Startup centrum TUKE: Máš nápad? Prezentuj svoj startup a získaj podporu!

Rek­tor Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach prof. Ing. An­ton Čiž­már, CSc., vy­hla­su­je už dru­hé - je­sen­né ko­lo sú­ťa­že ino­va­tív­nych ná­pa­dov, pro­jek­tov a rie­še­ní z rôz­nych ved­ných ob­las­tí, kto­ré ma­jú po­ten­ciál pre vy­tvo­re­nie bu­dú­ce­ho star­tu­pu, ale­bo kto­ré vznik­li už v rám­ci exis­tu­jú­cich star­tu­pov.

Pre­zen­tá­cia prih­lá­se­ných pro­jek­to­vých zá­me­rov sa us­ku­toč­ní pred od­bor­nou ko­mi­siou. Naj­lep­šie pro­jek­to­vé zá­me­ry zís­ka­jú:

- vý­hod­né pod­mien­ky pre fy­zic­ké umies­tne­nie „star­tu­pu" v pries­to­roch Star­tup cen­tra TU­KE,
- exper­tnú a men­tor­skú pod­po­ru pro­jek­to­vé­ho zá­me­ru zo stra­ny od­bor­ných pra­co­vísk TU­KE a par­tner­ských in­šti­tú­cií,
- mož­nosť vy­uži­tia od­bor­ných pra­co­vísk, la­bo­ra­tó­rií a iných za­ria­de­ní TU­KE pri reali­zá­cií pro­jek­to­vých zá­me­rov,
- pod­po­ru pri zís­ka­va­ní par­tne­rov z ko­mer­čné­ho pros­tre­dia, pri vy­hľa­dá­va­ní po­ten­ciál­nych in­ves­to­rov, pri tvor­be pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu.

Zá­me­rom sú­ťa­že je pod­po­ra ino­va­tív­nych pod­ni­ka­teľ­ských ná­pa­dov, vý­sled­kom kto­rých mô­žu byť no­vé high-tech fir­my a vznik no­vých pra­cov­ných miest. Zá­ro­veň tým je napĺňa­ný aj je­den z cie­ľov Uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku TECH­NI­COM.

Zá­ujem­co­via mô­žu svoj star­tup prih­lá­siť pros­tred­níc­tvom re­gis­trač­né­ho for­mu­lá­ra na web strán­ke http://star­tup­cen­trum.tu­ke.sk v ter­mí­ne do 15.10.2014. Vy­hod­no­te­nie a vy­hlá­se­nie vý­sled­kov sú­ťa­že sa us­ku­toč­ní do kon­ca ok­tób­ra 2014.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter