pod­ni­ka­te­ľov, pre ochra­nu ich nák­la­dov a ča­su pred iný­mi nep­la­tia­ci­mi pod­ni­ka­teľ­mi, kto­rí za svo­je ob­jed­na­né služ­by/to­var "za­bud­li" za­pla­tiť. Pro­jekt bol spus­te­ný v tých­to dňoch a na­sa­de­ný v nie­koľ­kých kra­ji­nách Euró­py.

Kaž­dý ve­ri­teľ mô­že ten­to sys­tém pou­ží­vať úpl­ne bez­plat­ne pre zve­rej­ne­nie svo­jich dl­žní­kov, do­kon­ca si mô­že vlo­žiť "if­ra­me" kód svo­jich dl­žní­kov na vlas­tnú webstrán­ku. Pri­da­ním dl­žní­ka do pro­jek­tu "un­paid.sup­port" tak upo­zor­ní iných na in­sol­ven­tnosť fir­my, kto­rá v tej­to chví­li ne­do­ká­že pl­niť fi­nan­čné zá­väz­ky.

Ne­vyp­la­te­né fak­tú­ry po splat­nos­ti

Kaž­dý mô­že mať do­čas­ný prob­lém s prek­le­nu­tím ne­dos­ta­toč­né­ho cashflow vo fir­me. Av­šak ob­jed­na­nie si služ­by/to­va­ru od "ko­le­gu" pod­ni­ka­te­ľa s ve­do­mím, že nie je na to vo fir­me dos­ta­toč­ný cashflow, spô­so­bu­je re­ťa­zo­vú reak­ciu pla­tob­nej nes­chop­nos­ti. Hro­ma­de­nie poh­ľa­dá­vok po splat­nos­ti mô­že kaž­dej fir­me spô­so­biť ne­ma­lé prob­lé­my. Je pot­reb­né, aby si kaž­dý pod­ni­ka­teľ uve­do­mo­val, že je­ho ob­chod­ný par­tner či do­dá­va­teľ nie je ban­ka, kde si mô­že bez­úroč­ne po­môcť v prí­pa­de pot­re­by. Ne­vyp­la­te­ním fak­tú­ry si ne­mô­že ta­kým­to spô­so­bom vy­tvá­rať aký­si "úve­ro­vý rá­mec" a ne­rie­šiť da­ný - SVOJ prob­lém.

screen1.jpg

Pre­čo by ma­li ve­ri­te­lia pri­dať svo­je fak­tú­ry na do toh­to pro­jek­tu?

Idea pro­jek­tu nie je ni­čiť ob­chod­né par­tner­stvá a nah­la­so­vať fak­tú­ry 2 dni po splat­nos­ti, aj keď ta­ká­to si­tuácia mô­že nas­tať v in­di­vi­duál­nych prí­pa­doch, av­šak to už je pos­toj ve­ri­te­ľa, ako vy­hod­no­tí svoj ak­tuál­ny stav. Sme­ro­va­nie pro­jek­tu je skôr upo­zor­niť na tých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí si ve­se­lo na­ku­pu­jú a nep­la­tia, a ak im do­dá­va­teľ od­miet­ne pri ďal­šej ob­jed­náv­ke vy­dať to­var pre nes­pla­te­né fak­tú­ry, idú o brá­nu ďa­lej a pok­ra­ču­jú s ná­kup­mi „na splat­nosť" niek­de in­de - pek­ný prík­lad je na­še sta­veb­níc­tvo, kde už sa to stá­va ná­rod­ným špor­tom. Tak­tiež v prí­pa­doch, ak sa niek­to za­ta­ju­je a ned­ví­ha te­le­fó­ny nie­koľ­ko týž­dňov bez vy­svet­le­nia. Prá­ve pre tie­to prí­pa­dy sme ten­to pro­jekt vo fir­me za­ča­li rie­šiť. Pre­to­že k ta­kým­to prí­pa­dom by už ne­mu­se­lo do­chá­dzať a pod­ni­ka­teľ by si mo­hol ušet­riť ve­ľa ner­vov aj pe­ňa­zí, ak by si dop­re­du ve­del ove­riť, akú pla­tob­nú mo­rál­ku má je­ho no­vý od­be­ra­teľ, kto­rý žia­da to­var na splat­nosť.

Pri­dať fak­tú­ru do pro­jek­tu nes­to­jí nič, iba pár mi­nút ča­su. Ale ten po­cit úľa­vy je nie­ke­dy na ne­zap­la­te­nie... ;-) a mož­no po­mô­že­te nie­ko­mu iné­mu vy­hnúť sa po­dob­ným prob­lé­mom. Pa­ra­doxne mô­že­te ne­ve­dom­ky tak­to po­mocť aj pria­mo svoj­mu ob­chod­né­mu par­tne­ro­vi, kto­rý vďa­ka to­mu, že ne­dal nep­la­ti­čo­vi fak­tú­ru na splat­nosť, ušet­ril si via­ce­ro prob­lé­mov - te­da ne­má prob­lém s chý­ba­jú­ci­mi pe­niaz­mi za ne­zap­la­te­né fak­tú­ry a mô­že bez prob­lé­mov vy­pla­tiť prá­ve Va­šu fak­tú­ru riad­ne a na­čas.

Kaž­dý má prá­vo na dru­hú šan­cu

Nez­ve­rej­ňu­je­me pro­fi­ly dl­žní­kov na so­ciál­nych sie­ťach, žiad­ne SEO in­dexácie, kto­ré os­tá­va­jú na webe me­sia­ce po tom, ako dl­žník fak­tú­ru vy­pla­til. Dl­žník dos­ta­ne upo­mien­ku e-mai­lom, na kto­rú vie rea­go­vať (v prí­pa­de, že ide o ne­ja­kú fik­tív­nu fak­tú­ru, kto­rá by ho ne­ja­ko poš­ko­dzo­va­la, mô­že sa na nás ke­dy­koľ­vek ob­rá­tiť a my to bu­de­me prom­ptne rie­šiť so za­dá­va­te­ľom a vie­me ta­ké­ho­to „špe­ku­lan­ta" za­dá­va­te­ľa okam­ži­te v sys­té­me blok­núť). Zoz­nam dl­žní­kov nie je voľ­ne prís­tup­ný, pre vy­hľa­da­nie je pot­reb­né uviesť IČO ale­bo ná­zov fir­my a vý­pis je spop­lat­ne­ný sym­bo­lic­kým pop­lat­kom.

screen2.jpg

Ohod­no­te­nie dl­žní­ka

Pa­ra­doxne kaž­dý pod­ni­ka­teľ mô­že mať do­čas­ný prob­lém s cashflow vo fir­me. Av­šak je roz­diel, ak sa za­ta­ju­je a zneu­ží­va dô­ve­ru ob­chod­né­ho par­tne­ra, ale­bo sa pos­ta­ví k prob­lé­mu, in­for­mu­je do­dá­va­te­ľa a prí­de s rie­še­ním - pos­tup­ným splá­ca­ním, bar­te­rom ale­bo inou do­ho­dou, kto­rá bu­de pros­peš­ná pre obe stra­ny.

Akým spô­so­bom sme na ta­ký ná­pad priš­li?

Pro­jekt "UN­PAID.SUP­PORT", te­da Ne­vyp­la­te­na­Fak­tu­ra.sk pre Slo­ven­sko vzni­kol po prob­lé­moch s plat­ba­mi, kto­rým sa ne­vyh­la ani na­ša fir­ma. Pri kaž­dom biz­nis stret­nu­tí, na kaž­dej kon­fe­ren­cii sme po­ču­li len sťaž­nos­ti s nep­la­te­ním fak­túr. Ne­do­ká­zal som po­cho­piť, ako je mož­né, že si niek­to zá­mer­ne ob­jed­ná služ­bu ale­bo to­var, aj keď už dop­re­du vie, že ju nie je schop­ný za­pla­tiť a ani ju ne­mie­ni za­pla­tiť. Ta­ké­ho­to pod­ni­ka­te­ľa je pot­reb­né niek­de nah­lá­siť, aby už nik­dy ne­dos­tal fak­tú­ru na splat­nosť. Ale kde? Nič po­dob­né som na tr­hu ne­na­šiel. Exis­to­va­li da­ta­bá­zy, ale iba pre nep­la­te­nie da­ní či pois­tné­ho, čo však neod­rá­ža reál­ne fun­go­va­nie fir­my pri splá­ca­ní fak­túr. Tak sme vi­de­li príl­eži­tosť, že ta­ký­to pro­jekt by ča­som mo­hol po­môcť vy­hnúť sa re­ťa­zo­vej reak­cii s ne­vyp­la­te­ný­mi fak­tú­ra­mi a ná­rod­ným špor­tom me­nom Dru­hot­ná pla­tob­ná nes­chop­nosť.

Čo bo­lo pri príp­ra­ve pro­jek­tu naj­ťaž­šie?

Dis­ku­ta­bil­ná bo­la ce­lá lo­gi­ka ap­li­ká­cie, akým spô­so­bom bu­de­me pá­ro­vať dl­žní­kov a fak­tú­ry sa­mot­né. Bo­lo pot­reb­né vy­rie­šiť stov­ky otá­zok a to aj z poh­ľa­du uží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka - pos­ta­ví­me to len na SR/ČR, kde je tá­to prob­le­ma­ti­ka naj­ak­tuál­nej­šia? Ma­li sme ve­ľa se­de­ní s na­ši­mi ob­chod­ný­mi par­tner­mi, ro­bi­li sme pries­ku­my naj­mä v za­hra­ni­čí - Ne­mec­ko a Ra­kús­ko. Na­ko­niec vy­hra­la my­šlien­ka jed­né­ho spo­loč­né­ho re­gis­tra a rôz­ne lo­kál­ne fron­tend ap­li­ká­cie v da­ných kra­ji­nách, aby si mo­hol ho­cik­to v akej­koľ­vek kra­ji­ne ove­riť aj me­dzi­ná­rod­né ob­chod­né vzťa­hy a svoj­ho za­hra­nič­né­ho ob­chod­né­ho par­tne­ra. Tak­tiež kaž­dý star­tup mu­sí ve­dieť na se­ba aj za­ro­biť, pre­to ap­li­ká­cia ma­la nie­koľ­ko biz­nis plá­nov, kým sa zjed­no­ti­la my­šlien­ka zá­rob­kov pre jej fun­go­va­nie a bu­do­va­nie mar­ke­tin­gu. Ur­či­te sme nech­ce­li ni­ja­ko za­ťa­žiť ve­ri­te­ľov, kto­rí sa­mi bo­ju­jú s ne­vyp­la­te­ný­mi fak­tú­ra­mi a pre kto­rých je prak­tic­ky ten­to pro­jekt pos­ta­ve­ný.

Autor: Ro­bert Škrab


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter