Predstavujeme slovenské startupy: Datamolino je Dropbox na bločky a faktúry

Da­ta­mo­li­no je služ­ba, kto­rá spra­cu­je všet­ky pri­chá­dza­jú­ce fak­tú­ry a bloč­ky bez pre­pi­so­va­nia. Zá­ro­veň ich za­trie­di v rám­ci on-li­ne ar­chí­vu, kde sú stá­le na do­sah. Da­ta­mo­li­no šet­rí čas i pe­nia­ze, eli­mi­nu­je chy­by spô­so­be­né ma­nuál­nym pre­pi­so­va­ním úda­jov. Pos­ky­tu­je tak vý­ho­dy veľ­kých pod­ni­ko­vých rie­še­ní aj pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky. Za Da­ta­mo­li­nom, kto­ré vy­rás­tlo v bra­tis­lav­skom co-wor­kin­go­vom cen­tre The Spot, sto­jí tím prib­liž­ne dvad­sia­tich ľu­dí oko­lo líd­rov An­dre­ja Gléz­la, Já­na Ko­rec­ké­ho a Mi­cha­la Pau­lo­vi­ča.

Foto datamolino3.jpg

Da­ta­mo­li­no je bez­peč­ný on-li­ne ar­chív (nie­čo ako Drop­box), kto­rý roz­trie­di a ulo­ží va­še fak­tú­ry a bloč­ky a prip­ra­ví z nich expor­tné sú­bo­ry do úč­tov­níc­tva. Pou­ží­va­ním Da­ta­mo­li­na do­ká­že­te ušet­riť ve­ľa ča­su a od­strá­niť chy­by, kto­ré vzni­ka­jú pri pre­pi­so­va­ní úč­tov­ných dok­la­dov. Preh­ľad­nosť ar­chí­vu a on-li­ne dos­tup­nosť úč­tov­ných dok­la­dov bez zby­toč­né­ho za­kla­da­nia sto­hov pa­pie­ra do ša­nó­nov vy­so­ko hod­no­ti­li aj mno­hí z pod­ni­ka­te­ľov a úč­tov­ní­kov, kto­rí Da­ta­mo­li­no tes­to­va­li a dnes sú to na­ši zá­kaz­ní­ci," ho­vo­rí CEO spo­loč­nos­ti An­drej Glézl.

Da­ta­mo­li­no,ví­ťaz ce­ny ve­rej­nos­ti na Star­tup Awards 2013, nie je star­tup v pra­vom zmys­le slo­va. Glézl s Ko­rec­kým za­čí­na­li s pro­jek­tom by square. By square umož­nil plat­by cez QR kó­dy na fak­tú­rach, čo je my­šlien­ka, kto­rú si os­vo­ji­li ban­ky a pri­ja­li ju za štan­dard na pô­de Slo­ven­skej ban­ko­vej aso­ciá­cie. A tam niek­de sa za­ča­la ro­diť aj my­šlien­ka na služ­bu, kto­rá by do­ká­za­la spra­co­vať fak­tú­ry bez QR kó­dov.

Tech­nic­ké rie­še­nia exis­to­va­li, ale moh­li si ich do­vo­liť len veľ­ké spo­loč­nos­ti. Vďa­ka Da­ta­mo­li­nu sa tá­to mož­nosť dos­tá­va aj k men­ším fir­mám. Vý­zvou však bo­lo do­cie­liť, aby di­gi­ta­li­zo­va­né dá­ta bo­li nie­len auto­ma­tic­ky pre­pí­sa­né, ale zá­ro­veň za­trie­de­né, on-li­ne a naj­mä bez chýb eš­te pred­tým, ako ich klien­ti od­oš­lú do svo­jich úč­tov­ných sys­té­mov.

Da­rí sa aj to. Da­ta­mo­li­no má vy­ško­le­ných ope­rá­to­rov, kto­rí dá­ta va­li­du­jú. Účtov­ných pra­cov­ní­kov fi­riem te­da od­bre­me­nia nie­len od pre­pi­so­va­nia fak­túr, ale aj od kon­tro­ly dát. Chy­bo­vosť je ur­či­te vý­raz­ne niž­šia ako pri ma­nuál­nom pre­pi­so­va­ní fak­túr. Ok­rem iné­ho s Da­ta­mo­li­nom sa kan­ce­lá­ria stá­va Pa­perless. Šetria sa tým nie­len nák­la­dy na pa­pier, to­ner, ale i štvor­co­vé met­re. Me­nej ša­nó­nov pos­kyt­ne ľu­ďom viac pries­to­ru a ob­rov­ské ús­po­ry do­ká­žu fir­my reali­zo­vať aj eli­mi­ná­ciou obe­hu pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov v rám­ci schva­ľo­va­cích pro­ce­sov.

Da­ta­mo­li­nu veľ­mi po­moh­lo, keď ho vy­bra­li do praž­ské­ho ak­ce­le­rá­to­ra Wayra. Ok­rem fi­nan­čnej pod­po­ry vý­me­nou za 5 % po­die­lu vo fir­me zís­ka­li skú­se­nos­ti na ne­zap­la­te­nie v ob­las­ti se­bap­re­zen­tá­cie či mar­ke­tin­gu. Ra­di­li im skú­se­ní men­to­ri pre­dov­šet­kým zo spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca O2. Skú­se­nos­ti zu­žit­ko­va­li na kon­fe­ren­ciách v Mní­cho­ve, Spli­te či v Lon­dý­ne. Ten­to rok ich eš­te ča­ka­jú veľ­ké po­du­ja­tia v Dub­li­ne, Las Ve­gas a v Bar­ce­lo­ne.

Naj­väč­šia vý­zva pre Da­ta­mo­li­no je pos­tup­ne pre­ko­ná­vať roz­ší­re­nú nák­lon­nosť k „pa­pie­ru" na­mies­to efek­tív­nej­šej elek­tro­nic­kej vý­me­ny do­ku­men­tov. Fak­tú­ry pri­tom od ro­ku 2010 net­re­ba tla­čiť. Na elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cii sa sta­čí do­hod­núť s ob­chod­ným par­tne­rom či do­dá­va­te­ľom. „Z pries­ku­mu, kto­rý sme si na Slo­ven­sku da­li ro­biť, vy­ply­nu­lo, že pre­pi­so­va­nie fak­túr spô­so­bu­je fir­mám naj­väč­šiu ad­mi­nis­tra­tív­nu zá­ťaž. Za pre­káž­ku a stra­tu ča­su ozna­či­li aj hľa­da­nie do­ku­men­tov v ša­nó­noch. My im chce­me po­dať po­moc­nú ru­ku. Dá­va­me im voľ­ný čas a k to­mu pos­ky­tu­je­me or­ga­ni­zo­va­ný on-li­ne ar­chív, jed­no­du­chý na ob­slu­hu, prís­tup­ný 24 ho­dín den­ne 7 týž­dni," vy­svet­ľu­je A. Glézl.

Ďal­šia vý­zva pre Da­ta­mo­li­no je roz­ma­ni­tosť úč­tov­ných sof­tvé­rov do­ma i vo sve­te. Da­ta­mo­li­nouž ro­bí im­por­ty dát do naj­roz­ší­re­nej­ších úč­tov­ných sof­tvé­rov na Slo­ven­sku a v Če­chách. Aby sa pre­sa­di­lo aj v za­hra­ni­čí, mu­sí sa pris­pô­so­biť ta­moj­ším pra­vid­lám. „Ra­di by sme vstú­pi­li na brit­ský trh, pre­to pra­cu­je­me na in­teg­rá­ciách do úč­tov­ných sof­tvé­rov, ako sú napr. Sa­ge a Xero, kto­ré sú tam do­ma," uzat­vá­ra šéf spo­loč­nos­ti A. Glézl.

Vi­zit­ka DA­TA­MO­LI­NO

Rok vzni­ku ná­pa­du a vy­tvo­re­nia tí­mu: 2013
Abstrakt ino­vá­cie: Da­ta­mo­li­no je služ­ba, kto­rá do­ká­že spra­co­vať všet­ky pri­chá­dza­jú­ce fak­tú­ry a bloč­ky bez pre­pi­so­va­nia. Po­má­ha tak ušet­riť nák­la­dy, eli­mi­nu­je chy­by spô­so­be­né ma­nuál­nym za­dá­va­ním dát a pos­ky­tu­je vý­ho­dy veľ­kých pod­ni­ko­vých rie­še­ní pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky. Fak­tú­ry za­cho­vá­va v bez­pe­čí a dos­tup­né od­kiaľ­koľ­vek na on-li­ne úlo­žis­ku.
Po­čet čle­nov tí­mu na za­čiat­ku a te­raz:
Na za­čiat­ku šty­ria a v sú­čas­nos­ti dvad­sať ľu­dí.
Spô­sob fi­nan­co­va­nia:
Vlas­tné zdro­je, Fond ino­vá­cií a tech­no­ló­gií, a. s., 20 % - 500 000 eur, star­tu­po­vý ak­ce­le­rá­tor Wayra 5% - 40 000 eur.
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja:
V tech­nic­kej ob­las­ti to bo­la dos­tup­nosť pro­duk­tu 24/7 a bez­peč­nosť, na kto­rú kla­die­me naj­väč­ší dô­raz. V ob­chod­nej ob­las­ti to bo­la jas­ná de­fi­ní­cia pri­da­nej hod­no­ty pro­duk­tu a ko­mu­ni­ká­cia be­ne­fi­tov pre cie­ľo­vých zá­kaz­ní­kov.
Ako ich pre­ko­na­li, kto im po­mo­hol
Po­moh­li nám hlav­ne men­to­ri v praž­skej a lon­dýn­skej Wayre, ako aj na­ši ka­ma­rá­ti z the Spot. Kaž­dá spät­ná väz­ba vás, kto­rú sme zís­ka­li na kon­fe­ren­ciách a sú­ťa­žiach, nás po­su­nu­la vpred.
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja:
prib­liž­ne 150 000 EUR
Rok za­lo­že­nia ko­mer­čnej fir­my:
august 2013
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te:
Re­ceipt Bank, In­voi­ceS­mash, Shoe­boxed, En­try­less
Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty:
Už za na­mi: Pre­zen­tu­jú­ci na Wayra Glo­bal De­mo Day (Lon­dýn, 2013), Wayra De­mo Day (Mní­chov, 2014), Shift Con­fe­ren­ce (Split, 2014)
Pred na­mi: Spík­ri na Exchan­ge Sum­mit (Bar­ce­lo­na, 10/2014), spík­ri na IBM In­sight (Las Ve­gas, 10/2014), pre­zen­tá­cia na kon­fe­ren­cii The Sum­mit (Dub­lin, 11/2014).
Roč­ný ob­rat za 2013 a me­dzi­roč­ný ná­rast
Ko­mer­čnú pre­vádz­ku sme na Slo­ven­sku spus­ti­li v le­te 2014. Prip­ra­vu­je­me vstup na vy­bra­né za­hra­nič­né tr­hy.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter