Predstavujeme slovenské startupy: Zelená pošta posiela papierové listy z PC aj mobilu

My ne­cho­dí­me na poš­tu. A viac už ani na­ši klien­ti. Ne­mu­sia. A ani net­la­čia fak­tú­ry, neob­li­zu­jú obál­ky, ne­ces­tu­jú v zá­pche autom, neh­ľa­da­jú mies­to na par­ko­va­nie a nes­to­ja v ra­doch. A pred­sa od nich poš­ta spo­ľah­li­vo od­chá­dza a vždy si náj­de svoj­ho ad­re­sá­ta", pred­sta­vu­je pro­jekt Ze­le­ná poš­ta Adrián Csu­ba.

Fir­ma vznik­la vo feb­ruári 2012. Av­šak my­šlien­ka oko­lo od­osie­la­nia kla­sic­kých poš­to­vých zá­sie­lok cez web je tu ur­či­te dlh­šie. Ce­lý ná­pad má pô­vod­ne ko­re­ne v elek­tro­nic­kom za­sie­la­ní fak­túr, ten sa roz­ši­ro­val, až na­do­bu­dol roz­me­ry kom­plexnej­ších poš­to­vých slu­žieb. A tak vznik­la Ze­le­ná poš­ta - poš­ta, pri kto­rej člo­vek ne­mu­sí cho­diť na poš­tu.

„Ce­lý pro­jekt je pos­ta­ve­ný na prin­cí­pe šty­roch P", do­dá­va Adrián. „Ľah­ká Príp­ra­va zá­sie­lok, Po­sie­la­nie od­kiaľ­koľ­vek, ušet­re­né Pe­nia­ze na poš­tov­nom, do­ko­na­lý on­li­ne Preh­ľad o zá­siel­kách."

Na če­le spo­loč­nos­ti sto­jí prá­ve Adrián a pre­šiel si s fir­mou tým, čím si pre­chá­dza­jú všet­ky za­čí­na­jú­ce pro­jek­ty - úžas­ný ná­pad, nad­še­nie, pr­vá ap­ka, ne­dos­ta­tok vý­vo­jo­vých ka­pa­cít a pod­por­ných od­de­le­ní. Onedl­ho po za­lo­že­ní spo­loč­nos­ti sa po­čet ľu­dí v tí­me roz­ší­ril na päť, sťa­ho­va­lo sa do no­vých pries­to­rov.

A po­tom priš­li tie nao­zaj­stné prob­lé­my. Bo­li spo­je­né s cel­ko­vým umies­tne­ním pro­duk­tu na tr­hu. Keď­že v pod­sta­te neexis­to­va­la na Slo­ven­sku kon­ku­ren­cia, ok­rem sa­mot­né­ho vý­vo­ja fun­kčnej čas­ti sa mu­se­li va­riť z vo­dy mar­ke­tin­go­vé a ob­chod­né cie­le. Neus­tá­le sa la­di­la seg­men­tá­cia tr­hu, rôz­ne prís­tu­py ku zá­kaz­ní­ko­vi, up­ra­vo­va­la sa nie­koľ­kok­rát web strán­ka, ana­ly­zo­va­lo sa a tes­to­va­lo sprá­va­nie náv­štev­ní­kov webu.

Keď­že Ze­le­ná poš­ta po­nú­ka akú­si mul­tip­lat­for­mu od­osie­la­nia zá­sie­lok, pre­to­že je ur­če­ná pre nao­zaj ši­ro­ké spek­trum tr­hu, vy­ví­ja­lo sa pa­ra­lel­ne on­li­ne od­osie­la­nie, win­dowsác­ka ap­li­ká­cia i mo­bil­ná ver­zia. Z poh­ľa­du vý­vo­ja bo­lo az­da naj­väč­šou vý­zvou prá­ve vy­tvo­re­nie sa­mos­tat­nej ap­li­ká­cie pre hro­mad­né zá­siel­ky, kde je fun­kcio­na­li­ta jed­noz­nač­ne naj­kom­plexnej­šia.

Prob­lé­mov bo­lo ve­ľa, ale bra­li sa ako sú­časť ži­vo­ta fir­my. Rie­ši­lo sa všet­ko spo­loč­ne, brain­stor­mo­va­lo. Tak všet­ci vy­rást­li. Ľud­sky a aj ako fir­ma.

Dnes cez Ze­le­nú poš­tu bo­lo od­os­la­ných už vy­še 140000 lis­tov. Nie je to zá­vrat­né čís­lo, ale dosť veľ­ké na to, aby bo­la dob­re od­la­de­ná extrak­ciu dát z do­ku­men­tov, tok do­ku­men­tu z on­li­ne pros­tre­dia až do poš­to­vej schrán­ky, hro­mad­né dáv­ky s poč­tom 1000 do­ku­men­tov a viac.

Ze­le­ná poš­ta je dnes kon­ci­po­va­ná tak, aby do­ká­za­la po­má­hať a šet­riť čas či fi­nan­cie veľ­kým kor­po­rá­ciám, SME seg­men­tu i jed­not­liv­com. Slú­ži od­osie­la­te­ľom aj pri­jí­ma­te­ľom poš­to­vých zá­sie­lok. Do­ká­že reali­zo­vať aj do­po­ru­če­né zá­siel­ky. Perlič­kou je napr. exis­ten­cia mo­bil­nej ap­li­ká­cie a od­osie­la­nie pa­pie­ro­vej poš­ty pros­tred­níc­tvom te­le­fó­nu či tab­le­tu, čo bo­lo pred­ne­dáv­nom iba ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­né.

Z hľa­dis­ka fi­nan­co­va­nia ce­lé­ho pro­jek­tu je Ze­le­ná poš­ta úz­ko spo­je­ná s in­ves­tič­nou spo­loč­nos­ťou v ob­las­ti star­tu­pov - PMK In­vest, s.r.o. Bez fi­nan­cií zo súk­rom­né­ho sek­to­ra by ce­lá fá­za vý­vo­ja ne­bo­la reali­zo­va­teľ­ná, je dô­le­ži­té mať par­tne­ra, kto­rý vo vás ve­rí a is­tí vás v ťaž­kých chví­ľach.

ITnews_infografika.jpg

Vi­zit­ka Ze­le­nej poš­ty

Rok vzni­ku spo­loč­nos­ti a vy­tvo­re­nie tí­mu: feb­ruár 2013
Abstrakt ino­vá­cie: Od­osie­la­nie kla­sic­kých poš­to­vých zá­sie­lok cez web
Po­čet čle­nov tí­mu: 5, do­da­toč­né pod­por­né od­de­le­nia sú zo zdro­jov PMK In­vest, s.r.o.
Dĺžka vý­vo­jo­vej eta­py: 1 rok
Spô­sob fi­nan­co­va­nia vý­vo­ja: súk­rom­ní in­ves­tor
Naj­väč­šie vý­zvy a pre­káž­ky v ča­se vý­vo­ja: vy­tvo­re­nie sa­mos­tat­nej ap­li­ká­cie pre hro­mad­ný po­daj poš­ty
Cel­ko­vý ob­jem in­ves­tí­cií do vý­vo­ja: za­tiaľ nech­ce­me zve­rej­ňo­vať
Pria­ma kon­ku­ren­cia vo sve­te: Štát­ne poš­ty v niek­to­rých kra­ji­nách pos­ky­tu­jú po­dob­ný druh slu­žieb
Za­hra­nič­né ak­ti­vi­ty: expan­zia do za­hra­ni­čia je prá­ve v príp­ra­ve


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan­Luv: Star­tup, kto­rý vám za­fi­nan­cu­je svad­bu snov. Ak dôj­de k roz­vo­du, pla­tiť bu­de­te vy
A žili šťastne až do smrti... Po takomto konci by túžil zrejme každý. Istý startup s názvom SwanLuv však dúfa v pravý opak. Je totiž ochotný vložiť do vašej svadby štedrú sumu v podobe 10-tisíc USD. čítať »
 
Py­ja­mas Aca­de­my: Slo­ven­ský star­tup umož­ní štú­dium aj v py­ža­me
Kto z nás po tom netúžil? Neopustiť vrúcnu náruč svojej postele, keď ho povinnosti volali. Šikovná Slovenka s medzinárodnými koreňmi prežila zrejme podobnú situáciu, keď vymyslela svoj projekt a priniesla tak nový priestor na on-line učenie. čítať »
 
Star­tup vie kul­ti­vo­vať pra­vé di­aman­ty. In­ves­to­val doň aj Leo­nar­do Di­Ca­prio
Startup Diamond Foundry so sídlom v Santa Clare tvrdí, že v laboratórnych podmienkach možno vypestovať diamanty, ktoré sú rovnako kvalitné ako prírodné drahokamy. čítať »
 
Slo­ven­ský star­tup Pho­to­neo zís­kal in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2,1 mi­lió­na eur
Slovenský startup Photoneo, založený na uvedenie 3D kamery, získal investíciu 2,4 milióna dolárov (2,1 mil. eur) od skupiny investorov vedenej pražským fondom Credo Ventures. čítať »
 
Star­tup zo Slo­ven­ska ví­ťa­zom pr­vé­ho roč­ní­ka Se­cu­ri­ty Star­tup Challen­ge na MIT
Spoločnosť Kaspersky Lab vyhlásila víťazov prvého ročníka Security Startup Challenge. Veľké finále sa konalo 13. augusta v Technologickom inštitúte v Massachusetts. čítať »
 
Re­vo­luč­ný on-li­ne do­taz­ní­ko­vý sys­tém Sur­vey­He­ro zo Slo­ven­ska sa uchá­dza o pod­po­ru cez In­die­go­go
Už v septembri tohto roka spoločnosť Marketing & Netforce uvedie na trh svoj vlastný komerčný on-line dotazníkový systém s názvom SurveyHero. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Wache­te – ag­re­gá­tor správ z inter­ne­tu
Náš život je postavený na informáciách. Dennodenne pracujeme s veľkým množstvom informácií, ktoré musíme opakovanie vyhľadávať a vyhodnocovať. čítať »
 
Pred­sta­vu­je­me slo­ven­ské star­tu­py: Ani­ma­lous.com ochrá­ni súk­ro­mie aj pred NSA
Keď prednedávnom nezisková organizácia Electronic Frontier Foundation (EFF) porovnala bezpečnosť najpoužívanejších chatovacích služieb, tak Viber. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter