Slovenský startup má riešenie na strácanie predmetov. Bez Bluetoothu, baterky a aplikácie.

Ak vám stra­ta kľú­čov, za­bud­nu­tie si kuf­ra na le­tis­ku ale­bo od­beh­nu­tie psa kom­pli­ku­je bež­ný ži­vot, slo­ven­ský star­tup te­raz po­nú­ka jed­nouché rie­še­nie. Pri­ná­ša pro­dukt s náz­vom „ta­ge­me", kto­ré­ho sof­tvé­ro­vé a har­dvé­ro­vé rie­še­nie je od­liš­né ako je­ho kon­ku­ren­čné vý­rob­ky. Na roz­diel od Blue­tooth tre­ke­rov, kto­ré na po­li lost&found ne­ma­li naj­po­zi­tív­nej­šie uží­va­teľ­ské hod­no­te­nia, sa „ta­ge­me" opie­ra o NFC tech­no­ló­giu a QR kó­dy, čím si za­bez­pe­ču­je kom­pa­ti­bi­li­tu s An­droi­dom, iOS, Win­dows Pho­ne aj os­tat­ný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi.

Je te­da kom­pa­ti­bil­né so všet­ký­mi smar­tphon­mi. Ma­ji­teľ ani ná­lez­ca ne­pot­re­bu­je žiad­nu špe­ciál­nu app-ku na­vy­še. Po pre­čí­ta­ní kó­du ale­bo NFC chi­pu vám vy­beh­ne pria­my, okam­ži­tý a ano­nym­ný chat me­dzi va­mi a ná­lez­com váš­ho stra­te­né­ho pred­me­tu. Sprá­vy si so svo­jím ná­lez­com vy­mie­ňa­te cez za­bez­pe­če­ný cloud, či­že neh­ro­zí únik osob­ných úda­jov či od­ha­le­nie iden­ti­ty.

Picture 5.jpg

„ta­ge­me" nie je po­há­ňa­né ba­té­riou, tak­že je stá­le rea­dy. Pro­dukt je vy­ro­be­ný z anti­aler­gic­ké­ho, vo­do­tes­né­ho a vy­so­ko od­ol­né­ho ma­te­riá­lu. Je te­da ap­li­ko­va­teľ­né na psa, ako aj na kľú­če ale­bo ces­tov­nú taš­ku. De­sign vy­uží­va vý­raz­né far­by, aby bol pro­dukt na stra­te­nej cen­nos­ti vi­di­teľ­ný. Slo­ven­ský star­tup vy­tvo­ril ten­to ino­va­tív­ny pro­jekt s am­bí­ciou roz­ší­riť v spo­loč­nos­ti os­ve­tu o fun­kčnom sys­té­me strát a ná­le­zov. Rôz­ny­mi spô­sob­mi od­me­ňo­va­nia chce mo­ti­vo­vať ná­lez­cov k vrá­te­niu stra­te­ných ve­cí ich ma­ji­te­ľom.

Na vý­ro­bu „ta­ge­me" zbie­ra­jú Slo­vá­ci fi­nan­cie po­mo­cou crowdfun­din­gu na strán­ke in­die­go­go.com. Ak chce­te vlas­tniť to­to uni­kát­ne lost&found za­ria­de­nie, tak si ho te­raz mô­že­te pre­dob­jed­nať na http://igg.me/at/ta­ge­me/x/8337080

Zá­ro­veň po­mô­že­te zreali­zo­vať slo­ven­ský start-up a pri­niesť ho tak k ži­vo­tu.

Ce­lý prí­beh a kam­paň na: http://igg.me/at/ta­ge­me/x/8337080


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter