Mladí Slováci sa chcú presadiť v hernom biznise s projektom League of Clans

Lea­gue of Clans (v skrat­ke LoC) je pre­hlia­da­čo­vá hra, kto­rá sa od­oh­rá­va v stre­do­ve­ku. My­šlien­ka pro­jek­tu sa zro­di­la pred ro­kom a pol u prog­ra­má­to­ra Mar­ti­na Rá­ca.

Hrá­val kon­ku­ren­čné hry a hne­va­lo ho sprá­va­nie fi­riem, kto­ré tie hry vy­tvá­ra­jú, pre­vádz­ku­jú a pop­ri­tom na­šiel her­né di­ery u kon­ku­ren­cie. Roz­ho­dol vy­tvo­riť vlas­tnú hru po­dob­nú tým os­tat­ným. Pos­tu­pom ča­su spoz­nal ďal­ších dvoch čle­nov tí­mu (Šte­vo Jan­čo, Adam Kli­mo) u tej is­tej kon­ku­ren­čnej hry, kto­rú hrá­val.

+átevo.jpg

Adam.jpg

Cha­la­ni sa da­li doh­ro­ma­dy a roz­hod­li sa vy­tvo­riť hru úpl­ne od­liš­nú od os­tat­ných a hlav­ne hru z poh­ľa­du hrá­ča, kto­rý hrá­val browser hry. Za 14 me­sia­cov hru pre­ro­bi­li mi­ni­mál­ne 10-krát od sys­té­mu aj gra­fi­ky.

LoC je me­dzi­ná­rod­ná browser hra za­lo­že­ná na lo­gic­kých prin­cí­poch s pr­vka­mi so­ciál­nej sie­te pre ko­mu­ni­tu. To zna­me­ná, že nie je to kla­si­ka ako na os­tat­ných hrách, kto­ré ma­jú pre kaž­dú kra­ji­nu ja­zy­ko­vú ver­ziu.

Cie­lom je spo­jiť ce­los­ve­to­vú ko­mu­ni­tu, aby hra­li pro­ti se­be Slo­vá­ci, Če­si, Ame­ri­ča­nia a po­dob­ne. Sa­moz­rej­me hra má ja­zy­ko­vé prek­la­dy, pod­ľa kra­ji­ny hrá­ča. Za­tiaľ je ur­pbe­ná slo­ven­či­na, češ­ti­na a an­glič­ti­na. Pri os­tat­ných hrách sa ako bo­nus pri úto­ku vy­uží­va ná­hod­ne vy­ge­ne­ro­va­né šťas­tie, v LoC je bo­nus pod­ľa to­ho aké je po­ča­sie v ča­se úto­ku v mes­te na kto­ré úto­čí­te.

Tým­to hrá­či zís­ka­jú vy­ššiu kon­tro­lu nad svo­jou hrou, ot­vá­ra to dve­re tak­ti­zo­va­niu.

Na por­tá­le s pr­vka­mi so­ciá­nej sie­te fun­gu­je za­tiaľ re­gis­trá­cia a prís­tup k her­ným sve­tom. Nes­kôr tam bu­dú pro­fi­ly hrá­čov s oce­ne­nia­mi, chat, mož­nosť pri­dá­va­nia pria­te­ľov, vy­tvá­ra­nie kla­nov a po­dob­né ve­ci.

Prin­cíp fun­go­va­nia hry:

No­vý hráč sa za­re­gis­tru­je --> prih­lá­si sa na svoj pr­vý só­lo svet --> zob­ra­zí sa mu tu­to­riál, zoz­ná­mi sa so všet­kým a pos­tup­ne naz­bie­ra za 30 dní skú­se­nos­ti --> po skon­če­ní só­lo sve­tu sa mu pri­čí­ta­jú je­ho vý­sled­ne %, kto­ré obdr­žal na sve­te do je­ho pro­fi­lu na por­tá­li. Pod­ľa to­ho ho ve­dia ohod­no­tiť os­tat­ní hrá­či či je dob­rý ale­bo nie. --> te­raz je tro­ja­ká ces­ta, buď si za­lo­ží klan s ka­ma­rát­mi, kto­rých spoz­nal ale­bo na­pí­še žia­dosť o poz­ván­ku ne­ja­ké­mu zná­me­mu kla­nu ale­bo pôj­de zno­va na só­lo svet, kde si vy­lep­ší svo­je cel­ko­vé skó­re na por­tá­li. --> keď sa ocit­ne v kla­ne, tak hrá li­gu za svoj klan a po­má­ha svoj­mu kla­nu ví­ťaz­stva­mi na kla­no­vých sve­toch sa dos­tať čo naj­vyš­šie v li­ge.

Tým sa vy­tvá­ra aj is­tá so­ciál­na väz­ba na ľu­dí, čo je zá­ru­kou, že hrá­či os­ta­nú hrať hru dlh­šie. Na kla­no­vých sve­toch sa stret­nú rep­re­zen­tan­ti svo­jich kla­nov. Na kaž­dý svet sa pred­re­gis­tru­je a ve­de­nie kla­nu tam poš­le svo­ju sú­pis­ku 5 hrá­čov, kto­rí bu­dú rep­re­zen­to­vať klan a pri­ne­sú bo­dy do li­gy. Klan má svo­je vlas­tné zá­ze­mie, te­da má vlas­tnú súk­rom­nú aj ve­rej­nú nás­ten­ku, kde sa mô­žu do­ha­do­vať.

V hre si mô­že­te vy­brať z troch ná­ro­dov a to Kri­žia­kov, Sa­ra­cé­nov a Vi­kin­gov. Kaž­dý ná­rod má vlas­tné gra­fic­ké pros­tre­die, te­da náh­ľad mes­ta, vo­ja­kov a bu­do­vy a zá­ro­veň rep­re­zen­tu­je iný druh tak­ti­ky.

Po sof­tvé­ro­vej strán­ke, gra­fi­ka bo­la vy­tvo­re­ná v Ado­be Pho­tos­hop a Illus­tra­tor. Hra je nap­rog­ra­mo­va­ná v PHP + ajax pre zvy­še­nie ply­nu­los­ti a dy­na­mi­ky v hre.

Hra je za­tial v štá­diu be­ta tes­to­va­nia, beží on­li­ne 4 dni a má­me oko­lo 100 hrá­čov. Tvor­cov te­ší, že sa hrá­či vra­ca­jú a dá­va­jú im spät­nú väz­bu, čo im dá­va mož­nosť po­su­núť ce­lý pro­jekt ďa­lej.

Od­kaz na hru

www.lea­gueof­clans.eu


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter