Predstavujeme slovenské startupy: ProfitUp – riešenie BI pre maloobchod sa dá urobiť aj jednoducho

Pro­fi­tUp je rie­še­nie bu­si­ness in­telli­gen­ce ur­če­né na zber, spra­co­va­nie a ana­lý­zu veľ­ké­ho množ­stva ma­loob­chod­ných dát. Má jas­ný cieľ - zvý­šiť pro­fit a zlep­šiť ďal­šie kľú­čo­vé uka­zo­va­te­le ma­loob­chod­ní­kov.

Ma­loob­chod­né pros­tre­die sa dnes vy­ví­ja extrém­ne rých­lo a je vy­so­ko kon­ku­ren­čné. Aby ma­loob­chod­ní­ci ob­stá­li, ma­li by čo naj­efek­tív­nej­šie vy­hod­no­co­vať veľ­ké množ­stvo dát - od vý­kon­nos­ti pre­daj­ní až po neus­tá­le sa me­nia­ce ná­kup­né sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov. A prá­ve na to je tu Pro­fi­tUp. Ap­li­ká­cia vďa­ka preh­ľad­né­mu spra­co­va­niu ta­kých­to dát umož­ní ro­biť správ­ne roz­hod­nu­tia a zvy­šo­vať tak tr­žby, zni­žo­vať nák­la­dy a zlep­šo­vať ďal­šie dô­le­ži­té uka­zo­va­te­le vý­ko­nu.

profitup3.jpg

O nás

Za ap­li­ká­ciou Pro­fi­tUp sto­ja dva­ja za­kla­da­te­lia z Pieš­ťan - Da­niel Mi­ná­rik a Jo­zef Šte­fan­ka. Da­niel má dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s ana­lý­zou dát, plá­no­va­ním a ma­loob­cho­dom zo spo­loč­nos­tí ako Ni­ke, Adi­das ale­bo Tes­co. Po­čas svo­jej pro­fe­sij­nej ka­rié­ry iden­ti­fi­ko­val prob­lém s efek­tív­nym zbe­rom, ana­lý­zou a vy­hod­no­co­va­ním veľ­ké­ho množ­stva ma­loob­chod­ných dát. Pre­to sa spo­jil s Jo­ze­fom Šte­fan­kom, exper­tom na prog­ra­mo­va­nie, da­ta­bá­zy a ap­li­ká­cie, kto­rý má za se­bou nap­rík­lad ús­peš­nú ap­li­ká­ciu As­sis­tant App - ka­len­dár pre iOS ov­lá­da­ný hla­som.

Zlo­mo­vé bo­dy

Pr­vé prá­ce na Pro­fi­tUp sa za­ča­li už kon­com ro­ka 2011, keď bo­la spus­te­ná pr­vá be­ta ver­zia s náz­vom RBi (Re­tail Bu­si­ness in­telli­gen­ce). Veľ­mi vý­hod­né bo­lo, že už v za­čiat­koch bol Pro­fi­tUp tes­to­va­ný na dá­tach reál­ne­ho a pla­tia­ce­ho klien­ta.

Zlo­mo­vý bol rok 2012, keď sa ap­li­ká­cii Pro­fi­tUp po­da­ri­lo vy­hrať oce­ne­nie Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka 2012. Priš­la vl­na me­dia­li­zá­cie a s ofi­ciál­nym uve­de­ním Pro­fi­tUp na trh po­moh­la naj­lep­šia agen­tú­ra na tr­hu Wik­tor Leo Bur­nett. Ok­rem to­ho ma­li Da­niel a Jo­zef mož­nosť pra­co­vať s pro­fe­sio­nál­mi z po­ra­den­skej bran­že ale­bo zís­kať cen­né ra­dy od bu­si­ness kou­ča Ru­dol­fa Lu­kač­ku, kto­rý spo­lu s Wik­tor Leo Bur­nett po­mo­hol aj so zme­nou náz­vu na Pro­fi­tUp.

profitup2.jpg

V ro­ku 2013 už Pro­fi­tUp pou­ží­va­li klien­ti ako Adi­das EAST, Tchi­bo, Mar­ti­nus ale­bo Pre­De­ti a priaz­ni­vý vý­voj vie­dol k ďal­šie­mu zlo­mo­vé­mu bo­du - zís­ka­niu in­ves­to­ra. Cha­la­ni in­ves­to­ra neh­ľa­da­li, keď­že od za­čiat­ku sa sna­ži­li bu­do­vať fir­mu ako se­bes­tač­nú, bez nut­nos­ti exter­né­ho ka­pi­tá­lu. Na­ko­niec sa však roz­hod­li pre spo­lup­rá­cu s Mi­chaelom Ros­toc­kom Pop­lá­rom, s kto­rým si sad­li hlav­ne z ľud­skej strán­ky a kto­ré­ho hlav­ným prí­no­som je kou­čing a po­moc s expan­ziou na za­hra­nič­né tr­hy.

Sú­čas­nosť

V sú­čas­nos­ti bo­la spus­te­ná už tre­tia ver­zia ap­li­ká­cie Pro­fi­tUp a neus­tá­le pri­bú­da­jú no­ví klien­ti. V pos­led­ných me­sia­coch sa cha­la­ni za­me­ria­va­jú pri­már­ne na zís­ka­va­nie za­hra­nič­ných par­tne­rov a expan­ziu na oko­li­té tr­hy.

Keď­že im­ple­men­tá­cia Pro­fi­tUp sa dá zvlád­nuť bez fy­zic­ké­ho zá­sa­hu do klien­to­vých sys­té­mov, je mož­nosť bez prob­lé­mov im­ple­men­to­vať aj klien­tov nap­rík­lad v Aus­trá­lii.

Ak vás ap­li­ká­cia Pro­fi­tUp za­uja­la, mô­že­te si de­tai­ly pre­zrieť na strán­ke www.pro­fi­tup.sk.

VI­ZIT­KA PRO­FI­TUP

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2012
Abstrakt ino­vá­cie: Rie­še­nie bu­si­ness in­telli­gen­ce za­me­ra­né na ma­loob­chod­ný trh, kto­ré je jed­no­du­ché na pou­ží­va­nie, rých­le na im­ple­men­tá­ciu a ce­no­vo dos­tup­né.
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz: na za­čiat­ku 2, mo­men­tál­ne 8
Spô­sob fi­nan­co­va­nia vý­vo­ja: vlas­tné zdro­je
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja: Pres­ved­če­nie klien­tov, že cloud je bez­peč­ný :)
Ako ich pre­ko­na­li, kto im po­mo­hol: Pres­ved­či­li sme ich :)
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja: 50 000 EUR
Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my: 2012
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te: Mic­ros­tra­te­gy, SAP, Orac­le, Quan­ti­sen­se
Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty: par­tne­ri v Poľ­sku, Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku, expan­zia do ďal­ších kra­jín
Roč­ný ob­rat v ro­ku 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast: 61 000 EUR (pr­vý rok fun­go­va­nia)


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter